Archív verejného obstarávania

Rok 2023

 

Nadlimitná zákazka – služby

Prevádzka a údržba informačného systému CG ISS mesta Trenčín a jeho organizácií

Dokumenty k zákazke


Nadlimitná zákazka – stavebné práce

TRENČÍN REVITALIZÁCIA PEŠEJ ZÓNY-1 .ETAPA Hviezdoslavova_Jaselská_Vajanského_Sládkovičova

Dokumenty k zákazke


Podlimitná zákazka – stavebné práce

Kotolňa pre telocvičňu, jedáleň s kuchyňou a plaváreň Základnej školy Na dolinách

Dokumenty k zákazke


Podlimitná zákazka – stavebné práce

Rekonštrukcia kotolne na krytej plavárni

Dokumenty k zákazke


Nadlimitná zákazka – stavebné práce

Výmena palubovej podlahy a mobilných tribún v športovej hale

Dokumenty k zákazke


Nadlimitná zákazka – tovary

Scénické osvetlenie a mobilný aparát

Dokumenty k zákazke


Nadlimitná zákazka – dodanie tovaru

Vybavenie technických laboratórií – FABLAB a HACKERSPACE

Dokumenty k zákazke


Nadlimitná zákazka – dodanie tovaru

Výpočtová technika pre CKKP Hviezda a Kamerový a wifi systém Hviezda

Dokumenty k zákazke


Podlimitná zákazka – stavebné práce

Cyklotrasa Brnianska ul. 1. etapa

Dokumenty k zákazke


Nadlimitná zákazka – služby

Trenčín: Most na Ostrove – Vlárska

Dokumenty k zákazke


Nadlimitná zákazka – dodanie tovaru

SMART plán mesta Trenčín

Dokumenty k zákazke


 

Rok 2022

 

Nadlimitná zákazka – tovar

Dodávka zemného plynu a elektrickej energie pre Mesto Trenčín a všetky jeho rozpočtové organizácie

Dokumenty k zákazke


Podlimitná zákazka – stavebné práce

Cyklotrasa Brnianska ul. 1. etapa

Dokumenty k zákazke


Podlimitná zákazka – stavebné práce

Revitalizácia verejného priestranstva Považská, Trenčín

Dokumenty k zákazke


Nadlimitná zákazka – tovary

Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti mesta Trenčín

Dokumenty k zákazke


Podlimitná zákazka – stavebné práce

Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: SO Vážska magistrála – Istebnícka

Dokumenty k zákazke


Podlimitná zákazka – stavebné práce

FŠ Záblatie – šatne, pitná voda, kanalizácia

Dokumenty k zákazke


Podlimitná zákazka – stavebné práce:

Cyklotrasy Trenčín, SO Bratislavská – most – križovatka Zlatovská – Žabinská

Výzva na predkladanie ponúk
Dokumenty k zákazke


Podlimitná zákazka – stavebné práce:

Revitalizácia vnútrobloku – vedľa MŠ Slimáčik, Trenčín

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Dokumenty k zákazke


Zátoka pokoja

Výzva na predkladanie ponúk
Dokumenty zákazky


Revitalizácia vnútrobloku Pádivec

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Dokumenty zákazky


Rekonštrukcia a revitalizácia Kultúrno-komunitného centra DLHÉ HONY

Výzva na predkladanie ponúk
Dokumenty zákazky


 

Rok 2021

 

Podlimitná zákazka – stavebné práce:

Sanácia, rekonštrukcia a modernizácia objektu nocľahárne a nízkoprahového denného centra

Výzva na predkladanie ponúk
Dokumenty k zákazke


Podlimitná zákazka – stavebné práce:

Námestie Rozkvet

Výzva na predkladanie ponúk
Dokumenty k zákazke


Podlimitná zákazka:

Doručovanie vybraných elektronických úradných dokumentov

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Dokumenty k zákazke


Podlimitná zákazka – stavebné práce:

Rekonštrukcia ZŠ Dlhé Hony – dobudovanie učební

Výzva na predkladanie ponúk
Dokumenty k zákazke


Nadlimitná zákazka – stavebné práce:

Solárny systém na ohrev vody pre tri objekty v meste Trenčín

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Dokumenty k zákazke


Podlimitná zákazka – stavebné práce:

Rekonštrukcia budovy škôlky – MŠ J. Halašu v Trenčíne

Dokumenty zákazky

 


Roky 2019, 2020

 

Podlimitná zákazka – stavebné práce:

Cyklotrasy Trenčín – SO ul. Ľ. Stárka – k priemyselnému parku

Dokumenty zákazky


Podlimitná zákazka – stavebné práce:

Rekonštrukcia prístupovej cesty k južnému opevneniu Trenčianskeho hradu a Výstavba chodníka okolo Čerešňového sadu

Dokumenty zákazky


Podlimitná zákazka – dodanie tovarov:

Projekt TreBuCHET – Mobiliár

Dokumenty zákazky


Podlimitná zákazka – stavebné práce:

Revitalizácia vnútrobloku vedľa hotela Magnus, Trenčín

Dokumenty zákazky


Podlimitná zákazka – stavebné práce:

Park pre Úspech, Revitalizácia zelene na Zlatovskej ulici

Dokumenty zákazky


Podlimitná zákazka – stavebné práce:

Cyklotrasy Trenčín – SO ul. Piešťanská

Dokumenty zákazky


Podlimitná zákazka – stavebné práce:

Riešenie cyklodopravy, ul. na Kamenci – od ul. na Vinohrady po ul. Kasárenská

Dokumenty zákazky


Nadlimitná zákazka – poskytnutie služieb:

Arboristické orezy vo verejnej zeleni

Dokumenty zákazky


Podlimitná zákazka – stavebné práce:

Výťah – Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.

Dokumenty zákazky


Podlimitná zákazka – stavebné práce:

KS Hviezda s posunom výťahu v Trenčíne

Dokumenty zákazky


Podlimitná zákazka – dodanie tovarov:

Nákup respirátorov

Dokumenty k zákazke


Podlimitná zákazka – poskytnutie služby:

Revitalizácia pešej zóny ul. Hviezdoslavova– Jaselská – Vajanského – Sládkovičova

Dokumenty zákazky


Podlimitná zákazka – poskytnutie služby:

Trenčín – revitalizácia pešej zóny: Hviezdoslavova – Jaselská – Vajanského – Sládkovičova

Dokumenty zákazky


Dynamický nákupný systém:

Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácii v Meste Trenčín

Dokumenty zákazky


Podlimitná zákazka – dodanie tovarov:

Revitalizácia vnútrobloku Východná ulica – zariadenie detského ihriska

Dokumenty zákazky


Podlimitná zákazka – stavebné práce

Revitalizácia priestoru Átria

Dokumenty zákazky


Podlimitná zákazka – stavebné práce:

Chodník a cyklotrasa Kasárenská ul.

Dokumenty zákazky


Podlimitná zákazka – stavebné práce:

Revitalizácia vnútrobloku Východná ulica, Trenčín – Juh

Dokumenty zákazky


Podlimitná zákazka – stavebné práce:

Stavba Cyklotrasy, SO – ul. Zlatovská, SO – Prepojenie ul. Zlatovská – Hlavná v Trenčíne

Dokumenty zákazky


Nadlimitná zákazka – stavebné práce:

Modernizácia zimného štadióna P. Demitru v Trenčíne

Dokumenty zákazky


Podlimitná zákazka – poskytnutie služieb:

Dokument starostlivosti o dreviny

Dokumenty zákazky


Podlimitná zákazka na poskytnutie služieb

Poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku

Dokumenty k zákazke


Podlimitná zákazka – stavebné práce:

Revitalizácia vnútrobloku J. Halašu

Dokumenty k zákazke


Nadlimitná zákazka – poskytnutie služieb:

Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Trenčín

Dokumenty k zákazke


Podlimitná zákazka – stavebné práce:

Revitalizácia parku M. R. Štefánika, Trenčín

Dokumenty k zákazke


Podlimitná zákazka – stavebné práce:

Rekonštrukcia ulice Karpatská – dobudovanie cyklistickej infraštruktúry

Dokumenty k zákazke


Nadlimitná zákazka – poskytnutie služieb:

Stratégia adaptability mesta Trenčín na klimatickú zmenu

Dokumenty k zákazke


Podlimitná zákazka – stavebné práce:

ZŠ Kubrá – stavebné úpravy spojovacej chodby a vybudovanie šatní

Dokumenty k zákazke


Zákazka s nízkou hodnotou:
Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie:

Rekonštrukcia budovy škôlky – MŠ J. Halašu v Trenčíne

Výzva – MŠ J.Halašu v Trenčíne

– zákazka zrušená


Zákazka s nízkou hodnotou:

Externý projektový manažment MŠ Kubranská

Výzva na predloženie ponuky
Príloha č. 1 – Príručka pre žiadateľa
Príloha č. 2 – Zmluva o poskytnutí služby


Zákazka s nízkou hodnotou:
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie:

Rekonštrukcia budovy škôlky – MŠ J. Halašu v Trenčíne

Výzva na predloženie ponuky


Zákazka s nízkou hodnotou:

ZŠ Kubranská – Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku

Výzva na predloženie ponuky
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk


33. Zákazka s nízkou hodnotou:

Vypracovanie účelového energetického auditu pre zníženie energetickej náročnosti objektov/budov v meste Trenčín

Výzva na predloženie ponuky


Zákazka s nízkou hodnotou:

Vypracovanie účelového energetického auditu verejného osvetlenia

Výzva na predloženie ponuky


Zákazka s nízkou hodnotou:

Príprava projektu garantovanej energetickej služby pre objekty budov v meste Trenčín

Výzva na predloženie ponuky


Zákazka s nízkou hodnotou:

Príprava projektu garantovanej energetickej služby – verejné osvetlenie

Výzva na predloženie ponuky

 


Rok 2018

Nadlimitná zákazka – poskytnutie služieb
Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Trenčín
dokumenty k zákazke, oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Nadlimitná zákazka – dodanie tovarov
Výmena chladiaceho zariadenia – časť “chladenie” zimný štadión P. Demitru Trenčín
dokumenty k zákazke, oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

 ŽS Kubrá – stavebné úpravy spojovacej chodby a vybudovanie šatní
dokumenty k zákazke, výzva na predkladanie ponúk

 


Rok 2017

Zákazka s nízkou hodnotou – poskytnutie služieb: „Stavebný dozor MŠ Šafáriková” 
Výzva na predloženie ponuky

Zákazka s nízkou hodnotou – poskytnutie služieb: „Stavebný dozor MŠ Opatovská”
Výzva na predloženie ponuky

Zákazka s nízkou hodnotou – poskytnutie služieb: „Stavebný dozor pre stavbu: „Cyklistické prepojenie centrum – sídlisko Juh II. etapa“ 
Výzva na predloženie ponukyMandátna zmluva

Podlimitná zákazka – uskutočnenie stavebných prác – „MČ Stred – Detské ihrisko Karpatská“
oznámenie o vyhlásení verejného obstarávaniadokumenty ku zákazke

Podlimitná zákazka – uskutočnenie stavebných prác – „Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií v Meste Trenčín“
oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, dokumenty ku zákazke

Podlimitná zákazka – uskutočnenie stavebných prác – „Cyklistické prepojenie centrum – sídlisko Juh 2. Etapa”
oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, dokumenty ku zákazke

Podlimitná zákazka – Vytvorenie webovej stránky mesta Trenčín

Súťažné podklady na vytvorenie webovej stránky mesta Trenčín, Príloha č. 8 – výňatok z dizajn manuálu Mesta Trenčín, Zmluva o dielo a licenčná zmluva – zmenené znenie 17. 1. 2017, Doplnenie komisie v súťaži (pdf)Otázky a odpovede ku zadaniu, Zverejnenie ponúk a hodnotenia poroty

Nadlimitná zákazka – uskutočnenie stavebných prác – „Rekonštrukcia Mierového námestia v Trenčíne“
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania – Úradný vestník EU, dokumenty ku zákazke – UVO, projektová dokumentácia a  ostatné podklady: VO_2017_Mier_Nam_TN_Siete VO_2017_Mier_Nam_TN_vizualizace VO_2017_Mier_Nam_TN_SO 800_sadove-upravy VO_2017_Mier_Nam_TN_SO 700_mobiliar VO_2017_Mier_Nam_TN_SO 300_kasna VO_2017_Mier_Nam_TN_SO 100_povrchy VO_2017_Mier_Nam_TN_POV VO_2017_Mier_Nam_TN_DDZ VO_2017_Mier_Nam_TN_Arch_stav_reseni VO_2017_Mier_Nam_TN_Vykaz,vymer VO_2017_Mier_Nam_TN_Povolenia, vyjadrenia

Verejný obstarávateľ v súlade s § 100 ods. 1 písm. d)  a v súlade s § 49a ods.5 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov zverejňuje projektovú dokumentáciu k zákazke „Rozšírenie materskej školy na ulici Legionárska v Trenčíne“  a to po dobu piatich rokov odo dňa uverejnenia výzvy na predkladanie ponúk.

Podlimitná zákazka – stavebné práce – “Rozšírenie materskej školy na Ul. Legionárska v Trenčíne”
Projektová dokumentácia – VO2017 Rozšírenie materskej školy na Ul. Legionárska v Trenčíne

 


Rok 2016

Podlimitná zákazka – stavebné práce – “MŠ Stromova – Rekonštrukcia strechy”
Výzva na predkladanie ponúk, Dokumenty ku zákazke

Nadlimitná zákazka – poskytnutie služieb – „Zavedenie a prevádzkovanie platobného systému na úhradu parkovného prostredníctvom SMS správ mobilného telefónu
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, Dokumenty ku zákazke

Zrušená zákazka – Nadlimitná zákazka – poskytnutie služieb – „Zavedenie a prevádzkovanie platobného systému na úhradu parkovného prostredníctvom SMS správ mobilného telefónu
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, Dokumenty ku zákazke

 


Rok 2015

Podlimitná zákazka – stavebné práce – “Kultúrne stredisko Hviezda”
Súťažné podkladyProjektová dokumentáciaProjektová dokumentácia – doplnenie

 


Rok 2014

V súlade s § 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme zadávanie   zákaziek, ak ich predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia ako 1.000 eur.

 


Rok 2013

Podprahová zákazka – dodanie tovarov – “Dodanie pracovnej výstroje”
výzva na predkladanie ponúk, informácia o otváraní časti ponuky označenej ako “Ostatné”, informácia o otváraní časti ponuky označenej ako Kritériáinformácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov

Podlimitná zákazka –  stavebné práce “Nový cintorín – Bočkove sady”
oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, informácia o otváraní časti ponuky označenej ako “Ostatné”, informácia o otváraní časti ponuky označenej ako “Kritériá“informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov, oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Podprahová zákazka – stavebné práce – “Trhovisko pri Družbe Trenčín – prestrešenie”
výzva na predkladanie ponúk,  informácia o otváraní časti ponuky označenej ako “Ostatné”informácia o otváraní časti ponuky označenej ako “Kritériá”informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov

Podprahová zákazka – stavebné práce – “Vybudovanie kotolní – ZŠ a MŠ Na dolinách v Trenčíne”
výzva na predkladanie ponúk, informácia o otváraní časti ponuky označenej ako “Ostatné”, informácia o otváraní časti ponuky označenej ako “Kritériá”informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov

Podlimitná zákazka – dodanie tovarov- “Výpočtová technika”
oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, dokumenty k VOoznámenie o výsledku verejného obstarávania, oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Nadlimitná zákazka – dodanie tovarov – “Dodávka zemného plynu”
predbežné oznámenie, oznámenie o vyhlásení verejného obstarávaniasúťažné podklady, ponuky uchádzačov, zmluvy na základe rámcovej dohody, povinné dokumentyoznámenie o výsledku verejného obstarávaniaoznámenie o výsledku verejného obstarávania

Nadlimitná zákazka – dodanie tovarov – “Dodávka elektrickej energie”
predbežné oznámenieoznámenie o vyhlásení verejného obstarávaniasúťažné podklady, ponuky uchádzačov, zmluvy na základe rámcovej dohody – časť 1, zmluvy na základe rámcovej dohody – časť 2, povinné dokumentyoznámenie o výsledku verejného obstarávaniaoznámenie o výsledku verejného obstarávania

Nadlimitná zákazka – poskytnutie služieb – “Elektronizácia služieb Mesta Trenčín”
predbežné oznámenie, súťažné podklady, oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

V súlade s § 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme zadávanie   zákaziek, ak ich predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia ako 1 000 eur.

 


Rok 2012

Nadlimitná zákazka – poskytnutie služieb  – “Komplexné poistenie majetku a zodpovednosti a škodu”
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Podprahová zákazka – stavebné práce – “Rekonštrukcia vstupných objektov podchodu pri hoteli Tatra”
Výzva na predkladanie ponúk

Nadlimitná zákazka – dodanie tovarov – “Dodávka elektrickej energie”
Predbežné oznámenie, Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, Oznámenie o dodatočných informáciách, informáciách o neukončenom konaní alebo korigende

Nadlimitná zákazka – dodanie tovarov – “Dodávka zemného plynu”
Predbežné oznámenie, Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, Oznámenie o dodatočných informáciách, informáciách o neukončenom konaní alebo korigende

Podlimitná zákazka – dodanie tovarov – “Výpočtová technika”
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, Oznámenie o výsledku verejného obstarávaniaOznámenie o výsledku verejného obstarávania

Podprahová zákazka – dodanie tovarov – “Farebné a čierne náplne do tlačiarní a kopírok”
výzva na predkladanie ponúk

Podlimitná zákazka – poskytnutie služieb – “Telekomunikačné služby”
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Podprahová zákazka – dodanie tovarov – “Dodanie osobného automobilu”
Výzva na predkladania ponúk

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!