Cyklotrasa Centrum – Sídlisko Juh 2. etapa

Logá: Integrovaný regionálny operačný program, Európska únia Európsky fond regionálneho rozvoja

Názov projektu: Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Centrum – Sídlisko Juh 2. etapa
Kód projektu: NFP302010J971
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15
Prijímateľ: Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín
Riadiaci orgán pre IROP: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Zmluva: http://egov.trencin.sk/Default.aspx?NavigationState=778%3a0%3a

Cieľ projektu:

Cieľom projektu je zvýšenie podielu deľby prepravnej práce v prospech environmentálne priaznivejších módov dopravy – cyklodopravy na mestskej mobilite v meste Trenčín, v jeho mestských častiach a priľahlých obciach v mestskej funkčnej oblasti Trenčín pokračovaním v budovaní kompaktnej siete cyklistickej infraštruktúry – cyklistických komunikácií s potrebnými opatreniami zameranými na upokojovanie dopravy a zvyšovanie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky.

Opis projektu:

Výstupy projektu v podobe 1 km novovybudovanej cyklistickej komunikácie a 1 prvku upokojovania dopravy v podobe preferencie cyklistickej a pešej dopravy na úkor individuálnej dopravy (cyklopruhy, bezbariérové a osvetlené prechody, miesta pre cyklistov a chodcov v križovatke) v rámci budovania kompaktnej siete cyklistických komunikácií umožníme lepšiu mestskú mobilitu obyvateľov v Trenčíne a priľahlých obcí v mestskej funkčnej oblasti Trenčín, ktoré tvoria priľahlé obce Skalka nad Váhom, Trenčianska Teplá, Zamarovce, Kostolná – Záriečie, Soblahov, Veľké Bierovce, Trenčianska Turná. Zvolená trasa je jednou zo siedmych hlavných osí, ktorá má za cieľ prepojiť významné zdroje cyklistickej dopravy s centrom mesta a má predovšetkým dopravnú funkciu. Je súčasťou Vetvy A – Centrum – MČ Juh s väzbou na Brezinu a rekreačné trasy ako radiálnej cyklistickej trasy s prioritne dopravnou funkciou a nadväzuje na Cyklistické prepojenie centrum – Sídlisko Juh 1. etapa.

Celková výška oprávnených výdavkov: 205 780,64 €
Výška poskytnutého príspevku z EU a zo ŠR (95%): 195 491,61 €
Vlastné zdroje Mesta Trenčín (5%): 10 289,03 €

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 10 % zo štátneho rozpočtu SR.

Fotodokumentácia pred a po realizácii projektu:

Dokumenty na stiahnutie

(PDF, 460 KB)

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!