TreBuChET – Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície

Logá: Interreg V-A SR ČR, Európska únia, Európsky fond regionálneho rozvoja - Spoločne bez hraníc

Názov projektu: TreBuChET – Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície
Kód projektu: NFP304020C977
Operačný program: Interreg V-A SK-CZ
Prioritná os: 2 – Kvalitné životné prostredie
Kód výzvy: Interreg V-A SK-CZ/2016/03
Investičná priorita: 3. Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj kultúrneho a prírodného dedičstva
Špecifický cieľ: Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu

 

Partneri projektu:

Vedúci partner: Trenčiansky samosprávny kraj
Hlavný cezhraničný partner: Mesto Bučovice
Partner projektu 1: Mesto Trenčín

 

Cieľ projektu:

Hlavným cieľom projektu je spojenie a zatraktívnenie štyroch historicky významných lokalít partnerov projektu realizáciou spoločného projektu. V meste Trenčín sa nachádza dominanta Trenčiansky hrad a Čerešňový sad, ktorý je súčasťou Lesoparku Brezina. V meste Bučovice sa nachádza zámok a Lesopark Kalvária. Spoločnou realizáciou projektu sa dosiahne jedinečné prepojenie historicky významných lokalít partnerských miest. Spolupráca partnerov na projekte umožní otvorenie v súčasnosti pre turistov  neprístupného Južného opevnenia Trenčianskeho hradu, vybudovanie a skultúrnenie prístupu k Trenčianskeho hradu cez Čerešňový sad a revitalizáciu, skultúrnenie a oživenie Lesoparku Kalvária a Hradiska v Bučoviciach. Na finančnej realizácii projektu sa podieľa každý z partnerov vlastným rozpočtom, rozpočet mesta Trenčín je 508 000 €.

 

Opis projektu:

Výsledkom projektu prostredníctvom cezhraničnej spolupráce je zvýšenie atraktívnosti kultúrneho dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničných regiónov Bučovíc, Trenčína a Trenčianskeho samosprávneho kraja. Realizácia bude zameraná na rekonštrukciu/revitalizáciu turisticky atraktívnych objektov kultúrneho/prírodného dedičstva, výstavba/rekonštrukcia turistických chodníkov, tematických náučných chodníkov, alebo špecifických chodníkov a trás pre športovú turistiku zlepšujúcich prístup a prepojenie kultúrne/prírodne významných lokalít v cezhraničnom regióne vrátane doplnkovej infraštruktúry vrátane realizácie vyhliadkových miest.

Na sprístupnenie Južného opevnenia bude nadväzovať vybudovanie tematického náučného chodníka, ako prístupová cesta k Južnému opevneniu. Chodník bude viesť od Pamätníka Umučených na Brezine, ktorý je NKP, cez Čerešňový sad, hradisko-Trenčiansky val po vstup na Trenčiansky hrad. Prístupová cesta bude opatrená náučnými informačnými tabuľami s oddychovými miestami, ktoré budú špecifikovať jednotlivé objekty historicky významných lokalít nachádzajúcich sa popri prístupovej ceste, zároveň bude uvedená paralela s partnerom. Súčasťou investície bude mobiliár v Čerešňovom sade ako i úprava okolia Mlynskej veže, ako vstupu na Trenčiansky hrad. 

Celkové oprávnené výdavky projektu: 2 993 970,53 € z toho:
Trenčiansky samosprávny kraj: 1 457 462,99 €
Mesto Bučovice: 1 028 507,54 €
Mesto Trenčín: 508 000,00 €

 

Celková výška oprávnených výdavkov – Mesto Trenčín: 508 000,00 €
Výška poskytnutého príspevku z EU a zo ŠR (95%): 482 600,00 €
Vlastné zdroje Mesta Trenčín (5%): 25 400,00 €

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 10 % zo štátneho rozpočtu SR.

 

Dokument na stiahnutie

 

Slávnostné otvorenie južného opevnenia Trenčianskeho hradu a Čerešňového sadu

Za účasti zástupcov partnerov projektu – Trenčianskeho samosprávneho kraja, mesta Bučovice, mesta Trenčín a pozvaných hostí sa 28. mája 2021 uskutočnilo slávnostné otvorenie južného opevnenia Trenčianskeho hradu a Čerešňového sadu. Prítomným sa prihovorili aj dobové osobnosti, Hedviga Těšínska ako majiteľka Trenčianskeho hradu, ktorá sa zaslúžila o výstavbu Južného opevnenia v 16. storočí, Ľudovít Stárek, ako zakladateľ Lesoparku Brezina v Trenčíne v 19. storočí a knieža Jan II. Lichtenštejn, ako zakladateľ Lesoparku Kalvárie v Bučoviciach v 19. storočí. Slávnostné otvorenie vyvrcholilo výstrelom z trebuchetu, ktorý je symbolom projektu TreBuChET – Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!