Cyklotrasa – ul. Ľ. Stárka

Logá: Integrovaný regionálny operačný program, Európska únia Európsky fond regionálneho rozvoja

Názov projektu: Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Vetva D – SO 05 Cyklotrasa, úsek ul. Ľ. Stárka
Kód projektu: NFP302010V977
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15
Prijímateľ: Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín
Riadiaci orgán pre IROP: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Zmluva: http://egov.trencin.sk/Default.aspx?NavigationState=778%3a0%3a

Cieľ projektu:

 Cieľom projektu je zvýšenie podielu deľby prepravnej práce v prospech environmentálne priaznivejších módov dopravy – cyklodopravy na mestskej mobilite v meste Trenčín, v jeho mestskej časti Západ – tvoriacu urbanistické obvody Záblatie, Malé Záblatie, Zlatovce s prepojením na Centrum a ďalšie mestské časti Sihote, Kubrá a Opatová a priľahlých obciach v mestskej funkčnej oblasti Trenčín pokračovaním v budovaní kompaktnej siete cyklistickej infraštruktúry – cyklistických komunikácii s potrebnými opatreniami zameranými na upokojovanie dopravy a zvyšovanie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky.

Opis projektu:

Cieľovým územím je krajské mesto Trenčín, časť Vážskej cyklomagistrály ako základ cyklodopravnej infraštruktúry v regióne, miestna komunikácia C1, nachádzajúca sa na ul. Ľudovíta Stárka, ktorá v zmysle generelu cyklistickej dopravy mesta Trenčín tvorí súčasť dopravného prepojenia vetvy D radiálnej cyklistickej trasy s prioritne dopravnou funkciou s vetvami C, A, H a G, ktorá sprístupňuje zo severnej časti mesta priemyselný park a hospodársky uzol v mestskej časti Západ generujúci viac ako 300 pracovných miest. Výstupy projektu v podobe 2,6156 km úseku novej cyklistickej komunikácie pri miestnej obslužnej komunikácii funkčnej triedy C1 formou segregovaného cyklistického chodníka- cyklistickej cestičky, spoločného chodníka pre peších a cyklistov a cyklokoridoru a 1 prvku upokojovania dopravy v podobe preferencie cyklistickej a pešej dopravy na úkor individuálnej dopravy (bezbariérové napojenie miestnych komunikácii, špeciálny varovný pás, na oddelenie cyklistov a chodcov vyhotovený z nalepovacích polyuretánových prvkov kompletné zvislé a vodorovné dopravné značenie, verejné osvetlenie) umožnia lepšiu mestskú mobilitu obyvateľov Trenčína a priľahlých obcí v mestskej funkčnej oblasti Trenčín.

Celková výška oprávnených výdavkov: 442 976,96 €
Výška poskytnutého príspevku z EU a zo ŠR (95%): 420 828,11 €
Vlastné zdroje Mesta Trenčín (5%): 22 148,85 €

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 10 % zo štátneho rozpočtu SR.

Dokumenty na stiahnutie

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!