VO Nový web – otázky a odpovede

Otázka č. 1: Mesto je platcom DPH resp. ma štatút zdaniteľnej osoby?

Mesto nie je platcom DPH (v zmysle § 3

, Zákona o dani z pridanej hodnoty).

 

Otázka č. 2: Treba si však uvedomiť, že samotným vytvorením webovej stránky sa situácia sama od seba nezlepší – exituje určitý plán alebo komunikačná a marketingová stratégia ako chce mesto pôsobiť na vonok (web je len jedna súčasť tejto komunikácie) a aké kanály majú byť využívané?

Aktuálne nemáme k dispozícii žiadnu hmatateľnú komunikačnú a marketingovú stratégiu mesta. Primárny elektronický komunikačný kanál zostáva web stránka.

 

Otázka č. 3: S akým obsahom je najväčší problém? Existuje analýza použiteľnosti alebo informácia, aké informácie sa návštevníkom stránky vyhľadávajú najhoršie?

Takúto analýzu mesto nemá vypracovanú.

 

Otázka č. 4: Z čoho vzniklo takéto rozdelenie? realizoval sa pre jednotlivé skupiny určitý výskum? Ak áno je možné sa k výsledkom výskumu dostať?

Nerealizoval sa žiadny výskum. Skupiny, na ktoré sa odvolávate (obyvateľ, turista, mesto), sme uviedli v úvode zadania, aby sme popísali hlavné skupiny záujmov používateľov webu. Netvrdíme pritom, že takto má byť rozdelený web.

 

Otázka č. 5: Disponuje zadávateľ určitými informáciami, ktoré by napomohli pochopiť akým spôsobom jednotlivé skupiny vyhľadávajú informácie? Aké kanály pri tom využívajú a kde je ich možné osloviť? Existujú pre jednotlivé skupiny určité persóny? Disponuje zadávateľ analýzou kľúčových slov v oblastiach, v ktorých sa bude tvoriť obsah?

Exaktné analýzy a výskumy neexistujú. Inteligentné vyhľadávanie obsahu považujeme za dynamickú záležitosť, ktorá nebude naprogramovaná exaktne na základe výskumu, ale bude sa meniť automaticky v závislosti na rôznych premenných, napr. sezónne (info o plavárni vs. info o zimnej údržbe ciest), na základe udalostí (ešte 1 rok budú ľudia vyhľadávať info o modernizácii železnice, po jej dokončení sa už hľadať nebudú) a podobne.

 

Otázka č. 6: Má byť súčasťou dodania aj tvorba nového obsahu? Aká je predstava o tvorbe prípadného nového obsahu?

Obsah nie je predmetom zadania, budú ho tvoriť administrátori webu (pracovníci MsÚ).

 

Otázka č. 7: Rovnaká sekcia ako pre turistu? Budú informácie o kultúrnom, športovom a spoločenskom živote iné pre obyvateľa a iné pre turistu alebo budú rovnaké?

Turistická a voľnočasová časť budú vizuálne rovnaké. 

 

Otázka č. 8: O aké služby sa bude konkrétne jednať? Akú rolu bude hrať web do budúcna pri elektronizácií služieb – bude na tieto služby odkazovať alebo ich má integrovať?

Stránka bude na elektronické služby odkazovať.

 

Otázka č. 9: Môžete došpecifikovať dátové migrácie  a poprepájanie článkov do nového webu?

V tejto chvíli prebieha analýza web stránky po obsahovej aj technickej strane. Nie je možné v tomto štádiu presne určiť rozsah migrovaných dát.

Otázka č. 10: Môžete zverejniť prieskum čo si robilo mesto ohľadne cieľových skupín a návrhov od nich?

Výsledky prieskumu

Otázka č. 11: Môžete zverejniť sociodemografické štatistiky o návštevníkoch?

Všetky informácie ktoré máme v tejto chvíli k dispozícii si môžete pozrieť v analytike ku ktorej máte prístup.

Otázka č. 12: Špecifikacie požiadaviek na administrátorské prostredie stránky pre správcov jednotlivých webov resp. nového webu a jeho používateľských skupín a ich práv

Web stránka bude jedna s jedným administrátorským rozhraním. Požiadavky sú uvedené v zadaní: “jednoduché a prehľadné administračné a klientske rozhranie – typy používateľov: superadministrátor, administrátor, editor, návštevník; s možnosťou definovania nových typov používateľov a so systémom priraďovania používateľských práv.”  

OTÁZKA č. 13: Zmluva nedefinuje, čo sa stane v prípade nedodania obsahu objednávateľom

ODPOVEĎ: Požiadavke obstarávateľ vyhovel doplnením čl. 7 bod 2 zmluvy nasledovne: „2. Objednávateľ je povinný poskytnúť Dodávateľovi súčinnosť v podobe dodania Vecného obsahu potrebného k riadnemu spusteniu Úvodnej prevádzky v zodpovedajúcej kvalite, na základe vopred doručenej písomnej požiadavky zo strany Dodávateľa Objednávateľovi. Lehota na poskytnutie materiálov v písomnej požiadavke nemôže byť kratšia ako 30 dní od doručenia požiadavky. V prípade, ak Objednávateľ neposkytne Dodávateľovi súčinnosť  v podobe dodania Vecného obsahu v súlade s týmto ustanovením, Dodávateľ ho písomne upozorní na omeškanie so splnením povinností a zároveň v tomto podaní určí Objednávateľovi dodatočnú lehotu na splnenie povinnosti. Po márnom uplynutí takto dodatočne určenej lehoty je Dodávateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť. “

OTÁZKA č. 14: K Článku 1 bod 1 písm. d)  článku: Bolo by potrebné došpecifikovať rozsah požadovaných služieb okrem aktualizácií dodaného systému

ODPOVEĎ: Nakoľko nie je aktuálne možné presne definovať rozsah úkonov vykonávaných pri servise a údržbe, bola zmluva v tejto časti upravená tak, že počas lehoty 12 mesiacov bude dodávateľ poskytovať aktualizačné služby. Upravený bod 1 písm. d) článku 1 znie:

„d) vykonávať servis a údržbu Diela počas doby 12 mesiacov odo dňa odovzdania diela, a to aktualizácie všetkých komponentov Diela vrátane redakčného systému a bezpečnostných komponentov podľa požiadaviek Objednávateľa,“

OTÁZKA č. 15: K Článku 1 bod 2: Dielo nie je možné vytvoriť v súlade s ponukou, keďže následne bude prebiehať analýza, na základe, ktorej môže byť potrebné vykonať zmeny v ponuke.

ODPOVEĎ: Predložená ponuka bude základom pre vytvorenie diela, na základe ktorej bude vybraný víťazný uchádzač. Následne počas zhotovovania diela budú jeho jednotlivé časti tvorené a  podrobne špecifikované v súlade s podmienkami objednávateľa, avšak aj takto tvorené dielo musí vychádzať z ponuky predloženej dodávateľom ako víťazným uchádzačom. Z uvedeného dôvodu podľa obstarávateľa nie je nutné ustanovenie čl. 1 bod 2 upravovať.

 

OTÁZKA č. 16: K Článku 2: Pod špecifikáciou sa rozumie súbor požiadaviek, ktoré sú testovateľné a merateľné. Tento článok neobsahuje požiadavky takéhoto typu. Odporúčame premenovať tento článok na “Zadanie”.

ODPOVEĎ: Podľa slovníka cudzích slov špecifikáciou sa rozumie – bližšie určenie, vymedzenie niečoho s uvedením podrobností, presných, rozlišujúcich údajov, t.j. z tejto definície nevyplýva, že špecifikáciou sú merateľné a testovateľné požiadavky.  Na účely zmluvy je v tomto článku bližšie určené, čo všetko má byť predmetom diela. V zmysle uvedeného nie je dôvod na zmenu názvu článku. Zároveň názov článku nemá vplyv na samotné práva a povinnosti zmluvných strán v ňom upravené. Z tohto dôvodu obstarávateľ požiadavke na zmenu zmluvy nevyhovel.

 

OTÁZKA č. 17: K Článku 2 bod 1: Odporúčame zadefinovať Dielo iba tú časť softvéru, ktorá bola vytvorená alebo upravená na mieru pre objednávateľa, pretože licenciu na open-source softvér väčšinou vlastní nadácia alebo nezisková organizácia zastrešujúca vývoj open-source softvéru.

ODPOVEĎ: Dielo nie je definované ako softvér vyvinutý výlučne dodávateľom, v bode 1 článku 2 zmluvy  je definované, čo musí tento softvér spĺňať. Ak na realizáciu diela alebo jeho časti  použije dodávateľ voľne šíriteľný softvér, zmluva túto možnosť nevylučuje, ale zároveň objednávateľ, t.j. obstarávateľ, by nemal byť vystavený riziku, že síce napr. grafický dizajn je v súlade s ponukou ale použitý open-source softvér nezodpovedá požiadavkám zmluvy. Ak sa dodávateľ tento open-source softvér rozhodne využiť zodpovedá za to, že tento ním zvolený softvér ako súčasť diela spĺňa podmienky zmluvy. S ohľadom na uvedené skutočnosti obstarávateľ požiadavke na zmenu zmluvy nevyhovel.  

 

OTÁZKA č. 18: K Článku 2 bod 2: Je technická dokumentácia Diela postačujúca v elektronickej podobe dostupná online v okamihu odovzdania diela?

ODPOVEĎ: V zmysle ustanovení zmluvy (čl. 3 bod 2) sa dielo považuje za riadne odovzdané, ak je objednávateľom, t.j. obstarávateľom, v preberacom protokole potvrdené odovzdanie nielen diela, ale aj dizajnmanuálu webu mesta Trenčín, ako aj všetky potrebné materiály, manuály  a návody vzťahujúce sa k dielu. Obstarávateľ trvá na odovzdaní diela a príslušnej dokumentácie v zmysle zmluvy  riadne na nosiči, t.j. na odovzdaní, ktoré je možné potvrdiť v protokole, nie len odkazom na zverejnenie na webovej stránke.

 

OTÁZKA č. 19: K Článku 2 bod 4: Navrhujeme aby Dielo bolo v súlade s právnymi predpismi a nariadeniami platnými v čase podpisu zmluvy. Pokiaľ nastane situácia, že príde ku zmene právnych predpisov a nariadení, navrhujeme, aby bola práca vykonaná na naplnenie zmien predpisov a nariadení považovaná za prácu naviac, pretože dodávateľ v čase podpisu zmluvy nevedel zahrnúť túto zmenu do svojej ponuky.

ODPOVEĎ: Obstarávateľ trvá na zachovaní podmienky určenej v zmluve v čl. 2 bod 4 zmluvy, t.j. na zhotovení diela v súlade s platnými právnymi predpismi ku dňu odovzdania diela, s ohľadom na predpokladané dlhšie časové obdobie medzi uzatvorením zmluvy a odovzdaním diela. V prípade, ak počas tohto obdobia dôjde k zmene právnych predpisov, ktorej následkom bude nutnosť zmeny diela takým spôsobom, že si táto zmena vyžiada zvýšenie nákladov, je dodávateľ oprávnený postupovať v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka vzťahujúcimi sa na tieto prípady, t.j. na prípady potreby vykonania prác, ktoré neboli súčasťou pôvodnej ponuky.

 

OTÁZKA č. 20: K Článku 3 bod 1: Navrhujeme doplniť, že termín odovzdania Diela sa posúva pri čakaní na druhú alebo tretiu stranu o čas čakania.

ODPOVEĎ: Požiadavke obstarávateľ čiastočne vyhovel doplnením čl. 6 bod. 17 zmluvy nasledovne:

„17. Dodávateľ nie je v omeškaní s plnením povinností podľa tejto Zmluvy, ak toto bolo spôsobené omeškaním Objednávateľa s poskytnutím súčinnosti. Dohodnuté termíny plnenia podľa Zmluvy sa v takomto prípade predlžujú o dobu trvania omeškania Objednávateľa s poskytnutím súčinnosti.“

Vo vzťahu k omeškaniu tretích strán – za omeškanie takýchto subjektov zodpovedá zmluvná strana, ktorý ich na poskytnutie súčinnosti pri vykonávaní diela objednala, t.j. objednávateľ aj dodávateľ zodpovedajú za omeškanie nimi zvolených subdodávateľov, ako keby omeškanie spôsobili sami.

 

OTÁZKA č. 21: K Článku 3 bod 3: V preberacom protokole môžu byť zaznamenané iba vady. Ďalšie požiadavky, ktoré neboli špecifikované vopred, by mali byť riešené až po odovzdaní diela.

ODPOVEĎ: Uvedené ustanovenie je potrebné vykladať v spojení s nasledujúcimi bodmi článku 3 zmluvy, v zmysle ktorých požiadavkami, ktoré môžu byť uvedené v preberacom protokole pri spustení riadnej prevádzky webu sú požiadavky, ktoré boli predložené počas testovacej prevádzky, neboli ku dňu spustenia riadnej prevádzky splnené, avšak nebránia spusteniu riadnej prevádzky a dodávateľovi plynie dodatočná lehota 30 dní na ich splnenie od odovzdania diela do riadnej prevádzky v súlade s bodom 10 článku 3 zmluvy. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností, obstarávateľ požiadavke na úpravu zmluvy vyhovel, a v zmluve v čl. 3 bod 3 výslovne doplnil, že sa jedná o požiadavky vznesené najneskôr počas testovacej prevádzky, ktoré neboli splnené, nasledovne:

„3. V prípade, že budú v Preberacom protokole o spustení Riadnej prevádzky uvedené nesplnené požiadavky Objednávateľa na vykonanie úprav a/alebo zmien Diela uplatnené najneskôr počas Úvodnej prevádzky Diela a/alebo požiadavky na odstránenie vád Diela, považuje sa Dielo podľa tejto Zmluvy za odovzdané až dňom splnenia poslednej požiadavky Objednávateľa a/alebo odstránením poslednej vady Diela Dodávateľom, čo Objednávateľ potvrdí zápisom v Preberacom protokole.“

 

OTÁZKA č. 22: K Článku 3 bod 10: Navrhujeme , aby bol dodávateľ povinný splniť povinnosti do 30 dní iba pokiaľ nepríde na čakanie na druhú alebo tretiu stranu. Pokiaľ takáto situácia nastane, lehota sa predlžuje o čas čakania.

ODPOVEĎ: Požiadavke obstarávateľ vyhovel doplnením čl. 6 bod. 17 zmluvy nasledovne:

„17. Dodávateľ nie je v omeškaní s plnením povinností podľa tejto Zmluvy, ak toto bolo spôsobené omeškaním Objednávateľa s poskytnutím súčinnosti. Dohodnuté termíny plnenia podľa Zmluvy sa v takomto prípade predlžujú o dobu trvania omeškania Objednávateľa s poskytnutím súčinnosti.“

 

OTÁZKA č. 23: K Článku 4 bod  4: Navrhujeme aby vzhľadom na rozsah diela bolo umožnené dodávateľovi fakturovať ucelené celky diela po ich prebratí a akceptovaní objednávateľom. Navrhujeme nasledovné celky:

·       Analýza a tvorba grafického dizajnu – 20%

·       Nasadenie diela do úvodnej prevádzky – 30%

·       Spustenie diela do plnej prevádzky – 50 %

Každý celok je  samostatne použiteľný iným dodávateľom v prípade zrušenia zmluvy alebo odstúpenia od nej. Objednávateľovi pri odstúpení od zmluvy nevzniká nárok na náhradu finančných prostriedkov

ODPOVEĎ: Obstarávateľ požiadavke nevyhovel a trvá na spôsobe úhrady odplaty za zhotovenie diela až po jeho odovzdaní do riadnej prevádzky. Skutočnosť, že niektoré časti vytvorené v procese zhotovovania diela môžu byť samostatne použiteľné aj inými dodávateľmi v prípade odstúpenia od zmluvy nie je dôvodom, pre ktorý by mala byť odplata za zhotovenie diela uhradená v častiach. V prípade, ak by aj počas vykonávania diela z dôvodov predpokladaných zmluvou prípadne Obchodným zákonníkom objednávateľ, t.j. obstarávateľ, od zmluvy odstúpil budú zmluvné strany postupovať pri vysporiadaní nárokov Objednávateľa a dodávateľa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka.

 

OTÁZKA č. 24: K Článku 5 bod 3 písm. b): Tento bod je v rozpore s filozofiou open-source produktov. Navrhujeme, aby bol vypustený.

ODPOVEĎ: V zmysle uvedeného bodu dodávateľ udeľuje objednávateľovi, t.j. obstarávateľovi, výhradnú licenciu k dielu. Pokiaľ dodávateľ použije pri zhotovovaní diela open – source softvér, tak samozrejme k týmto častiam diela nie je oprávnený objednávateľovi, t.j. obstarávateľovi, udeliť licenciu a jej udelenie nie je ani potrebné. Udelenie výhradnej licencie sa týka tých častí diela, ktoré vytvorí dodávateľ na účely splnenia povinností podľa zmluvy, napr. pre objednávateľa, t.j. obstarávateľa, by nebolo akceptovateľné, aby dizajn webovej stránky  bol voľne šíriteľný a použitý aj pre iné webové stránky. Z uvedeného dôvodu obstarávateľ požiadavke na vypustenie písm. b) z čl. 5 bod 3 nevyhovel.

 

OTÁZKA č. 25: K Článku 6: Viď článok 4 bod 4 (predchádzajúca otázka)

ODPOVEĎ: Obstarávateľ trvá na spôsobe úhrady odplaty za zhotovenie diela až po jeho odovzdaní do riadnej prevádzky a zároveň trvá na odovzdaní diela ako celku, nie jednotlivých častí. Skutočnosť, že niektoré časti vytvorené v procese zhotovovania diela môžu byť samostatne použiteľné aj inými dodávateľmi v prípade odstúpenia od zmluvy nie je dôvodom, pre ktorý by mala byť odplata za zhotovenie diela uhradená a odovzdávaná v častiach. V prípade, ak by aj počas vykonávania diela z dôvodov predpokladaných zmluvou prípadne Obchodným zákonníkom objednávateľ, t.j. obstarávateľ, od zmluvy odstúpil budú zmluvné strany postupovať pri vysporiadaní nárokov Objednávateľa a dodávateľa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka

 

OTÁZKA č. 26: K Článku 6 bod 4: Pokiaľ budú pripomienky objednávateľa v rozpore s akceptovanou analýzou, navrhujeme, aby v prípade trvania objednávateľa na nich boli považované za prácu naviac.

ODPOVEĎ: V prípade, ak požiadavky objednávateľa, t.j. obstarávateľa, uplatnené v súlade s ustanovením čl. 6 bod 4 zmluvy budú podľa dodávateľa v rozpore alebo nad rámec uzatvorenej zmluvy, ustanovenie obsahuje mechanizmus na riešenie rozporov medzi zmluvnými stranami, kedy nie je vylúčené, aby objednávateľ, t.j. obstarávateľ, s dodávateľom mohol uzatvoriť aj dodatok o vykonaní naviac prác pri zhotovovaní diela, pokiaľ uzatvorenie takéhoto dodatku bude nevyhnutné a v súlade s ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. Návrhu na úpravu zmluvy tak aby boli tieto požiadavky automaticky považované za práce naviac nie je možné vyhovieť aj s ohľadom na skutočnosť, že dohoda o akýchkoľvek prácach naviac musí byť predmetom dodatku, ktorého uzatvorenie podlieha  schvaľovacím procesom objednávateľa, t.j. obstarávateľa.

 

OTÁZKA č. 27: K Článku 6 bod 10: Tento bod je v rozpore s filozofiou open-source produktov. Navrhujeme, aby Dodávateľ mal objednávateľa informovať o jeho plánoch na využitie dodaného diela a objednávateľ by mal mať právo vyjadriť nesúhlas s týmto využitím.

ODPOVEĎ: V zmysle tohto ustanovenia je dodávateľ oprávnený softvér, procesy, pomôcky a materiály vyvinuté v súvislosti so zhotovovaním diela použiť na reklamné účely, pri seminároch prípadne poskytnúť tretej strane so súhlasom objednávateľa, t.j. obstarávateľa. Uvedené ustanovenie nevylučuje možnosť udelenia aj „generálneho“ súhlasu obstarávateľa s takýmto použitím, avšak pre obstarávateľa musí mať pred takýmto udelením súhlasu presne definovaný rozsah diela, ktorý bude takto použitý, čo v čase pri uzatvorení zmluvy nie je možné. Z tohto dôvodu obstarávateľ požiadavke nevyhovel.

 

OTÁZKA č. 28: K Článku 6 bod 12: Je potrebné zadefinovať typy úkonov spadajúcich pod servis a pod údržbu a taktiež ich rozsah.

ODPOVEĎ: Nakoľko nie je aktuálne možné presne definovať rozsah úkonov vykonávaných pri servise a údržbe, bola zmluva v tejto časti upravená tak, že počas lehoty 12 mesiacov bude dodávateľ poskytovať aktualizačné služby. Upravený bod 12 článku 6 znie:

„12. Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať servis a údržbu Diela počas doby 12 mesiacov odo dňa odovzdania Diela do Riadnej prevádzky podľa čl. 3 bod 2 a 3 tejto Zmluvy, a to aktualizácie všetkých komponentov Diela vrátane redakčného systému a bezpečnostných komponentov. Servis a údržba diela v súlade s predchádzajúcou vetou bude vykonávaná na základe písomných požiadaviek Objednávateľa, a to v lehote do 5 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej požiadavky, pokiaľ nebude medzi Zmluvnými stranami písomne dohodnutá dlhšia lehota.  Náklady na vykonávanie servisu a údržby Diela podľa tohto ustanovenia sú zahrnuté v celkovej cene diela podľa čl. 4 bod 1 tejto Zmluvy.“

OTÁZKA č. 29: K Článku 6 bod 16: Toto nie je možné v prípade open-source produktov splniť, vačšinou sú schopné poskytnúť viac funkcionality ako je požadované. Navrhujeme tento bod vypustiť.

ODPOVEĎ: V súlade s čl. 6 bod 16 zmluvy sa dodávateľ zaväzuje, že dielo nebude obsahovať nevyžiadané alebo neschválené funkcie a vlastnosti. Poskytovanie funkcionalít open-source produktmi aj nad rámec požiadaviek objednávateľa je možné, avšak o všetkých funkcionalitách musí byť objednávateľ informovaný a musí mať možnosť sa vyjadriť, či tieto funkcionality pri používaní diela sú pre neho prípustné. To znamená, že v zmysle ustanovenia čl. 6 bod 16 zmluvy dielo môže obsahovať buď vyžiadané alebo schválené, t.j. nevyžiadané, ale odsúhlasené, funkcionality. Z tohto dôvodu obstarávateľ nepovažuje toto ustanovenie za sporné vo vzťahu k použitiu open-source produktov, a teda požiadavke na zmenu alebo vypustenie tohto ustanovenia nevyhovel.

 

OTÁZKA č. 30: K Článku 7 bod 1: Predmetom VO je dodanie softvérového diela. Nie je možné dodávateľom ručiť za aktuálnosť zobrazovaných informácií. Naplnenie dodaného Diela obsahom je v plnej kompetencii objednávateľa. Dodávateľ prevedie iba migráciu požadovaných častí súčasných webov na základe požiadaviek objednávateľa.

ODPOVEĎ: Už z preambuly zmluvy – bodu 4 písm. d) vyplýva, že dodávateľ nie je zodpovedný za vecný obsah diela, t.j. za informácie publikované prostredníctvom webového sídla. Ustanovenie čl. 7 bod 1 upravuje právo objednávateľa, t.j. obstarávateľa, na dôkladné otestovanie diela, zo znenia ustanovenia nevyplýva, že by dodávateľ zodpovedal za vecný obsah diela, t.j. za obsah informácií publikovaných na webovej stránke, ktoré budú poskytnuté objednávateľom. Aktuálnosťou zobrazovaných informácií  sa rozumie preskúšanie aktualizovania obsahu webovej stránky, nie obsah informácií dodaných objednávateľom pri testovaní diela. Z tohto dôvodu obstarávateľ požiadavke na zmenu ustanovenia nevyhovel.

 

OTÁZKA č. 31: K Článku 7 bod 2: Navrhujeme stanoviť maximálnu lehotu dodania materiálov. Pokiaľ nebudú materiály dodané v lehote 30 dní, termíny dodania sa posúvajú o čakanie na druhú alebo tretiu stranu.

ODPOVEĎ: V zmysle ustanovenia čl. 7 bod 2 lehotu na poskytnutie súčinnosti zo strany objednávateľa spočívajúcej v poskytnutí vecného obsahu diela určí dodávateľ v písomnej požiadavke o poskytnutie súčinnosti, pričom táto lehota nesmie byť kratšia ako 30 dní, avšak nemusí byť ani dlhšia ako 30 dní. S ohľadom na túto skutočnosť nie je podľa názoru obstarávateľa nutné meniť lehotu, ktorej trvanie môže určiť dodávateľ. Vo vzťahu k omeškaniu tretích strán – za omeškanie takýchto subjektov zodpovedá zmluvná strana, ktorý ich na poskytnutie súčinnosti pri vykonávaní diela objednala, t.j. objednávateľ aj dodávateľ zodpovedajú za omeškanie nimi zvolených subdodávateľov, ako keby omeškanie spôsobili sami.    Požiadavke na úpravu zmluvy bolo ale v časti predĺženia lehoty na zhotovenie diela z dôvodu omeškania objednávateľa vyhovené doplnením čl. 6 bod. 17 zmluvy nasledovne:

„17. Dodávateľ nie je v omeškaní s plnením povinností podľa tejto Zmluvy, ak toto bolo spôsobené omeškaním Objednávateľa s poskytnutím súčinnosti. Dohodnuté termíny plnenia podľa Zmluvy sa v takomto prípade predlžujú o dobu trvania omeškania Objednávateľa s poskytnutím súčinnosti.“

 

OTÁZKA č. 32: K Článku 8 bod 1: Tento bod je v rozpore s článkom 2 bod 4. Navrhujeme zjednotenie na termín podpisu zmluvy.

ODPOVEĎ: V zmysle ustanovenia čl. 8 bod 1 zmluvy dodávateľ zodpovedá za akékoľvek vady  diela, ktoré má dielo v čase odovzdania objednávateľovi, t.j. obstarávateľovi, a počas záručnej doby. Podľa ustanovenia čl. 2 bod 4 zmluvy je dodávateľ povinný dodať dielo zhotovené v súlade s právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na dodávané dielo účinnými ku dňu odovzdania diela. V oboch článkoch je rozhodným okamih odovzdania, resp. prevzatia diela, ktorého postup upravuje čl. 3 zmluvy. Rozpor medzi ustanoveniami určením okamihu odovzdania, resp. prevzatia diela objednávateľom nie je, rozhodujúcim v tomto prípade je vždy obsah preberacieho protokolu. Ako už bolo uvedené vo vysvetlení k čl. 2 bod 4 obstarávateľ  trvá na zachovaní podmienky, t.j. na zhotovení diela v súlade s platnými právnymi predpismi ku dňu odovzdania diela, s ohľadom na predpokladané dlhšie časové obdobie medzi uzatvorením zmluvy a odovzdaním diela. Rovnako tak obstarávateľ trvá na zachovaní začiatku plynutia záručnej doby od odovzdania diela, nie odo dňa podpisu zmluvy, nakoľko pripustením takejto zmeny by záručná doba na dielo mala začať plynúť už v čase, kedy dodávateľ ešte ani nezačal so zhotovovaním diela. Z uvedených dôvodov požiadavke na zmenu termínov ku dňu podpisu zmluvy obstarávateľ nevyhovel. Pre úplnosť obstarávateľ v tejto súvislosti poukazuje na skutočnosť, že v prípade, ak počas trvania záručnej doby dôjde k zmene právnych predpisov, ktoré si vyžiadajú zmenu diela, nie je takáto zmena vadou, ktorú by bol dodávateľ povinný odstrániť na základe reklamácie.

 

OTÁZKA č. 33: K Článku 8 bod 2: Záruka na dielo sa končí akoukoľvek zmenou v programovom kóde Diela okrem záručnej opravy. Navrhujeme preto skrátenie záručnej doby na maximálne 12 mesiacov.

ODPOVEĎ: Skutočnosť, že počas trvania záručnej doby môžu byť na diele vykonávané zmeny, a to aj inou osobou ako dodávateľom, ktoré môžu mať vplyv na trvanie záruky k niektorým častiam diela, nie sú dôvodom pre skrátenie trvania záručnej doby. V čase uzatvorenia zmluvy nie je možné určiť, či a aké zmeny budú vykonávané. Z uvedeného dôvodu obstarávateľ trvá na zachovaní záručnej doby vo všeobecnej dĺžke, t.j. 24 mesiacov od odovzdania diela, a požiadavke na skrátenie záručnej doby nevyhovel.

 

OTÁZKA č. 34: K Článku 8 bod 3: Tento bod je v rozpore s článkom 3 bod 8.

ODPOVEĎ: V súlade so znením čl. 8 bod 3 sa dodávateľ zaväzuje nedostatky a chyby zistené počas úvodnej prevádzky bezplatne na vlastné náklady opraviť v lehote do 3 pracovných dní odo dňa ich oznámenia. V súlade so znením čl. 3 bod 8 sa zmluvné strany zaväzujú komunikovať druhej zmluvnej strane všetky záležitosti týkajúce sa úprav a opráv diela v bezodkladne, najneskôr v lehote 3 pracovných dní.  Medzi uvedenými ustanoveniami teda nie je rozpor, ktorý by bolo potrebné odstrániť zmenou zmluvy.

 

OTÁZKA č. 35: K Článku 8 bod 7: Navrhujeme aby sa tento bod vzťahoval aj na objednávateľa a takisto aj na tretie strany.

ODPOVEĎ: V článku 8 bod 7 je upravená zodpovednosť dodávateľa za škodu, ktorú spôsobí svojou činnosťou pri zhotovovaní diela objednávateľovi alebo tretím osobám. Zo zmluvy nevyplýva, že by objednávateľ, t.j. obstarávateľ, vykonával sám nejaké práce, prípadne realizoval samostatne nejakú časť diela. Pokiaľ by objednávateľ alebo tretie strany svojou činnosťou spôsobili škodu, zodpovedajú za takto spôsobenú škodu v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov, t.j. najmä občianskeho a obchodného zákonníka, ktoré upravujú aj možnosti uplatnenia nárokov na náhradu škody. Z uvedeného dôvodu obstarávateľ požiadavke na zmenu zmluvy nevyhovel, úprava zmluvy je podľa názoru obstarávateľa postačujúca.

 

OTÁZKA č. 36: K Článku 9 bod 1: V prípade odstúpenia od zmluvy môžu na dodávateľa platiť jedine sankcie uložené z dôvodu ukončenia zmluvy, t.j. náhrada škody. Dodávateľ pri ukončení zmluvy nemôže ďalej zodpovedať za dodanie diela ani servisné služby.

ODPOVEĎ: Ustanovenie čl.  9 bod 1 upravuje trvanie zmluvy a povinnosti dodávateľa v prípade splnenia zmluvy odovzdaním diela. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na prípady odstúpenia od zmluvy, kedy si zmluvné strany nároky vysporiadajú v súlade so zmluvou, prípadne ustanoveniami Obchodného zákonníka. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká ako celok, t.j. nie je možné aby naďalej trvali napr. povinnosti dodávateľa poskytovať servis diela alebo odstraňovať vady diela v záručnej dobe. Požiadavke na zmenu ustanovenia obstarávateľ nevyhovel, nakoľko zo znenia ustanovenia je zrejmé, že toto sa nevzťahuje na prípady odstúpenia od zmluvy.

 

OTÁZKA č. 37: K Článku 9 bod 4: Navrhujeme, aby tento bod platil aj na škody spôsobené objednávateľom dodávateľovi.

ODPOVEĎ: Napriek skutočnosti, že nárok na náhradu spôsobenej škody dodávateľovi je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov zachovaný, obstarávateľ požiadavke na úpravu zmluvy vyhovel zmenou znenia čl. 9 bod 4 nasledovne:

„4. Odstúpením od Zmluvy nie je dotknuté právo na náhradu škody odstupujúcej Zmluvnej strany voči druhej Zmluvnej strane, v prípade, ak bola odstupujúcej Zmluvnej strane škoda spôsobená  konaním/nekonaním a/alebo omeškaním druhej Zmluvnej strany. Účinky odstúpenia od Zmluvy nastávajú dňom nasledujúcim po dni doručenia odstúpenia druhej Zmluvnej strane.“

 

OTÁZKA č. 38: K Článku 10 bod 1: Tento bod si protirečí sám so sebou, keďže určuje tri rôzne spôsoby potvrdenia doručenia, ktoré sa navzájom vylučujú. Navrhujeme, aby bol email považovaný za doručený (i) doručením potvrdenia o doručení, ak takúto službu poskytuje emailový server, (ii) odpoveďou adresáta emailu. Ak nebolo potvrdené prijatie emailu, odosielateľ je povinný použiť inú formu komunikácie (telefón, doporučený list).

ODPOVEĎ: Ustanovenie čl. 10 bod 1 zmluvy upravuje spôsoby doručovania písomností, a to poštou alebo e-mailom, pričom obsahuje úpravu fikcie doručenia písomností v prípade, ak si adresát zásielku neprevezme, odmietne prevziať alebo v prípade e-mailu, ak nepotvrdí doručenie zásielky, a teda spôsoby doručovania písomností sa navzájom nevylučujú, ale riešia rôzne situácie, ktoré môžu pri doručovaní nastať. Z uvedeného dôvodu obstarávateľ požiadavke na úpravu ustanovenia nevyhovel.

 

OTÁZKA č. 39: K Článku 11 bod 2: Pokiaľ dodávateľom nebude fyzická osoba-nepodnikateľ, tak táto zmluva nemá dôvod riadiť sa občianskym zákonníkom. Navrhujeme tento bod vypustiť.

ODPOVEĎ: Ustanovenie čl. 11 bod 2 upravuje nadobudnutie účinnosti zmluvy jej zverejnením v súlade so znením § 47a Občianskeho zákonníka. S ohľadom na povinnosť verejného obstarávateľa zverejňovať zmluvy, ako podmienku nadobudnutia ich účinnosti, bez ohľadu na to, či zmluvnou stranou je fyzická osoba, fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, nie je dôvod na vypustenie tohto ustanovenia zo zmluvy, preto obstarávateľ požiadavke nevyhovel. Zákon, ktorým sa zmluva spravuje – Obchodný zákonník, je uvedený v čl. 10 bod 3 zmluvy.

 

Otázka č. 40: V súťažných podkladoch, na 3 strane a bod 5. spomínate že návrh zmluvy sa ma predložiť v 4 vyhotoveniach. Zároveň ale v samotnej zmluve, na jej 12 strane a bode 6. sa spomína že sa vyhotoví v 5 rovnopisoch, z toho 2 pre Dodávateľa. Koľko teda rovnopisov zmlúv sa ma vyhotoviť?

Odpoveď: Návrh zmluvy sa má predložiť v 4 vyhotoveniach.

Otázka č. 41: Na 12 strane ponuky, v sekcii dizajn, máte požiadavku už do návrhu dodať aj návrh dizajnu webu. Jedna sa o výrazne zvýšenie náročnosti ponuky, nakoľko sa už musí urobiť dizajn webu, kde firma dáva von svoje nápady v grafike. Chápem tento bod správne ako píšem, teda ma byt už v ponuke návrh dizajnu pre hlavnú stránku a turistickú podstránku?

Odpoveď: Áno. Požadujeme návrh ideového konceptu dizajnu webu titulnej strany a turistickej podstránky, nakoľko aj táto časť sa bude hodnotiť.

 

Otázka č. 42: Máme záujem zúčastniť sa na tendri na nový web mesta Trenčín a poprosím vás o upresnenie licenčných podmienok. Neplánujeme použiť žiadne zo svetoznámych open-source CMS ako WordPress, Drupal ale naše vlastné. Všetky zdrojové kódy budú open-source, technické riešenie ani licenčné podmienky nebudú mesto Trenčín žiadnym spôsobom zaväzovať k dlhodobej spolupráci s nami. V súťažných podkladoch uvedieme príklady webov, ktoré sú vyrobené v našom CMS a spravujú ich ďalej iné firmy. Uvedieme tiež zoznam slovenských firiem, ktoré sú pripravené aktualizovať a rozvíjať web, ktorý je vytvorený v našom CMS. Z nášho pohľadu takéto riešenie dostatočne zabraňuje licenčnej závislosti od jedného dodávateľa a výmena dodávateľa môže byť dokonca jednoduchšia ako pri open-source (pretože okrem samotného riešenia garanatujeme aj, že použijeme postupy a štandardy s ktorými nami odporúčané firmy nebudú mať problém). Ak napriek tomu preferujete skôr niektoré z najpoužívanejších svetových open-source CMS, dajte mi to prosím vedieť aby sme súťažné podklady nepripravovali zbytočne.

Odpoveď: Nepreferujeme žiadne konkrétne existujúce open-source riešenie. Pre nás je dôležitá podmienka otvorenosti a aby nebol systém viazaný len na jednu spoločnosť.

 

Otázka č. 43: Dovysvetliť vetu z časti Kritérium č. 2: Použiteľnosť > V návrhu riešenia povinnej úlohy očakávame: “jednoznačnosť sémantiky, synchronizácia používaných termínov v rámci navigačného a pomocného obsahu”, ktorá nám nie je jasná.

Odpoveď: Veta znamená, že požadujeme, aby pojmy, označujúce jednotlivé úkony, operácie a podobne, boli zreteľne a jasne pomenované (v súlade s bežne používanou terminológiou) a aby tieto pojmy boli rovnako označované v celom rozsahu Diela.

 

Považujte túto odpoveď v tejto časti, prosím, aj za zmenu súťažných podkladov v tejto súvislosti. Preto do ponuky predkladajte tento upravený text zmluvy a nie text zmluvy, ktorý sa nachádza v pôvodnom zadaní. 

 

Otázka č. 43: Dobrý den. Chcel by som vás poprosiť o upresnenie bodu v rámci technického riešenia: návrh konceptu responzívneho riešenia realizovaného prostredníctvom redakčného systému (CMS) s prístupom k zdrojovému kódu. Stačí vám kocept ako html a CSS šablóna s naznačením responzivity, alebo vyžadujete koncept napojený na CMS? V prípade, že budete vyžadovať aj napojenie na CMS, tak odovzdané podklady na nosiči budete musieť nainštalovať na hosting a rozbehať databázu, aby ste videli koncept, čo vyžaduje znalosť vybraného CMS. Je možnosť rozbehať prototyp na našom serveri? 

Odpoveď: V súťažných podkladoch je uvedené: “Uchádzači predkladajú svoje ponuky v listinnej podobe v uzavretom obale a súčasne v elektronickej podobe na pamäťovom médiu (na CD nosiči alebo USB kľúči) vo formáte *.pdf.” To či bude “kocept ako html a CSS šablóna s naznačením responzivity, alebo…  …koncept napojený na CMS…” záleží na uchádzačovi. Z ponuky musí byť však jasné či, a ako spĺňa podmienky súťaže. Ak súčasťou vašej ponuky bude prototyp umiestnený na vašom serveri, záleží na vás. Nie je to naša podmienka. Inštalácia prototypu u nás nie je možná.

Otázka č. 44: Jarmoky.trencin.sk – v zadaní sa požaduje migrácia subdomény jarmoky.trencin.sk s profilmy a dokumentami, aké má byť ich ďalšie využitie v zadaní nie je uvedené.

Odpoveď: Na stránke „jarmoky“ sa trhovníci registrujú, vo svojich profiloch vypĺňajú registračné informácie a vkladajú skenované dokumenty a fotografie svojich výrobkov (pdf, jpg…). V ďalšom kroku vypĺňajú prihlášky na jednotlivé jarmoky (formuláre – webform). Z tejto stránky potrebujeme premigrovať databázu trhovníkov s dokumentami.

 

Otázka č. 45: Bude migrácia jednorázová s následným vypnutím a presmerovaním pôvodných doplnkových domén?

Odpoveď: Áno. Migrácia bude jednorázová, bude sa týkať len vybranej časti dát. Doplnkové stránky sa vypnú a existujúce domény budú presmerované na novú stránku, resp. jej konkrétnu časť.

 

Otázka č. 46: Pri definícii web formulárov je požadované previazanie s klientskou zónou. Čo je klientska zóna? Aké technologické prostriedky využíva na komunikáciu s webom? Uveďte prosím príklad notifikácie pri formulári/ankete a spôsob jej doručenia. Má byť export z formulárov prístupný verejne alebo ako súčasť administrácie?

Odpoveď: Pod pojmom Klientská zóna si predstavujeme časť webu spravujúcu používateľské účty. Naše očakávanie je, že návštevník stránky si bude môcť vytvoriť používateľský profil, kde si bude môcť vybrať na čo tento profil chce používať (notifikácie o novinkách, newsletter alebo iné.) Okrem preddefinovaných profilov (administrátor, redaktor, poslanec, bežný občan, trhovník…) očakávame že budeme môcť eventuálne definovať ďalšie typy používateľských profilov resp. meniť existujúce. Očakávame od zhotoviteľa návrh ako by registrácia a prihlasovanie malo prebiehať (meno, e-mail, autentifikácia pomocou účtov na najpoužívanejších sociálnych sieťach).

Príklad notifikácie formulár/anketa: Očakávame možnosť zasielania notifikácií/potvrdenia po vyplnení a odoslaní formuláru na e-mail (eventuálne ako správu napríklad na Messenger, Hangouts…).

Export formulárov minimálne ako súčasť administrácie.

 

Otázka č. 47: Čo predstavuje rozšírená notifikácia? Uveďte príklad komunikácie cez Hangouts alebo Messenger (facebook chat a messenger považujeme za ten istý systém), prípadne ekvivalent použitia pri existujúcich webových stránkach.

Odpoveď: Pod pojmom rozšírená notifikácia si predstavujeme niečo viac, než notifikácie cez e-mail. Napríklad ak si používateľ nastaví odoberanie noviniek o kultúrnych podujatiach tak si bude môcť vybrať či mu správa príde na e-mail alebo cez messenger, …

 

Otázka č. 48: V prípade reklamných banerov sa počíta aj s využitím na komerčné účely? Alebo sa jedná skôr o spropagovanie vlastných/spriatelených aktivít/akcií mesta?

Odpoveď: Primárne sa jedná o propagáciu vlastných udalostí. Nevylučujeme však ani zverejňovanie komerčnej inzercie vo vlastnej správe.

 

Otázka č. 49: Na akom systéme sú prevádzkované webkamery? Popíšte prosím technické parametre prevádzky a výkonnosť súčasného HW. Predpokladáme, že prevádzka webkamier je oddelená od prevádzky stránky trencin.sk a jeho webového servera.

Odpoveď: Web kamery a ich prevádzka sú v terajšom systéme súčasťou webu trencin.sk. Funguje to tak, že nasnímané obrázky (nie streaming) si z kamery preberá web aplikácia a ukladá na ich webúložisko a odtiaľ sa publikujú von. Čo sa týka samotnej správy ( nastavenie popisov, frekvencia zobrazovaných snímkov, nastavenie pohľadov a pod.), ta je súčasťou správy nášho webu, kde nám to náš súčasný dodávateľ a správca naprogramoval na mieru podľa našich požiadaviek. Samotné webkamery sú značky AXIS modely P3344, P3354 a 214PTZ. Toto riešenie je nasadené už nejaký ten čas bez zmien a uvedomujeme si , že je technologicky prežité a preto predpokladáme, že pri aktualizácii samotného webu sa zmodernizuje aj táto jeho časť. Zabezpečenie samotných kamier a ich dátového prenosu bude v réžii úradu, od riešiteľa sa očakáva zabezpečenie zobrazenia streamu resp. snímkov na našej webstránke. Konečné riešenie bude ešte analyzované a konzultované s dodávateľom, aby sa vybral najoptimálnejší variant z pohľadu kvality, využitia moderných technológií ,správy, užívateľa, zákona a pod.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!