Oznámenie k ochrane osobných údajov

Mesto Trenčín, sídlo Mierové nám. č. 2, 911 64, Trenčín, IČO:00312037, mail: trencin@trencin.sk je prevádzkovateľom informačných systémov, ktoré obsahujú osobné údaje dotknutých osôb, pričom osobné údaje nadobúda a spracúva v súlade s aktuálne platnou legislatívou o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov.

„Zodpovedná osoba“ pre Mesto Trenčín v oblasti GDPR je gdpr.somi.sk. Kontakt na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@somi.sk

Od 25.5.2018 nadobudlo účinnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb  pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) označované aj GDPR General Data Protection Regulation a zákon č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Nové Nariadenie EÚ upravuje zákonnosť spracúvania osobných údajov nasledovne:

Spracúvanie je zákonné iba vtedy a iba v tom rozsahu, keď je splnená aspoň jedna z týchto podmienok:

 1. dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely;
 2. spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy;
 3. spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa;
 4. spracúvanie je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby;
 5. spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
 6. spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.

Písmeno f) prvého pododseku sa nevzťahuje na spracúvanie vykonávané orgánmi verejnej moci pri výkone ich úloh.

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje, ak ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré vyplýva z osobitných predpisov (plnenie zákonných povinností), je potrebné na plnenie úloh mesta realizovaných vo verejnom záujme alebo ak sa spracúvanie vykonáva v súvislosti s výkonom verejnej moci v rámci originálnych kompetencií alebo preneseného výkonu štátnej správy podľa osobitných predpisov. Obdobne sa postupuje aj v prípade uzatvárania zmluvného vzťahu s dotknutou osobou. V prípade neposkytnutia osobných údajov by nemohlo dôjsť k splneniu zákonným povinnostiam alebo uzatvoreniu zmluvného vzťahu.

Osobné údaje nie sú spracúvané za iným účelom, ako za účelom, na ktorý boli pôvodne získané, ak tak neustanoví osobitný predpis, podľa ktorého Mesto Trenčín postupuje alebo ak dotknutá osoba na to neudelí dobrovoľný súhlas. 

Účely spracúvania osobných údajov v pôsobnosti Mesta Trenčín vyplývajú predovšetkým z úloh, ktoré mu boli vymedzené osobitnými predpismi. Zákony, ktorými sa riadi Mesto Trenčín vo svojej činnosti a v zmysle ktorých spracúva osobné údaje dotknutých osôb sú najmä:

Zoznam zákonov
 • zákon č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • zákon č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • zákon č.79/2015 Z.z. odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zákon č.563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov
 • zákon č.543/2002 Z. z o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
 • zákon č.137/2010 Z. z o ovzduší v znení neskorších predpisov
 • zákon č.448/2008 Z.z o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 • zákon NRSR č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
 • zákon č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov
 • zákon č.131/2010 Z. z. o pohrebníctve
 • zákon č.544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
 • zákon č.600/2003 Z.zo prídavku na dieťa o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č.461/2003 Z.z. o sociálnom poistení
 • zákon č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
 • zákon č.372/1990 Z.zo priestupkoch v znení neskorších predpisov
 • zákon č.564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov
 • zákon č.395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
 • zákon č.56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov
 • zákon č.599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách v znení neskorších predpisov
 • zákon č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
 • zákon č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 • zákon č.154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov
 • zákon č.300/1993 Z.z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov
 • zákon č.139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov
 • zákon č.178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č.455/1991Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
 • zákon č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
 • zákon č.260/2011 Z.z. o ukončení a spôsobe usporiadania nájomných vzťahov k bytom
 • zákon č.261/2011 Z.z. – o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov
 • zákon č.9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov
 • zákon č.85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov
 • zákon č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zákon č.84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve, v znení neskorších predpisov
 • zákon č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
 • zákon č.150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov

 

Súhlas dotknutej osoby sa získava len vtedy, ak sa neuplatňuje iný právny dôvod na spracúvanie osobných údajov bez súhlasu. Poskytnutie osobných údajov a udelenie súhlasu je v takomto prípade dobrovoľné. Ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Osobné údaje sú poskytované výlučne v rámci plnenia povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov Slovenskej republiky (súdom, orgánom činným v trestnom konaní, orgánom verejnej moci) alebo nariadení EÚ, ktoré sú priamo vykonateľné a uplatniteľné aj v Slovenskej republike alebo sprostredkovateľom v rámci zmluvných vzťahov v súlade s Nariadením  Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov, právo podať sťažnosť dozornému orgánu, právo na informáciu o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov.

Dotknutá osoba má právo na to, aby jej osobné údaje boli bez zbytočného odkladu vymazané, ak:

 1. už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali a/ alebo spracúvali,
 2. dotknutá osoba odvolá súhlas so spracúvaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie,
 3. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účely plnenia úloh vo verejnom záujme a oprávnené záujmy a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účely marketingu,
 4. osobné údaje sa spracúvajú nezákonne na základe rozhodnutia úradu na ochranu osobných údajov alebo iného orgánu príslušného na rozhodnutie o nezákonnom spracúvaní,
 5. dôvodom pre výmaz je splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

Predmetné práva si dotknutá osoba môže uplatniť  písomne doručením žiadosti na adresu: Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64, osobne do podateľne  alebo elektronicky na e-mailovej adrese oou@trencin.sk. Kontakt na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@somi.sk

Informovanie kamerový systém

Prevádzkovateľ: Mesto Trenčín
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@somi.sk
Účel spracovania: ochrana majetku a bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta kamerovým systémom
Právny základ: verejný záujem
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: orgány činné v trestnom a priestupkovom konaní
Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude
Doba uchovávania osobných údajov: 15 dní

Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov a že bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov a ani osobitným zákonom, podľa ktorých sa osobné údaje spracovávajú.

Práva žiadateľa:
 • Dotknutá osoba má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov.
 • Dotknutá osoba má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu, na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č.18/2018 Z.z.

Monitorovacie vozidlo na kontrolu parkovania

Mesto Trenčín, sídlo Mierové nám.č.2, 911 64, Trenčín, IČO:00312037, mail: trencin@trencin.sk je prevádzkovateľom informačných systémov, ktoré obsahujú osobné údaje dotknutých osôb, pričom osobné údaje nadobúda a spracúva v súlade s aktuálne platnou legislatívou o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov. Kontakt na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@somi.sk
 
Mesto Trenčín ako prevádzkovateľ využíva monitorovacie vozidlo na kontrolu parkovania. Účelom prevádzky monitorovacieho vozidla je kontrola plateného parkovania, ktorá bude prostredníctvom monitorovacieho vozidla vykonávaná automatizovanou formou preverenia podozrenia z neuhradenia parkovaného. Technológia vo vozidle neuchováva fotografie vozidiel.

Monitorovacie vozidlo je opatrené označením:

MESTO TRENČÍN kontrola parkovného
Informovanie o ochrane osobných údajov je zverejnené na www.trencin.sk
 
Mesto Trenčín v uvedenom prípade postupuje v zmysle osobitných predpisov. Zákon č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č.369/1990 Zb.) v § 1 ods.1 upravuje: „Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky; združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.“ Podľa § 4 ods. 1 zákona č.369/1990 Zb.: „Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba.“ Podľa § 4 ods. 3 písm. e) a  n) zákona č.369/1990 Zb.: „utvára účinný systém kontroly a vytvára vhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon, zabezpečuje verejný poriadok v obci. Podľa § 19 zákona č.369/1990 Zb. :„Zriadenie, postavenie a úlohy obecnej polície upravuje osobitný zákon.“ 
 
Osobitný zákon, ktorý upravuje činnosť obecnej polície je zákon č.564/1991 Zb. o obecnej polícii  v platnom znení (ďalej len zákon č.564/1991 Zb.).  Podľa § 2 zákona č.564/1991 Zb.: „Obecná polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v obci a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení obce, z uznesení obecného zastupiteľstva a z rozhodnutí starostu obce. Obecnú políciu zriaďuje a zrušuje obec všeobecne záväzným nariadením. Náčelníka obecnej polície na návrh starostu vymenúva a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Úlohy obecnej polície podľa tohto zákona plní v obciach, ktoré sú mestami, mestská polícia.“ Podľa § 3 ods. 1 písm. e) zákona č.564/1991 Zb.: „Obecná polícia vykonáva všeobecne záväzné nariadenia obce.“  Podľa § 3 ods. 1 písm. f) zákona č.564/1991 Zb. o obecnej polícii: „Objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje osobitný predpis, prejednáva v blokovom konaní priestupky ustanovené osobitným predpisom  a priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.“ Spracúvané dáta sú chránené a majú k nim prístup len oprávnené osoby prevádzkovateľa. Údaje sú spracúvané po dobu ustanovenú zákonom č.372/1990 Zb. o priestupkoch.
Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. Získané údaje nebudú poskytnuté žiadnemu príjemcovi ani do tretej krajiny.
Doba uchovávania údajov je v zmysle osobitného predpisu.
           
Od 25.5.2018 nadobudlo účinnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) označované aj GDPR General Data Protection Regulation a zákon č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. V zmysle vyššie uvedeného nariadenia má dotknutá osoba právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov, právo podať sťažnosť dozornému orgánu, právo na informáciu o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov.

Predmetné práva si dotknutá osoba môže uplatniť písomne doručením žiadosti na adresu: Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64, osobne do podateľne  alebo elektronicky na e-mailovej adrese oou@trencin.sk

 

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!