Cyklotrasa – trasa C, Karpatská ul.

Logá: Integrovaný regionálny operačný program, Európska únia Európsky fond regionálneho rozvoja

Názov projektu: Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Trasa C – ul. Karpatská
Kód projektu: NFP302010J174
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15
Prijímateľ: Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín
Riadiaci orgán pre IROP: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Zmluva: http://egov.trencin.sk/Default.aspx?NavigationState=778%3a0%3a

Cieľ projektu:

Cieľom projektu je zvýšenie podielu deľby prepravnej práce v prospech environmentálne priaznivejších módov dopravy – cyklodopravy na mestskej mobilite v meste Trenčín, v jeho mestských častiach a priľahlých obciach v mestskej funkčnej oblasti Trenčín pokračovaním v budovaní kompaktnej siete cyklistickej infraštruktúry – cyklistických komunikácií s potrebnými opatreniami zameranými na upokojovanie dopravy a zvyšovanie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky.

Opis projektu:

Výstupy projektu v podobe 0,270 km novovybudovanej cyklistickej komunikácie – cyklistického pruhu na spoločnej cestičke pre chodcov a cyklistov, 0,627 km vyznačeného koridoru pre cyklistov a 1 prvku upokojovania dopravy v podobe preferencie cyklistickej a pešej dopravy na úkor individuálnej dopravy (bezbariérový zastávkový pruh, bezbariérové a osvetlené prechody pre chodcov s vodiacou líniou pre zrakovo postihnutých a prvkami pre upokojovanie dopravy – spomaľovacím prahom, miesta pre cyklistov a chodcov v križovatke a kompletné vodorovné a zvislé dopravné značenie) umožnia lepšiu mestskú mobilitu obyvateľov Trenčína a priľahlých obcí v mestskej funkčnej oblasti Trenčín.

Celková výška oprávnených výdavkov: 124 860,55 €
Výška poskytnutého príspevku z EU a zo ŠR (95%): 118 617,52 €
Vlastné zdroje Mesta Trenčín (5%): 6 243,03 €

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 10 % zo štátneho rozpočtu SR.

Fotodokumentácia pred realizáciou projektu:

Fotodokumentácia po realizácii projektu:

Dokumenty na stiahnutie

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!