Vážska magistrála – Istebnícka

Logá: Integrovaný regionálny operačný program, Európska únia Európsky fond regionálneho rozvoja

Názov projektu: Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: SO Vážska magistrála – Istebnícka
Kód projektu: 302010BCY9
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2020-59
Prijímateľ: Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín
Riadiaci orgán pre IROP: Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Zmluva: Elektronické služby mesta Trenčín

 

Cieľ projektu:

Cieľom projektu je zvýšenie podielu deľby prepravnej práce v prospech environmentálne priaznivejších módov dopravy – cyklodopravy na mestskej mobilite v meste Trenčín, v jeho mestskej časti Západ – tvoriacu urbanistické obvody Záblatie, Malé Záblatie, Zlatovce, Istebník, Orechové a priľahlých obciach v mestskej funkčnej oblasti Trenčín pokračovaním v budovaní kompaktnej siete cyklistickej infraštruktúry – cyklistických komunikácii s potrebnými opatreniami zameranými na upokojovanie dopravy a zvyšovanie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky.

 

Opis projektu:

Cieľovým územím je krajské mesto Trenčín od Vážskej magistrály po ul. Istebnícka, ktorá v zmysle generelu cyklistickej dopravy mesta Trenčín tvorí dopravné prepojenie vetvy F radiálnej cyklistickej trasy s prioritne dopravnou funkciou a ktorá prepojením na Vážsku magistrálu s pokračovaním na cezhraničnú cyklotrasu Trenčín-Nemšová-Česká republika sprístupňuje viaceré hospodárske uzly na území mesta generujúci viac ako 300 pracovných miest. Výstupy projektu v podobe 1,5980 km úseku novej cyklistickej komunikácie na a pri miestnej obslužnej komunikácii funkčnej triedy C1 formou segregovaného cyklistického chodníka – cyklistickej cestičky, spoločného chodníka na peších a cyklistov a cyklokoridoru a 1 prvku upokojovania dopravy v podobe preferencie cyklistickej a pešej dopravy na úkor individuálnej dopravy (bezbariérové napojenie miestnych komunikácii, špeciálny varovný pás na oddelenie cyklistov a chodcov vyhotovený z nalepovacích polyuretánových prvkov, kompletne zvislé a vodorovné dopravné značenie realizované v zmysle STN 018020, vyhlášky č. 9/2009 a TP 085, verejné osvetlenie) umožnia lepšiu mestskú mobilitu obyvateľov Trenčína a priľahlých obcí v mestskej funkčnej oblasti Trenčín.

Celková výška oprávnených výdavkov: 187 394,81 EUR

Výška poskytnutého príspevku z EU a zo ŠR (95%): 178 025,07 EUR

Vlastné zdroje Mesta Trenčín (5%): 9 369,74 EUR

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 10 % zo štátneho rozpočtu SR.

 

Dokumenty na stiahnutie

(PDF, 200 KB)

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!