Archív verejného obstarávania

Rok 2020


 1. Zákazka s nízkou hodnotou – stavebné práce: „ZŠ Kubranská – „Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku“
  Výzva na predloženie ponuky
  Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
 2. Podlimitná zákazka – stavebné práce:
  „Revitalizácia priestoru Átria Trenčín“
  Výzva na predkladanie ponúk 
  Dokumenty k zákazke 

Rok 2019


Nadlimitná zákazka na stavebné práce

„Modernizácia zimného štadióna P. Demitru v Trenčíne“

Dokumenty k zákazkeoznámenia k zákazke 


Podlimitná zákazka na poskytnutie služieb

„Dokument starostlivosti o dreviny“

Dokumenty k zákazke, oznámenia k zákazke


Podlimitná zákazka na poskytnutie služieb

„Poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku“

Dokumenty k zákazkeoznámenia k zákazke


Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie:

Rekonštrukcia budovy škôlky – MŠ J. Halašu v Trenčíne

Výzva na predloženie ponuky


Externý projektový manažment MŠ Kubranská

Výzva na predloženie ponuky, Príloha č. 1 – Príručka pre žiadateľa, Príloha č. 2 – Zmluva o poskytnutí služby


Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie:

Rekonštrukcia budovy škôlky – MŠ J. Halašu v Trenčíne

Výzva – MŠ J.Halašu v Trenčíne

– zákazka zrušená


Revitalizácia vnútrobloku J. Halašu
Dokumenty k zákazke, Oznámenia k zákazke


Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Trenčín
Dokumenty k zákazke, Oznámenia k zákazke


Revitalizácia parku M. R. Štefánika, Trenčín
Dokumenty k zákazke, Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania


Rekonštrukcia ulice Karpatská – dobudovanie cyklistickej infraštruktúry
Dokumenty k zákazke, Výzva na predkladanie ponúk


Strategický dokument

„Stratégia adaptability mesta Trenčín na klimatickú zmenu“
Dokumenty k zákazkeVýzva na predkladanie ponúk


ZŠ Kubrá – stavebné úpravy spojovacej chodby a vybudovanie šatní
Dokumenty k zákazkeVýzva na predkladanie ponúk


 

Rok 2018

Nadlimitná zákazka – poskytnutie služieb
Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Trenčín
dokumenty k zákazke, oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Nadlimitná zákazka – dodanie tovarov
Výmena chladiaceho zariadenia – časť „chladenie“ zimný štadión P. Demitru Trenčín
dokumenty k zákazke, oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

 ŽS Kubrá – stavebné úpravy spojovacej chodby a vybudovanie šatní
dokumenty k zákazke, výzva na predkladanie ponúk

 


Rok 2017

Zákazka s nízkou hodnotou – poskytnutie služieb: „Stavebný dozor MŠ Šafáriková“ 
Výzva na predloženie ponuky

Zákazka s nízkou hodnotou – poskytnutie služieb: „Stavebný dozor MŠ Opatovská“
Výzva na predloženie ponuky

Zákazka s nízkou hodnotou – poskytnutie služieb: „Stavebný dozor pre stavbu: „Cyklistické prepojenie centrum – sídlisko Juh II. etapa“ 
Výzva na predloženie ponukyMandátna zmluva

Podlimitná zákazka – uskutočnenie stavebných prác – „MČ Stred – Detské ihrisko Karpatská“
oznámenie o vyhlásení verejného obstarávaniadokumenty ku zákazke

Podlimitná zákazka – uskutočnenie stavebných prác – „Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií v Meste Trenčín“
oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, dokumenty ku zákazke

Podlimitná zákazka – uskutočnenie stavebných prác – „Cyklistické prepojenie centrum – sídlisko Juh 2. Etapa“
oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, dokumenty ku zákazke

Podlimitná zákazka – Vytvorenie webovej stránky mesta Trenčín

Súťažné podklady na vytvorenie webovej stránky mesta Trenčín, Príloha č. 8 – výňatok z dizajn manuálu Mesta Trenčín, Zmluva o dielo a licenčná zmluva – zmenené znenie 17. 1. 2017, Doplnenie komisie v súťaži (pdf)Otázky a odpovede ku zadaniu, Zverejnenie ponúk a hodnotenia poroty

Nadlimitná zákazka – uskutočnenie stavebných prác – „Rekonštrukcia Mierového námestia v Trenčíne“
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania – Úradný vestník EU, dokumenty ku zákazke – UVO, projektová dokumentácia a  ostatné podklady: VO_2017_Mier_Nam_TN_Siete VO_2017_Mier_Nam_TN_vizualizace VO_2017_Mier_Nam_TN_SO 800_sadove-upravy VO_2017_Mier_Nam_TN_SO 700_mobiliar VO_2017_Mier_Nam_TN_SO 300_kasna VO_2017_Mier_Nam_TN_SO 100_povrchy VO_2017_Mier_Nam_TN_POV VO_2017_Mier_Nam_TN_DDZ VO_2017_Mier_Nam_TN_Arch_stav_reseni VO_2017_Mier_Nam_TN_Vykaz,vymer VO_2017_Mier_Nam_TN_Povolenia, vyjadrenia

Verejný obstarávateľ v súlade s § 100 ods. 1 písm. d)  a v súlade s § 49a ods.5 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov zverejňuje projektovú dokumentáciu k zákazke „Rozšírenie materskej školy na ulici Legionárska v Trenčíne“  a to po dobu piatich rokov odo dňa uverejnenia výzvy na predkladanie ponúk.

Podlimitná zákazka – stavebné práce – „Rozšírenie materskej školy na Ul. Legionárska v Trenčíne“
Projektová dokumentácia – VO2017 Rozšírenie materskej školy na Ul. Legionárska v Trenčíne

 


Rok 2016

Podlimitná zákazka – stavebné práce – „MŠ Stromova – Rekonštrukcia strechy“
Výzva na predkladanie ponúk, Dokumenty ku zákazke

Nadlimitná zákazka – poskytnutie služieb – „Zavedenie a prevádzkovanie platobného systému na úhradu parkovného prostredníctvom SMS správ mobilného telefónu
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, Dokumenty ku zákazke

Zrušená zákazka – Nadlimitná zákazka – poskytnutie služieb – „Zavedenie a prevádzkovanie platobného systému na úhradu parkovného prostredníctvom SMS správ mobilného telefónu
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, Dokumenty ku zákazke


Rok 2015

Podlimitná zákazka – stavebné práce – „Kultúrne stredisko Hviezda“
Súťažné podkladyProjektová dokumentáciaProjektová dokumentácia – doplnenie


Rok 2014

V súlade s § 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme zadávanie   zákaziek, ak ich predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia ako 1.000 eur.


Rok 2013

Podprahová zákazka – dodanie tovarov – „Dodanie pracovnej výstroje“
výzva na predkladanie ponúk, informácia o otváraní časti ponuky označenej ako „Ostatné“, informácia o otváraní časti ponuky označenej ako Kritériáinformácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov

Podlimitná zákazka –  stavebné práce „Nový cintorín – Bočkove sady“
oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, informácia o otváraní časti ponuky označenej ako „Ostatné“, informácia o otváraní časti ponuky označenej ako „Kritériá“informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov, oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Podprahová zákazka – stavebné práce – „Trhovisko pri Družbe Trenčín – prestrešenie“
výzva na predkladanie ponúk,  informácia o otváraní časti ponuky označenej ako „Ostatné“informácia o otváraní časti ponuky označenej ako „Kritériá“informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov

Podprahová zákazka – stavebné práce – „Vybudovanie kotolní – ZŠ a MŠ Na dolinách v Trenčíne“
výzva na predkladanie ponúk, informácia o otváraní časti ponuky označenej ako „Ostatné“, informácia o otváraní časti ponuky označenej ako „Kritériá“informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov

Podlimitná zákazka – dodanie tovarov- „Výpočtová technika“
oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, dokumenty k VOoznámenie o výsledku verejného obstarávania, oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Nadlimitná zákazka – dodanie tovarov – „Dodávka zemného plynu“
predbežné oznámenie, oznámenie o vyhlásení verejného obstarávaniasúťažné podklady, ponuky uchádzačov, zmluvy na základe rámcovej dohody, povinné dokumentyoznámenie o výsledku verejného obstarávaniaoznámenie o výsledku verejného obstarávania

Nadlimitná zákazka – dodanie tovarov – „Dodávka elektrickej energie“
predbežné oznámenieoznámenie o vyhlásení verejného obstarávaniasúťažné podklady, ponuky uchádzačov, zmluvy na základe rámcovej dohody – časť 1, zmluvy na základe rámcovej dohody – časť 2, povinné dokumentyoznámenie o výsledku verejného obstarávaniaoznámenie o výsledku verejného obstarávania

Nadlimitná zákazka – poskytnutie služieb – „Elektronizácia služieb Mesta Trenčín“
predbežné oznámenie, súťažné podklady, oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

V súlade s § 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme zadávanie   zákaziek, ak ich predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia ako 1 000 eur.


Rok 2012

Nadlimitná zákazka – poskytnutie služieb  – „Komplexné poistenie majetku a zodpovednosti a škodu“
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Podprahová zákazka – stavebné práce – „Rekonštrukcia vstupných objektov podchodu pri hoteli Tatra“
Výzva na predkladanie ponúk

Nadlimitná zákazka – dodanie tovarov – „Dodávka elektrickej energie“
Predbežné oznámenie, Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, Oznámenie o dodatočných informáciách, informáciách o neukončenom konaní alebo korigende

Nadlimitná zákazka – dodanie tovarov – „Dodávka zemného plynu“
Predbežné oznámenie, Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, Oznámenie o dodatočných informáciách, informáciách o neukončenom konaní alebo korigende

Podlimitná zákazka – dodanie tovarov – „Výpočtová technika“
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, Oznámenie o výsledku verejného obstarávaniaOznámenie o výsledku verejného obstarávania

Podprahová zákazka – dodanie tovarov – „Farebné a čierne náplne do tlačiarní a kopírok“
výzva na predkladanie ponúk

Podlimitná zákazka – poskytnutie služieb – „Telekomunikačné služby“
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Podprahová zákazka – dodanie tovarov – „Dodanie osobného automobilu“
Výzva na predkladania ponúk

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!