Ochrana osobných údajov – zoznam zákonov

 • zákon č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • zákon č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • zákon č.79/2015 Z.z. odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zákon č.563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov
 • zákon č.543/2002 Z. z o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
 • zákon č.137/2010 Z. z o ovzduší v znení neskorších predpisov
 • zákon č.448/2008 Z.z o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 • zákon NRSR č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
 • zákon č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov
 • zákon č.131/2010 Z. z. o pohrebníctve
 • zákon č.544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
 • zákon č.600/2003 Z.zo prídavku na dieťa o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č.461/2003 Z.z. o sociálnom poistení
 • zákon č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
 • zákon č.372/1990 Z.zo priestupkoch v znení neskorších predpisov
 • zákon č.564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov
 • zákon č.395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
 • zákon č.56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov
 • zákon č.599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách v znení neskorších predpisov
 • zákon č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
 • zákon č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 • zákon č.154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov
 • zákon č.300/1993 Z.z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov
 • zákon č.139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov
 • zákon č.178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č.455/1991Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
 • zákon č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
 • zákon č.260/2011 Z.z. o ukončení a spôsobe usporiadania nájomných vzťahov k bytom
 • zákon č.261/2011 Z.z. – o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov
 • zákon č.9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov
 • zákon č.85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov
 • zákon č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zákon č.84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve, v znení neskorších predpisov
 • zákon č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
 • zákon č.150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov

Oznámenie k ochrane osobných údajov

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!