Projektová dokumentácia „Revitalizácie Ul. 1. mája – I. etapa“

Logá: Integrovaný regionálny operačný program, Európska únia Európsky fond regionálneho rozvoja

Názov projektu: Projektová dokumentácia „Revitalizácie Ul. 1. mája – I. etapa “
Kód projektu: 302071CRL7
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 7. REACT-EÚ
Kód výzvy: IROP-PO7-SC76-2022-98
Prijímateľ: Mesto Trenčín, Mierové námestie 1/2, 911 64 Trenčín
Riadiaci orgán pre IROP: Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Zmluva: Zmluva je zverejnená na stránke Elektronické služby mesta Trenčín

 

Cieľ projektu:

Cieľom predkladaného projektu je posilnenie pripravenosti mesta Trenčín na realizáciu investičných projektov definovaných v rámci programových a plánovacích dokumentov na obdobie 2021-2027 – Integrovanej územnej stratégii Mestskej funkčnej oblasti TRENČÍN do roku 2029 – „Životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy“.

Cieľom je pripraviť aktuálnu a kompletnú projektovú dokumentáciu, ktorá umožní hladkú realizáciu investičného zámeru plánovaného na financovanie prostredníctvom  Opatrenia 5.1.6 Európske hlavné mesto kultúry 2026 Programu Slovensko, kde investície budú prioritne zamerané na transformáciu verejných priestorov a budov prístupných verejnosti, ktoré sú súčasťou programov EHMK 2026 obsiahnutých v Bid-booku mesta Trenčín, čím sa značne obmedzí predlžovanie projektové cyklu pri implementácii projektov EÚ.

 

Opis projektu:

Realizácia hlavnej aktivity projektu  bude formou  dodania kompletnej projektovej dokumentácie investičného zámeru transformácie verejného priestoru v meste Trenčín, ktorý bol schválený Kooperačnou radou mestskej funkčnej oblasti Trenčín.

Fyzickým výstupom  hlavnej  aktivity projektu tak bude jedna projektová dokumentácia, ktorú bude môcť žiadateľ využiť v následných povoľovacích a schvaľovacích procesoch.

Predmetom poskytnutia služby – vypracovanie projektovej dokumentácie k víťaznému návrhu v súťaži návrhov na revitalizáciu pešej zóny: „Ulica I. mája – revitalizácia – projektová dokumentácia – 1. etapa. 4 600 m2, pri zhotovení ktorej musí zhotoviteľ diela  postupovať v súlade s platnými právnymi predpismi a normami SR a EÚ bude dodaná v stave:

  • Dokumentácie pre územné rozhodnutie
  • Dokumentácie pre stavebné povolenie
  • Dokumentácie pre realizáciu stavby

 

Celková výška oprávnených výdavkov: 68 700 €
Výška poskytnutého príspevku z EU a zo ŠR (95%): 65 265 €
Vlastné zdroje Mesta Trenčín (5%): 3 435 €

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 95 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 

Dokumenty na stiahnutie

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!