Výzva na predkladanie projektových zámerov č. IROP-PO2-SC223-PZ-2018-12 v znení aktualizácie č. 1

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo dňa 20.12.2018 V Ý Z V U na predkladanie projektových zámerov v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.

Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry

Špecifický cieľ: 2.2.3 – Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Kód výzvy: IROP-PO2-SC223-PZ-2018-12

Typ výzvy: uzavretá

Dátum vyhlásenia: 20.12.2018

Dátum uzavretia: 12.3.2019

Výzva bola aktualizovaná dňa 13.2.2019

Dokumenty k výzve v znení aktualizácie č. 1:

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!