Zníženie energetickej náročnosti objektov

Logá: Operačný program kvalita životného prostredia, Európsky únia Európsky fond regionálneho rozvoja, Slovenská inovačná a energetická agentúra

Názov projektu: Rozvoj energetických služieb – zníženie energetickej náročnosti objektov/budov v meste Trenčín
Kód projektu: 310041ABA1
Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 4 – Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC441-2019-53
Prijímateľ: Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín
Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Zmluva: Elektronické služby mesta Trenčín

 

Cieľ projektu:

Cieľom projektu je podpora mesta a iných verejných subjektov, aby prijímali nízkouhlíkové stratégie s jasnými cieľmi a s dôrazom na ochranu životného prostredia, čo je základným predpokladom systematického znižovania emisií skleníkových plynov so zohľadnením regionálnych alokálnych podmienok v súlade so smernicou 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti.

 

Opis projektu:

Projekt s názvom „Rozvoj energetických služieb – zníženie energetickej náročnosti objektov/budov v meste Trenčín“ v rámci výzvy OPKZP-PO4-SC441-2019-53  zameranej na rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni bude prioritne zameraný na vypracovanie účelového energetického auditu odborne spôsobilou osobou za účelom identifikácie a návrhu opatrení energetickej efektívnosti realizovateľných formou garantovanej energetickej služby (ďalej len ,,GES“) pre vybrané objekty/budovy.

Príprava projektu GES (garantovanej energetickej služby) na sústavu verejných budov v meste Trenčín bude realizovaná na základe výsledkov z písomnej správy z energetického auditu, ktorú žiadateľ zverejňuje na svojom webovom sídle po dobu udržateľnosti projektu. Výsledkom prípravy projektu je uzavretie Zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor (alebo oznámenie o výsledku verejného obstarávania).

V rámci projektu bude realizovaná jedna hlavná aktivita projektu a to : „Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni“. Predmetom podpory v rámci tejto aktivity bude vypracovanie účelového energetického auditu s cieľom návrhu opatrení energetickej efektívnosti splácaných z úspor nákladov na energiu. Z toho vyplývajú dve podaktivity, ktoré sú v rámci projektu naplánované a to :

C1.  Vypracovanie účelových energetických auditov

C2. Príprava projektu GES

Miestom realizácie projektu je katastrálne územie mesta Trenčín, Kubrá, Opatová, Trenčianske Biskupice, Záblatie, Hanzlíková a Istebník.

Celková výška oprávnených výdavkov: 31 500,00 €
Výška poskytnutého príspevku z EU a zo ŠR (95%): 29 925,00 €
Vlastné zdroje Mesta Trenčín (5%): 1 575,00 €

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 10 % zo štátneho rozpočtu SR.

 

Dokument na stiahnutie

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!