Rekonštrukcia budovy škôlky – MŠ J. Halašu v Trenčíne

Logá: Operačný program kvalita životného prostredia, Európsky únia Európsky fond regionálneho rozvoja, Slovenská inovačná a energetická agentúra

Názov projektu: Rekonštrukcia budovy škôlky – MŠ J. Halašu v Trenčíne
Kód projektu: NFP310041BTH9
Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 4 – Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2021-68
Prijímateľ: Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín
Riadiaci orgán pre IROP: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Zmluva: Elektronické služby mesta Trenčín

 

Cieľ projektu:

Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti objektov Materskej škôlky J. Halašu  v Trenčíne. Realizáciou prispejeme k napĺňaniu strategických národných a európskych cieľov v oblasti efektívneho využívania obnoviteľných zdrojov pri súčasnom znížení energetických náročnosti verejných budov. Projekt bude mať pozitívny dopad na kvalitu životného prostredia znížením emisií, čím projekt prispieva z zlepšovaniu podmienok života obyvateľstva v danom regióne.

 

Opis projektu:

Materská škola pozostáva z 5 objektov A, B, C, D a E, ktoré v strede vytvárajú átrium a navzájom sú poprepájané prepojovacími krčkami objektu F. Objekty sú obdĺžnikového pôdorysu. Všetky objekty majú 2 nadzemné podlažia, osadené sú v rôznych výškových úrovniach a prestrešené sú plochou strechou spádovanou do vnútorných vpustí.

Obnova materskej školy je primárne zameraná na zlepšenie tepelno-technických vlastností obvodových konštrukcií (zateplenie obvodového a strešného plášťa) v dôsledku čoho príde k zvýšeniu energetickej efektívnosti objektu ako celku. Ďalším aspektom je modernizácia vykurovania, osvetlenia, vzduchotechniky a využitie OZE.

Celková výška oprávnených výdavkov: 698 069,84 €
Výška poskytnutého príspevku z EU a zo ŠR (95%): 663 166,35 €
Vlastné zdroje Mesta Trenčín (5%): 34 903,49 €

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 10 % zo štátneho rozpočtu SR.

 

Dokument na stiahnutie

(PDF, 201 KB)

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!