Obnova Materskej školy Šafárikova

Logá: Integrovaný regionálny operačný program, Európska únia Európsky fond regionálneho rozvoja

Názov projektu: Obnova materskej školy, Šafárikova 11, Trenčín
Kód projektu: NFP310040A546
Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 4 – Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2015-6
Prijímateľ: Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín
Riadiaci orgán pre IROP: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Zmluva: http://egov.trencin.sk/

Cieľ projektu:

Cieľom projektu je výrazné zníženie energetickej náročnosti a obnova Materskej školy Šafárikova 11, Trenčín. Realizáciou projektu dosiahneme úspory na energiách ako aj efektivitu nakladania s verejnými zdrojmi. Tým projekt prispieva k zlepšovaniu podmienok života obyvateľstva v regióne.

Opis projektu:

Predmetom riešenia je zníženie energetickej náročnosti a obnova Materskej školy. Do objektu materskej školy je navrhnuté konvekčné vykurovanie – vykurovanie doskovými telesami. Po zateplení objektu sa vykoná hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy. Súčasťou projektu je aj OZE – na streche MŠ bude inštalovaný fotovoltaický zdroj – v rámci riešenia projektu sú solárne fotovoltaické panely a vzduchotechnika, ktorá má slúžiť na dodávku hygienického množstva vzduchu do učebných a investorom zadaných priestorov objektu, a rovnako tak optimálne osvetlenie jednotlivých častí objektu.

Celková výška oprávnených výdavkov: 1 058 693,75 €
Výška poskytnutého príspevku z EU a zo ŠR (95%): 1 005 759,06 €
Vlastné zdroje Mesta Trenčín (5%): 52 934,69 €

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 10 % zo štátneho rozpočtu SR.

Dokument na stiahnutie

(PDF, 112 KB)

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!