Výzvy a vyhodnotenia IROP

Harmonogram výziev

Aktuálny harmonogram výziev nájdete na stránkach Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Všetky informácie týkajúce sa harmonogramu výziev a súvisiacich skutočností nájdete na tomto linku.

Výzvy na výber odborných hodnotiteľov

Výzvy na výber odborných hodnotiteľov pre jednotlivé prioritné osi sú zverejnené na tomto linku.

Výzvy na predkladanie ŽoNFP

Aktuálne výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) nájdete na stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Výzvy na predkladanie projektových zámerov

Všetky výzvy na predkladanie projektových zámerov nájdete aj na stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Výzvy na predkladanie projektových zámerov, ktoré sú vyhlásené v rámci Mestskej funkčnej oblasti Trenčín:

Aktuálne:

  • Momentálne nie sú aktuálne žiadne výzvy na predkladanie Projektových zámerov

Uzatvorené:

Mesto Trenčín ako SO pre IROP zverejňuje zoznamy projektových zámerov pri ktorých bola vydaná pozitívna, alebo negatívna hodnotiaca správa v súlade so Systémom riadenia EŠIF v lehote do 60 pracovných dní od skončenia posudzovania projektových zámerov v rámci príslušnej výzvy:

Zoznam projektových zámerov v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1 – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

Zoznam projektových zámerov v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2 – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

Zoznam projektových zámerov v rámci výzvy IROP-PO2-SC223-PZ-2016-3 – Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Zoznam projektových zámerov v rámci výzvy IROP-PO2-SC211-PZ-2018-6 – Podpora poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni

Zoznam projektových zámerov v rámci výzvy IROP-PO2-SC211-PZ-2018-7 – Podpora a rozvoj starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni

Zoznam projektových zámerov v rámci výzvy IROP-PO2-SC223-PZ-2018-12 – Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!