Obnova Materskej školy Opatovská

Logá: Integrovaný regionálny operačný program, Európska únia Európsky fond regionálneho rozvoja

Názov projektu: Obnova materskej školy Opatovská 654/39 Trenčín 911 01 – Kubrá
Kód projektu: NFP310040A649
Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 4 – Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2015-6
Prijímateľ: Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín
Riadiaci orgán pre IROP: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Zmluva: http://egov.trencin.sk/

Cieľ projektu:

Cieľom projektu je výrazné zníženie energetickej náročnosti a obnova Materskej školy Opatovská 654/39 Trenčín. Realizáciou projektu dosiahneme úspory na energiách ako aj efektivitu nakladania s verejnými zdrojmi. Tým projekt prispieva k zlepšovaniu podmienok života obyvateľstva v regióne.

Opis projektu:

Predmetom riešenia je zníženie energetickej náročnosti a obnova Materskej školy. Prostredníctvom optimálne zvolených riešení, a to zateplením obvodového plášťa, zateplením strešného plášťa, výmenou otvorových konštrukcií, modernizáciou vykurovania, osvetlenia a vzduchotechniky a zároveň využitím OZE bude mať realizácia projektu pozitívny dopad na kvalitu životného prostredia znížením emisií. Súčasťou projektu je teda aj zateplenie obvodového plášťa, ktoré sa doplní čiastočnou sanáciou balkónov, terás a strechy. Zateplenie zároveň zamedzí vytváranie ďalších porúch v stykoch opláštenia, trhlín a prasklín v ich povrchovej vrstve.

Celková výška oprávnených výdavkov: 782 807,45 €
Výška poskytnutého príspevku z EU a zo ŠR (95%): 743 667,08 €
Vlastné zdroje Mesta Trenčín (5%): 39 140,37 €

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 10 % zo štátneho rozpočtu SR.

Dokument na stiahnutie

(PDF, 112 KB)

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!