Zelené pľúca mesta – Revitalizácia Parku ÚSPECH, Trenčín

Logá: Integrovaný regionálny operačný program, Európska únia Európsky fond regionálneho rozvoja

Názov projektu: Zelené pľúca mesta – Revitalizácia Parku ÚSPECH, Trenčín
Kód projektu: NFP302040R698
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 4 – Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie
Kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2017-16
Prijímateľ: Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín
Riadiaci orgán pre IROP: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Zmluva: Elektronické služby mesta Trenčín

 

Cieľ projektu:

Cieľom projektu sa má dosiahnuť revitalizáciou mestských prvkov a zazelenaním otvoreného priestranstva parku pre úspech s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene. Priestor má poskytnúť biodiverzite vhodné prostredie, umožniť ekosystémom fungovanie prepojením mestských, prímestských a vidieckych oblastí (centrálna mestská zóna, prirodzené centrum zámostia) a integrovať prvky zelenej a sivej infraštruktúry pre trvalo udržateľné hospodárenie so zrážkovými vodami napomáhajúce adaptabilite územia Trenčín na klimatickú zmenu. Výsledkom projektu bude zvýšenie podielu zelenej infraštruktúry v podobe 2 958 m² obnoveného otvoreného priestranstva.

 

Opis projektu:

Fyzický výstup hlavnej aktivity projektu by mal rovnako prispieť k zvýšeniu odolnosti sídelného prostredia na negatívne dopady zmeny klímy najmä prostredníctvom zníženia efektu mestských teplotných ostrovov a negatívneho hospodárenia s dažďovými vodami. Úpravy vnútrobloku doplňujú aj prvky parkového mobiliáru ako parkové lavičky, odpadkové koše, stojany na bicykle s prístreškom. Sadovnícke úpravy doplňujú stromy v rozsahu jarabina mukyňová 28 ks, okrasná višňa 3 ks, jaseň úzkolistý 3 ks.

Celková výška oprávnených výdavkov: 152 642,14 €
Výška poskytnutého príspevku z EU a zo ŠR (95%): 145 010,04 €
Vlastné zdroje Mesta Trenčín (5%): 7 632,11 €

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 10 % zo štátneho rozpočtu SR.

 

Dokument na stiahnutie

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!