Výzva na predkladanie projektových zámerov na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo dňa 10.7.2018 V Ý Z V U na predkladanie projektových zámerov v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.

Výzva bola dňa 23.8.2018 aktualizovaná

Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita: 2.1 – Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné

Špecifický cieľ: 2.1.1 – Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb a starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni

Kód výzvy: IROP-PO2-SC211-PZ-2018-7

Typ výzvy: uzavretá

Dátum vyhlásenia: 10.7.2018

Dátum uzavretia: 19.9.2018

Dokumenty k výzve v znení aktualizácie č. 1:

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!