Zadanie pre súťaž návrhov Trenčín – revitalizácia pešej zóny

Zadanie pre súťaž návrhov
Trenčín – revitalizácia pešej zóny:
Hviezdoslavova – Jaselská – Vajanského – Sládkovičova

Úvod

Predmetná pešia zóna je veľmi frekventovaným verejným priestorom v exkluzívnej časti mesta, priamo nadväzujúca na historické centrum. Prostredie v určitých častiach je však menej lukratívne – hlavne vzhľadom k okolitej zástavbe. Preto od súťažných návrhov očakávame výrazný a kreatívny urbanistický a architektonický vstup do daného prostredia, primeraný jednotlivým častiam pešej zóny, ktoré majú rôzne charaktery a atmosféru.

Zároveň očakávame prirodzené prepojenia jednotlivých častí, s plynulými prechodmi, prienikmi a nadväznosťami, aj vo vzťahu k novo zrekonštruovanému Mierovému námestiu. Očakávame komplexný návrh, ktorý spraví celý riešený priestor i pobyt a pohyb v centre mesta atraktívnejším aj príjemnejším a vhodne skombinuje frekventovaný pohyb s miestami oddychu.

 

Širšie vzťahy

Mesto Trenčín sa nachádza v blízkosti významného križovania ciest Považia (hlavná železničná trať, diaľnica, Váh pretekajúci centrom mesta) a prepojenia Moravy so stredným Slovenskom (Brno – Banská Bystrica, Vlársky priesmyk).

Urbanizácia mesta je významne determinovaná prostredím a geomorfológiou – mesto má tvar podkovy obopínajúcej lesopark Brezina, s úzkym prepojením východnej a západnej časti medzi lesoparkom Brezina s hradným bralom a Váhom. V tomto prepojení (ktoré Trenčania nazývajú lievik) vedú všetky významné komunikácie a prepojenia, vrátane priestoru, ktorý je predmetom tejto súťaže.

V súčasnosti má Trenčín približne 55.000 obyvateľov, s významným potenciálom rastu v centre mesta, nakoľko preloženie železničnej trate v centre mesta a s tým súvisiaci presun kúpaliska uvoľnili významné plochy medzi historickým centrom a riekou Váh, vrátane pravého brehu. Mesto Trenčín v rámci procesu TRENČÍNsiTY dlhodobo pracuje na územnom pláne centrálnej mestskej zóny a novom dopravnom riešení. Za týmto účelom prebehla v roku 2014 medzinárodná urbanistická súťaž, ktorej sa zúčastnilo 59 tímov z 21 krajín, ocenené návrhy slúžili ako ideové podklady pre urbanistickú štúdiu vypracovanú mestom, ktorá je územnoplánovacím podkladom pre zmenu územného plánu, ktorá v súčasnosti prebieha. Jedným z výstupov dopravného riešenia v centre mesta je aj výrazné ukľudnenie individuálnej automobilovej dopravy na Braneckého, Rozmarínovej a Palackého ulici, s preferenciou pešieho a cyklistického pohybu a s preferenciou MHD – vytvorením buspruhov. Ďalším významným faktorom prebiehajúcej zmeny územného plánu je vytvorenie podmienok pre nárast počtu obyvateľov v centre – jednak vytvorením nových príležitostí pre bývanie a vytvorením nových pracovných príležitostí v administratíve a službách, ale aj umiestnením funkcií pre oddych, kultúru, cestovný ruch a šport, s čím priamo súvisí budúci nárast obyvateľov bývajúcich priamo v centre, ale aj nárast počtu návštevníkov centra – jednak Trenčanov, ktorí v centre mesta nájdu nové zaujímavé príležitosti pre trávenie času, ale aj turistov, ktorých nárast mesto tiež predpokladá – napr. aj v súvislosti s už prebiehajúcou realizáciou významných nadregionálnych cyklotrás prechádzajúcich centrom po brehoch Váhu, alebo s možnosťami umiestniť v centre nové objekty pre turistov (kongresy, hotel, penzión, objekty pre kultúru a podobne). Link na verejnú prezentáciu TRENČÍNsiTY z marca 2017: https://trencin.sk/samosprava/uzemne-planovanie/trencin-si-ty/

Priestor, ktorý je predmetom tejto súťaže, sa nachádza v tesnej blízkosti územia riešeného v rámci TRENČÍNsiTY, preto predpokladáme veľký nárast užívateľov aj v tomto priestore.

 

Mobilita

Centrom mesta Trenčín prechádza najvýznamnejší peší ťah, spájajúci východnú časť mesta (park, železničná stanica s PHD a MHD, Sihoť) so západnou a južnou časťou, kde práve juhozápadným smerom došlo a dochádza k významnému rozširovaniu centra mesta. Dôležitým faktorom pešieho pohybu v centre je aj významný turistický ruch, nakoľko historické centrum mesta s Trenčianskym hradom priťahuje veľké množstvo návštevníkov. Riešené územie je súčasťou komplexnej ucelenej pešej zóny v centre mesta, ktorú okrem riešeného územia tvoria Mierové námestie, ulička Marca Aurélia, Matúšova a Farská ulica, Mariánske námestie,  Hviezdová ul. a Štúrovo námestie, s priamym dotykom s lesoparkom Brezina.

Hviezdoslavova ulica v Trenčíne má dve časti – juhovýchodná časť tesne pri lesoparku Brezina slúži ako zadný príjazd k objektom na Hviezdoslavovej ulici a nie je predmetom tejto súťaže. Predná časť Hviezdoslavovej ulice začína pri frekventovanej zastávke MHD v smere do centra – na ul. Jozefa Braneckého.  Celá slúži ako pešia zóna – je významnou pešou tepnou v centre mesta. Priamo nadväzuje na dve najvýznamnejšie námestia historického centra mesta – Štúrovo a Mierové, s ktorým je prepojená krátkou Sládkovičovou ulicou – pod Mestskú vežu (pôvodne Dolná brána).

Jaselskou ulicou je Hviezdoslavova prepojená s ďalšou významnou pešou tepnou – Vajanského ulicou, ktorá spája Štúrovo námestie s Rozmarínovou ulicou, v ich styku je evanjelický kostol a parkovisko. Nachádza sa tu aj frekventovaná zastávka MHD v smere z centra, hneď vedľa tejto zastávky začína ulica 1. mája – „kampusová“ ulica s viacerými školami a kostolom Notre Dame, pričom  napr. Gymnázium Ľ. Štúra je významným cieľom pohybu peších v centre.

V styku Jaselskej a Vajanského je významné križovanie peších ťahov, nakoľko v tomto mieste sa pripája aj ďalšia významná pešia tepna z cestného mosta cez Váh.

Ďalším významným peším pripojením na Hviezdoslavovu je ťah z Palackého ulice cez Štúrovo námestie a pripojenie pešieho (a v tomto prípade aj významného cyklistického) ťahu z južnej časti mesta cez lesopark Brezina v mieste styku Sládkovičovej ulice s átriom Mestského úradu.

V rámci celej pešej zóny požadujeme nevyčleňovať označené trasy pre cyklistov. Tranzitné trasy okolo peších zón v centre mesta budú vedené po ul. Jozefa Braneckého, Rozmarínovej a po Palackého, v rámci pešej zóny bude pohyb cyklistov umožnený v zmysle predpisov.

 

Zámer

Riešené územie a všeobecná charakteristika

Cieľom súťaže je hľadanie viacerých možných ideí – riešení, ktoré predmetný priestor spravia príjemnejším a zaujímavejším: hlavne využitím väčšieho množstva zelene (vzrastlé stromy, kry, popínavky na pergolách a pod., existujúce stromy odporúčame v čo možno najväčšej miere zachovať), použitím vody (interaktívnou, hravou formou), vytvorením podmienok pre umiestnenie terás priľahlých objektov a vytvorením rôznych zákutí, umožňujúcich pobyt a oddych v tieni, v kvalitnej mikroklíme.

Odporúčame citlivo rozlíšiť a vybrať polohy pre jednotlivé aktivity aj vo vzťahu k pohľadom na hrad, nakoľko z predmetnej lokality je viditeľný iba z mála polôh, ktoré tým pádom ale získavajú oveľa väčšiu atraktivitu.

Predpokladáme, že po rekonštrukcii pešej zóny a jej zatraktívnení a spríjemnení príde aj k zmene niektorých nájomcov v parteri susediacich objektov – dôjde k nárastu kaviarenských / reštauračných  služieb, ktoré budú mať potreby umiestniť terasy. Preto odporúčame uvažovať v návrhu s terasami aj v polohách, ktoré sa dnes pre terasy nejavia príliš atraktívne, resp. momentálne sa v objektoch služby vyžadujúce terasy nenachádzajú. Plochy pre terasy je potrebné zakomponovať do návrhu.

Dlažby a povrchy odporúčame v max. možnej miere navrhnúť vodopriepustné,  preferovať mierku a štruktúru primeranú historickému centru, s prírodnými povrchmi primerane kombinovanými s umelými (v závislosti od konkrétnych polôh), neodporúčame riešenia s monolitickými povrchmi, hlavne v častiach s historickou zástavbou.

Mobilár odporúčame navrhnúť pohodlný, aj atraktívny (napr. možno niekde umiestniť hojdačky ako inú atraktívnu forma sedenia), odpadkové koše pre triedený odpad, cyklostojany, navrhnúť polohy pre integrované modulárne verejné osvetlenie s integrovanými kamerami, wifi, reproduktormi a el. zásuvkami, v niektorých aj napojenie vody (odporúčame systém v zmysle výstupu z pasportu ver. osvetlenia pre predmetnú časť – je v súťažnej pomôcke 9). Cyklostojany odporúčame v nadštandardnom množstve, odporúčame ich riešiť ako jednotlivé rámy, osvedčený je typ, ktorý je na pešej zóne umiestnený už v súčasnosti (edgetyre STE310). Odporúčame umiestniť aj min. jeden cykloprístrešok, taktiež je osvedčený typ, ktorý je na pešej zóne umiestnený už v súčasnosti – typ a rozmery sú v súťažnej pomôcke 13, ich prevedenie a dizajn ako v prílohe však nie je podmienkou, je možné navrhnúť aj iný typ. V súčasnosti je realizovaný rovnaký cykloprístrešok na ploche nad vjazdom do podzemných garáží ČSOB, ktorá nie je predmetom riešenia tejto súťaže. Vo foto / video dokumentácii tento prístrešok ešte nie je zobrazený, v dwg situácia (súťažná pomôcka 3) aj v 3D modeli (súťažná pomôcka 4) prístrešok zobrazený je. Tento prístrešok odporúčame zachovať.

Požadujeme umiestniť min. dve stanice bikesharingu, každá min. pre 14 bicyklov, je možné ich aj zlúčiť do jednej stanice pre min. 28 bicyklov.

V návrhu odporúčame vyčleniť plochu pre možnosť umiestniť aj podzemné stanoviská triedeného odpadu – primárne určené pre blok medzi Štúrovým námestím a Posádkovým klubom a pre okolie Štúrovho námestia: plast v objeme 5 m³, papier v objeme 5 m³, sklo v objeme 3 m³, tetrapak v objeme 3 m³, kovy v objeme 3 m³, plus komunálny odpad v objeme 5 m³.

V rámci pešej zóny odporúčame umiestniť min. dve pitné fontánky, v polohách, kde bude možné umiestniť trhové stánky odporúčame umiestniť aj min. dve stojanové výlevky, alebo dva kusy ich kombinovaného produktu (aj s možnosťou naberania vody do fľaše). Taktiež odporúčame umiestniť jeden až dva body pre napojenie vodnej hmly v letných mesiacoch, v polohách atraktívnych hlavne pre deti.

V rámci pešej zóny budú príležitostne umiestňované trhové stánky rozmeru cca 2,4 x 1,7 m, trh bude pokračovaním trhov na Mierovom námestí a Štúrovom námestí, preto by stánky mali plynulo nadväzovať – min. vizuálnym prepojením – od Mestskej veže až po priestory pri Posádkovom klube, aby v prípade jarmokov, Vianočných trhov a podobne žilo trhmi celé centrum. Ideálne je zo stánkov vytvoriť ostrovčeky – „hniezda – chrbtom k sebe“ – stánky budú napojené na energie (voda, elektro) zo stožiarov integrovaného verejného osvetlenia. V návrhu je potrebné vyčleniť pre trhy plochy.

V rámci pešej zóny je potrebné uvažovať aj s 1 – 2 priestormi pre konanie menších príležitostných kultúrnych akcií (napr. ako doplnkov jarmokov, príležitostné predstavenia „putovného divadla“ a pod. – ukážka je v súťažnej pomôcke 5a, foto s názvom PTB-2017) – jedná sa o dočasné umiestnenie malého pódia (s napájacím bodom elektro) a s plochou pre hľadisko na státie pre cca 400 ľudí. Tieto plochy by nemali obmedzovať kreativitu návrhu, jedná sa skôr o to, aby ich príležitostné umiestnenie bolo možné, to znamená že napr. hľadisko nemusí zostať voľná prázdna plocha, ale divákom zostane možnosť sledovať pódium napr. aj z trávnika, alebo z priestoru, v ktorom je umiestnený aj mobiliár, osvetlenie a podobne.

V rámci návrhu odporúčame umiestniť aj zariadenia slúžiace na propagáciu podujatí mesta – štyri obojstranné alebo tri trojstranné citylighty (max. rozmer 2400 x 1500 mm). Pre ostatnú propagáciu  odporúčame umiestniť min. tri obojstranné alebo dva trojstranné citylighty (max. rozmer 2400 x 1500 mm).

Pre voľby je potrebné dočasne umiestniť aj zariadenia na propagáciu volieb – v súčasnosti je to 12 betónových skruží – rozmer a poloha, kde sú v súčasnosti umiestňované je v súťažnej pomôcke 10. Dočasné polohy určia súťažiaci, skruže je možné nahradiť inou formou – s celkovou plochou pre propagáciu 72m2 – zariadenia musia byť prenosné.

Mesto vlastní desať lavičiek športových osobností mesta, ktoré sa do rekonštrukcie nachádzali na Mierovom námestí – sú v súťažnej pomôcke 15, veľká lavička (atraktívny fotopoint) je jedna, klasických je deväť. Odporúčaním je umiestniť tieto lavičky v rámci pešej zóny v ucelenej časti – odporúčame na ploche pred Posádkovým klubom v rámci oddychového zeleného priestoru. V prípade, že dizajn týchto lavičiek (rovnaké sú na Mierovom námestí) nebude pre súťažiacich vhodný v rámci celkového konceptu, budú tieto lavičky umiestnené napr. v parku Gen. M. R. Štefánika, avšak pokladáme za vhodnejšie umiestniť ich v rámci pešej zóny v centre.

Záväznou požiadavkou je potreba v návrhu na Hviezdoslavovej, Jaselskej a Sládkovičovej zabezpečiť dopravný koridor pre záchranné zložky, odvoz odpadu, zásobovanie a pod. – šírky min 3,5 m s podjazdnou výškou min. 4,2 m. Prístup do tohto koridoru odporúčame navrhnúť v polohách, aké platia aj v súčasnosti – rampou z Braneckého ulice priamo na Hviezdoslavovu, z Vajanského ulice na Jaselskú a Hviezdoslavovu, a zo Štúrovho námestia na Hviezdoslavovu aj Sládkovičovu.

Predmetom súťažného návrhu musí byť aj návrh trasovania inžinierskych sietí, ktoré je potrebné navrhnúť tak, aby nezasahovali do parcely č. 300/15, k.ú. Trenčín. V princípe odporúčame zachovať polohu hlavnej kanalizácie, ostatné inžinierske siete je možné preložiť tak, aby boli v súlade so súťažným návrhom, v prípade potreby získania miesta pre nevyhnutné súčasti návrhu pre stromy a objekty drobnej architektúry, je v nevyhnutnom prípade možné uvažovať s vedením inžinierskych sietí v kolektore, umiestnenom približne v polohe súčasnej kanalizácie – pred fasádami objektov na juhovýchodnej strane predmetnej časti Hviezdoslavovej ulice – hlavne v úseku od Braneckého ulice po Jaselskú.

Nakoľko pešia zóna je pomerne rozsiahla a jej jednotlivé časti majú rôzne charaktery i atmosféru a budú plniť rôzne funkcie, zámery sú parciálne opísané pre jednotlivé priestory – ucelené časti. Medzi týmito časťami však samozrejme bude dochádzať k prienikom a nadväznostiam s plynulými prechodmi:

 

Priestor od ul. Jozefa Braneckého po Gastrocentrum

V tejto časti očakávame najvýraznejší architektonický vstup do prostredia. Odporúčaním pre súťažiacich je aj požiadavka na komplexnú „a možno aj súvislú“ organizáciu priestoru zeleňou a výtvarno – architektonickými priestorovými konštrukciami (objektami), čím má byť dosiahnuté vytvorenie intímnejších a kľudnejších urbánnych mikropriestorov v rámci silne frekventovaného pohybu užívateľov pešej zóny – hlavne a primárne v častiach pred severovýchodnou a juhovýchodnou časťou Posádkového klubu, s možnými prienikmi i do ďalších častí pešej zóny. Existujúce stromy odporúčame v čo možno najväčšej miere zachovať. V tejto časti očakávame vytvorenie príjemnejšej atmosféry aj návrhom väčšieho množstva nových stromov, k ich umiestneniu bude potrebná reorganizácia inžinierskych sietí.

Na ul. Jozefa Braneckého je potrebné zachovať zastávku MHD s existujúcim prístreškom (súťažná pomôcka 14), jeho polohu je možné korigovať. Dizajn prístrešku MHD je ako na ostatných zastávkach v meste a odporúčame ho zachovať, v prípade potreby kvôli vizuálnemu riešeniu tohto priestoru je ale možné navrhnúť aj iný dizajn. V tomto priestore sa nachádza aj predajný stánok – odporúčame v danej lokalite vyčleniť priestor pre podobne veľký stánok, je možné (ale nie povinné) navrhnúť aj hmotové (prípadne aj dizajnové) riešenie stánku.

 

Priestor pred Posádkovým klubom

Tento priestor by mal plynule nadväzovať na Hviezdoslavovu ulicu. Pred Posádkovým klubom by mal byť vytvorený oddychový parkový priestor (parčík s väčším množstvom väčších stromov) mestského charakteru, s decentne a primerane integrovanými doplnkovými aktivitami typu malé detské ihrisko (zopár prvkov pre deti), prípadne workout alebo zostava pre seniorov alebo cross minigolf (zázemie prevádzky – požičovňa – by bolo riešené v jednom z priľahlých objektov, napr. v bare DaVinci alebo v knižnici), exteriérová čitáreň (altánok) a pod., tak aby priestor umožnil aktívny aj pasívny oddych, ale zároveň aby vytvoril dôstojný nástup do Posádkového klubu (ktorý plní aj funkciu divadla, kongresov a spoločenských a kultúrnych akcií), s primeranou rozptylovou plochou, integrovanou do Hviezdoslavovej ulice i do priestoru pred samotným Posádkovým klubom tak, aby bol vstup primerane zvýraznený a aby bolo možné na konkrétne akcie umiestniť aj tzv. červený koberec. V tomto priestore odporúčame umiestniť aj lavičky športových osobností. Zároveň požadujeme na tejto ploche prezentovať odkaz na archeologický nález (Národná kultúrna pamiatka – Fragment predsunutého mestského opevnenia mesta Trenčín) vyznačením polohy nálezu v úrovni povrchu – iným typom dlažby resp. úpravou zelene (záhony a pod.) a vytvoriť priestor na grafickú prezentáciu nálezu vo forme textu a obrázkov – na ploche približne dva m2 (tabuľa a pod.). Poloha nálezu je vyznačená v súťažnej pomôcke 3, výstup z archeologického nálezu je v súťažnej pomôcke 11.

V súčasnosti sú cez trávnik pred Posádkovým klubom vedené diagonálne chodníky – sú veľmi frekventované, lebo tvoria prirodzenú líniu tokov ľudí. Odporúčame toto prirodzené trasovanie riešiť aj v návrhu, samozrejme bez bariér vo forme existujúcich schodov.

Výsledkom by mal byť priestor charakteru multifunkčného námestia s veľkým podielom zelene (parková zeleň, kultúra, oddych, relax, hry a pod.). Participácia verejnosti – názory na využitie tohto priestoru – je v súťažnej pomôcke 16.

 

Vajanského ulica

Záväznou podmienkou je navrhnúť časť Vajanského ulice po vjazd do podzemných garáží ČSOB a po vjazd na parkovisko vedľa bývalého hotela Laugarício ako obojsmernú komunikáciu šírky 6m, s podjazdnou výškou min. 4,5m. Na tejto časti Vajanského odporúčame vytvoriť min. 4 stanovištia pre nabíjanie el. vozidiel – resp. státie Taxi služieb – s nabíjacou el. stanicou s možnosťou nabíjania zo stožiarov integrovaného verejného osvetlenia. Tieto stanovištia odporúčame zriadiť pri bočnej fasáde Posádkového klubu. Zároveň odporúčame nahradiť existujúce schodisko medzi Vajanského ulicou (pred vjazdom do podzemných garáží ČSOB) a plochou pred Posádkovým klubom bezbariérovým prístupom s parametrami aj pre užívanie osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Od návrhu očakávame, že tejto časti dodá príjemnejšiu atmosféru – aj doplnením stromov (existujúce stromy odporúčame v čo možno najväčšej miere zachovať), okrasnej zelene a mobiliáru. Mesto plánuje aj úpravu priestoru pred evanjelickým kostolom, pre lepšiu predstavu je návrh v súťažnej pomôcke 8. Súčasťou celkového návrhu môže (ale nemusí) byť aj riešenie tohto priestoru.

 

Priestor od Gastrocentra po Mestskú vežu

Tento priestor by mal byť vyriešený ako prechod medzi historickou a novšou časťou mesta. Na Sládkovičovej od mestskej veže by malo ísť o prirodzené pokračovanie vydarenej rekonštrukcie Mierového námestia (výstup z projektu je v súťažnej pomôcke 6) a prirodzené prepojenie so Štúrovým námestím, s napojením átria mestského úradu (návrh rekonštrukcie átria je v súťažnej pomôcke 7), ktoré bude významným priestorom pre relax a kultúru v rámci centra mesta, s významným napojením lesoparku Brezina, vrátane nového, práve realizovaného vstupu do hradu z južnej strany. 

Za Štúrovým námestím je Hviezdoslavova ulica významným prepojením s priestorom pred Posádkovým klubom. Zo severozápadnej strany je blok historickej zástavby, z juhovýchodnej relatívne nové objekty Okresného úradu a Gastrocentra, ktoré má v súčasnosti terasu a vstup nevhodne oddelené od pešej zóny. V tejto časti od návrhu očakávame zatraktívnenie priestoru, výraznejšiu integráciu Gastrocentra do pešej zóny, aj vizuálne vyrovnanie sa s dvoma úplne odlišnými tvárami ulice. Existujúce stromy odporúčame v čo možno najväčšej miere zachovať.

Pred časťou Okresného úradu, ktorá je v priamom dotyku s Hviezdoslavovou odporúčame navrhnúť aj úpravu svahu medzi budovou a komunikáciou, vrátane šikmého okapu samotnej budovy. Vstupné zastrešené schodisko bude predmetom rekonštrukcie samotnej budovy.

Dôležitým faktorom v tejto časti bude výrazná integrácia dvoch priľahlých priestorov tak, aby prirodzene splývali s Hviezdoslavovou. Jedná sa o nižšie opísané priestory – Parčík za pamätníkom Ľ. Štúra a vyvýšený Priestor pred Okresným úradom.

 

Parčík za pamätníkom Ľ. Štúra

Parčík za pamätníkom navrhnúť tak, aby bol priamo zaintegrovaný do Hviezdoslavovej ulice, prístupný z oboch smerov (od Mestskej veže aj od Gastrocentra), s oddychom (posedením v tieni), s potrebným mobiliárom a osvetlením. Je potrebné zachovať existujúce odvetrania z objektu Okresného úradu – v súťažnej pomôcke 3 sú označené ako výduchy, ich tvar je na fotografiách tohto priestoru v súťažnej pomôcke 5a, ich dizajn je možné navrhnúť iný. Existujúce stromy odporúčame v čo možno najväčšej miere zachovať.

Odporúčame presun pamätníka Ľ. Štúra tak, ako je opísaný v časti Priestor pred Okresným úradom. Práve poloha pri tomto parčíku sa mestu javí ako vhodná na príležitostné umiestnenie pódia s malými kultúrnymi akciami (ukážka je v súťažnej pomôcke 5a, foto s názvom PTB-2017).

Zároveň by mal návrh potlačiť negatívny pohľadový vplyv zadnej časti ulice za domami (betónový múr, odpady, parkovisko…) – napr. novou výsadbou v zadnej časti parčíka, ktorá zakryje parkovisko a múr za parčíkom.

Odporúčaním do súťaže je navrhnúť (s parametrami aj pre užívanie osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie) aj bezbariérové prepojenie Hviezdoslavovej so zadnou časťou Hviezdoslavovej ulice cez parčík za pamätníkom Ľ. Štúra, mesto následne plánuje z tejto časti aj vybudovanie schodiska (vedenom po opornom múre) do lesoparku Brezina. Vodorovné potrubia výduchov Okresného úradu sú umiestnené hlbšie ako plocha pred sochou Ľ. Štúra.

 

Priestor pred Okresným úradom

Nezáväzným podnetom pre súťažiacich je navrhnúť iné bezbariérové (s parametrami aj pre užívanie osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie) prepojenie Hviezdoslavovej ulice resp. Štúrovho námestia a vyvýšeného priestoru pred Okresným úradom. Prepojenie týchto dvoch priestorov je v súčasnosti funkčne zabezpečené cez dve schodiská a jednu rampu, priestory však spolu nekomunikujú dostatočne, preto mesto hľadá návrh, ktorý by priestor pred okresným úradom príjemnejšie vizuálne aj funkčne zaintegroval do Štúrovho námestia, to znamená nahradiť zlom medzi dvoma výškovými úrovňami inou (plynulejšou) formou prepojenia.

Odporúčaním je aj presun pamätníka Ľ. Štúra približne do polohy ku dvom brezám (odporúčame ich zachovať) pred Okresným úradom. Táto poloha sa javí vhodnejšia – je priamo nad Štúrovým námestím (vhodnejšie aj z logistického uhla pohľadu, ako keď je na Hviezdoslavovej), ale hlavne z celého Štúrovho námestia bude pamätník lepšie vnímateľný. Vzhľadom k veľkosti pamätníka (výška bez podstavca cca 4,8m / šírka cca 4,8m / hĺbka cca 2,6m, podstavec 3 x 3m, výška 1m) sa v novej polohe dosiahne väčší odstup – čelný odstup na Hviezdoslavovej je cca 14m, zo Štúrovho námestia by bol odstup až do 100m, čiže pamätník môže viac vyniknúť v oveľa širšom priestorovom vnímaní. Táto poloha je zároveň aj oveľa frekventovanejšia, predbežne odkonzultovaná a schválená autormi pamätníka.

V tomto priestore sa nachádza aj studňa, prevedenie nadzemnej časti je možné prispôsobiť súťažnému návrhu.

Zároveň je v tomto priestore osadený nový pamätník #ALL FOR JAN (priemer 610 mm, výška 680 mm – súťažná pomôcka 12), ktorýnvrátane osvetlenia odporúčame zaintegrovať v rámci priľahlých priestorov, presná poloha vyplynie z konkrétneho súťažného návrhu – súčasná poloha nie je záväzná.

Pred Okresným úradom sú umiestnené mestské WC, ktoré je potrebné rešpektovať. Ich presná poloha pod zvýšenou plochou je zrejmá zo súťažnej pomôcky 3. Zároveň sa pod touto zvýšenou plochou nachádzajú podzemné garáže Okresného úradu, ktoré je tiež potrebné zachovať, vrátane odvetrania, ktoré je priznané nad terénom pri dvoch brezách. Kryt odvetrania je možné navrhnúť nový. Poloha garáží i odvetrania je zrejmá zo súťažnej pomôcky 3, tvar odvetrania je na fotografiách tohto priestoru v súťažnej pomôcke 5a.

 

Sumarizácia odporúčaných požiadaviek:

 1. verejné osvetlenie navrhnúť ako integrovaný modulárny systém
 2. v polohe pri Braneckého navrhnúť polohu pre predajný stánok
 3. v rámci návrhu umiestniť min. jeden cykloprístrešok
 4. navrhnúť koše pre triedený odpad
 5. vyčleniť plochu pre podzemné stanoviská triedeného odpadu – pre 6 zložiek
 6. navrhnúť min. dve pitné fontánky a min. dve stojanové výlevky, alebo dva kusy ich kombinovaného produktu (aj s možnosťou naberania vody do fľaše)
 7. navrhnúť jeden až dva napájacie body pre vodnú hmlu
 8. navrhnúť zariadenia pre propagáciu – sedem obojstranných alebo päť trojstranných citylightov
 9. navrhnúť oddychový parkový priestor Pred Posádkovým klubom s pridanou hodnotou pre relax pre všetky vekové kategórie
 10. navrhnúť nástup do Posádkového klubu  s primeranou rozptylovou plochou
 11. na Vajanského navrhnúť min. štyri stanovištia  pre nabíjanie el. vozidiel (resp. státie Taxi služieb) s nabíjacou el. stanicou s možnosťou nabíjania zo stožiarov integrovaného verejného osvetlenia
 12. v návrhu nahradiť existujúce schodisko medzi Vajanského ulicou a plochou pred Posádkovým klubom prístupom s parametrami pre užívanie osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
 13. medzi objektami Okresného úradu a Gastrocentrom navrhnúť prepojenie prednej a zadnej časti Hviezdoslavovej ulice s parametrami pre užívanie osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
 14. polohu studne medzi Štúrovým námestím a Okresným úradom zachovať
 15. umiestniť pamätník #ALL FOR JAN, korekcia polohy v priľahlých priestoroch je možná

 

Sumarizácia záväzných požiadaviek:

 1. v polohe pri Braneckého navrhnúť polohu pre prístrešok MHD
 2. v rámci návrhu umiestniť dve stanice bikesharingu, každá min. pre 14 bicyklov, je možné ich aj zlúčiť do jednej stanice pre min. 28 bicyklov.
 3. navrhnúť dopravný koridor v rámci celej pešej zóny šírky minimálne 3,5 m s podjazdnou výškou minimálne 4,2 m
 4. navrhnúť koncepciu trasovania inžinierskych sietí (tak, aby nezasahovali do parcely č. 300/15, k.ú. Trenčín)
 5. navrhnúť prezentáciu odkazu na archeologický nález NKP pred Posádkovým klubom
 6. na Vajanského navrhnúť obojsmernú komunikáciu šírky min 6m s podjazdnou výškou min. 4,5 m
 7. rešpektovať podzemné mestské WC v súčasnej podobe
 8. podzemné garáže Okresného úradu je potrebné zachovať vrátane odvetraní objektu
 9. je potrebné priestor navrhnúť tak, aby bolo možné prvú etapu od tretej jasne odčleniť, to znamená neriešiť priamo na hrane etáp objekty, ktoré nie je možné stavebne oddeliť
 10. vyznačiť polohy pre terasy
 11. vyznačiť polohy pre trhové stánky vrátane bodov napojenia na energie (voda, elektro) zo stožiarov integrovaného verejného osvetlenia
 12. vyznačiť min. jednu polohu pre príležitostné pódium pre menšie príležitostné akcie, s napájacím bodom elektro a s hľadiskom na státie pre cca 400 ľudí
 13. navrhnúť polohu pre dočasné umiestnenie zariadení na propagáciu volieb s propagačnou plochou 72 m2 – je možné použiť existujúce skruže, alebo navrhnúť iné prenosné zariadenia

 

Rozsah a etapizácia

Predmetom súťaže je rozsah vyznačený v súťažnej pomôcke 2a aj 3. Návrh má byť komplexný pre celé územie, projektová dokumentácia bude riešiť celé územie, ale s možnosťou rozdeliť realizáciu na tri etapy, podľa členenia v súťažnej pomôcke 3 aj 2a. Prvá etapa je rekonštrukcia Hviezdoslavovej po sochu Ľudovíta Štúra. Druhá etapa je pokračovaním prvej etapy cez Sládkovičovu ulicu až po Mierové námestie. Jej realizácia prebehne na základe rokovaní s vlastníkmi častí územia tejto etapy (priestor za sochou Ľ. Štúra – č. parcely 1158/1 k.ú. Trenčín a zvýšený priestor pred vstupom do Okresného úradu Trenčín – č. parcely 1158/12 k.ú. Trenčín je vo vlastníctve SR, plocha pri Gastrocentre pod Brezinou – č. parcely 1146 k.ú. Trenčín je vo vlastníctve TSK), aj podľa ekonomických možností mesta – buď spolu s prvou etapou, alebo následne.

Tretia etapa je priestor pred Posádkovým klubom a časť Vajanského ulice. Hranica medzi prvou a treťou etapou je daná hranou parcely č. 300/15 k.ú. Trenčín, na ktorej je zriadené vecné bremeno – povinnosť strpieť pod povrchom pozemku parcela č. 300/15 umiestnenie podzemných parkovacích garáží a prevádzkovanie a údržbu podzemných garáží po ich výstavbe. Z tohto dôvodu je potrebné priestor navrhnúť tak, aby bolo možné prvú etapu od tretej jasne odčleniť, to znamená neriešiť priamo na hrane etáp objekty, ktoré nie je možné stavebne oddeliť. Tretia etapa sa bude realizovať až po vyriešení právneho vzťahu, týkajúceho sa vecného bremena, preto žiadame súťažiacich, aby na ploche určenej ako tretia etapa pristúpili k návrhu tak, akoby vecné bremeno už bolo zrušené.

Na časti parcely 300/15 (na ktorej bude potrebný presun inžinierskych sietí – v časti pod asfaltovou plochou Hviezdoslavovej ulice a v časti priľahlého trávnika – v súťažnej pomôcke 3 aj 2a je označená ako plocha 3/1), bude potrebné pred zrušením vecného bremena – už v rámci prvej etapy, zasiahnuť takými úpravami a prvkami, ktoré neznemožňujú výstavbu a prevádzku podzemných garáží – to znamená povrchy, mobiliár a podobne, avšak nie je možné zrealizovať tam napr. fontánu, ktorá by vyžadovala technológie pod zemou, ktoré by znemožnili alebo obmedzili prevádzku podzemných garáží. V prípade, že súťažiaci na ploche 3/1 navrhnú aj také úpravy, prvky a objekty, ktoré je možné realizovať až po zrušení vecného bremena, tieto budú realizované až ako súčasť tretej etapy.

V prípade potreby väčšieho záberu pre návrh a presahov ideového riešenia je možné do súťažných návrhov zahrnúť aj ideový koncept budúcej rekonštrukcie Štúrovho námestia aj časť Vajanského ulice od konca riešenej časti (vjazd do podzemných garáží ČSOB) až po Štúrovo námestie.

 

Plošné bilancie a odhadovaný investičný náklad

Rozloha riešeného územia je cca 13 600 m2, predbežne mesto uvažuje s nákladmi cca 170 €/m2 bez Dph (odhadovaná priemerná jednotková za verejný priestor s kombináciou spevnených a nespevnených plôch). Odhadovaná výška investície bez inžinierskych sietí a integrovaného (wifi, kamera, repro, el. napájanie, voda) verejného osvetlenia je 2 312 000 € bez Dph (13 600 m2 x 170 €/m2 bez Dph).

 

Záver

Ako podklady pre prácu na návrhoch je v súťažnej pomôcke 2b ortofotomapa z apríla 2016 v 10 cm rozlíšení, v súťažnej pomôcke 2c je ortofotomapa z augusta 2017 v 20cm rozlíšení. V súťažnej pomôcke 3 je vo formáte dwg situácia z technickej mapy mesta so zameraním inžinierskych sietí, s vyznačením riešeného územia vrátane etapizácie, s vyznačením polohy NKP pred Posádkovým klubom, s vyznačením podzemných wc a podzemných podlaží v priestore pred Okresným úradom. V súťažnej pomôcke 4 je vo formáte dwg 3D model riešeného územia a priľahlých častí a stavieb.

Pre lepšiu orientáciu sú v súťažnej pomôcke 5a fotografie súčasného stavu a v súťažnej pomôcke 5b  krátke video z celého riešeného územia. Foto aj video dokumentácia boli kvôli prehľadnosti realizované v čase s minimálnym počtom návštevníkov pešej zóny, čo je však iba vo výnimočnom stave, bežne je pešia zóna plná ľudí.

Informácie z územného plánu – výrez z regulačného výkresu a regulatívy týkajúce sa riešeného územia sú v súťažnej pomôcke 18. Územie je zaregulované ako pešia zóna s výškovým regulatívom 1NP, iba časť od mestskej veže po mestské Wc má výškový regulatív 0NP. Priestor za sochou Ľ. Štúra je zaregulovaný ako verejný parčík s výškovým regulatívom 0NP, s možnosťou umiestnenia altánkov, drobnej architektúry a podobne. Súlad s územným plánom dôrazne odporúčame dodržať. V prípade potreby zmeny územného plánu je potrebné v anotácii stručne opísať potrebnú zmenu/zmeny. Link na Územný plán mesta Trenčín v GIS a vo formátoch pdf na stiahnutie: https://trencin.sk/samosprava/uzemne-planovanie/uzemny-plan/

Pre predstavu o minulosti  niektorých častí pešej zóny je zopár ukážok historických fotografií so stručným popisom na internetovej stránke Zmiznuté v nenávratne (Historické fotografie).

(DOC, 131 KB)

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!