Výzva na predkladanie projektových zámerov č. IROP-PO2-SC221-PZ-2018-9

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo dňa 27.7.2018 V Ý Z V U na predkladanie projektových zámerov v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.

Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry

Špecifický cieľ: 2.2.1 – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl 

Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-PZ-2018-9

Typ výzvy: uzavretá

Dátum vyhlásenia: 27.7.2018

Dátum uzavretia: 8.10.2018

Dokumenty k výzve:

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!