Školské zariadenia mesta Trenčín, m. r. o. – ŠZTN

Predstavenie

Školské zariadenia mesta Trenčín, m. r. o. (ďalej len ŠZTN) boli zriadené mestom Trenčín, od 1. 7. 2002 na dobu neurčitú na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 111 ods. 1 zo dňa 27. 6. 2002 ako samostatný právny subjekt.

Mesto Trenčín zriadilo ŠZTN podľa § 4, ods. 3 písmeno j. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zákona č. 33/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.

Mestská rozpočtová organizácia ŠZTN so sídlom Mládežnícka 4, Trenčín je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na rozpočet mesta Trenčín. Hospodári samostatne, podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré schválilo Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne.

Poslaním ŠZTN je riadne hospodáriť so zvereným majetkom tých škôl a školských zariadení na území mesta Trenčín, ktoré nemajú právnu subjektivitu. Organizácia poskytuje:

 • základné vzdelanie žiakom 1. až 4. ročníka v jednej základnej škole,
 • vzdelanie detí predškolského veku v 15 materských školách,
 • v 14 školských jedální pri materských školách stravovanie detí a žiakov, ktorí navštevujú materské školy alebo základnú školu.

Predmet činnosti

Školské zariadenia mesta Trenčín, m.r.o. zabezpečuje:

 • v základnej škole poskytuje základné vzdelanie, zabezpečuje rozumovú výchovu v zmysle vedeckého poznania v súlade so zásadami vlastenectva, humanity a demokracie a poskytuje etickú, mravnú, náboženskú, estetickú, pracovnú, zdravotnú, telesnú a ekologickú výchovu žiakov, pripravuje žiakov na ďalšie štúdium a prax.
 • výchovu a vzdelávanie detí predškolského veku v materských školách. V materských školách dopĺňa rodinnú výchovu o výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa a utvára podmienky na hravú, záujmovú a oddychovú činnosť.
 • v školskom klube detí zabezpečuje pre žiakov, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku, výchovu a vzdelávanie v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin. Utvára podmienky na hravú, záujmovú a oddychovú činnosť detí. Podieľa sa na rozvíjaní ich nadania, špecifických schopností a tvorivosti.
 • v školských jedálňach zabezpečuje stravovanie pre deti a žiakov, ktorí navštevujú materské školy a základnú školu patriace organizácii ŠZTN.

Organizačná štruktúra

Organizácia ŠZTN zastrešuje 30 škôl a školských zariadení bez právnej subjektivity, jej organizačná štruktúra je nasledujúca:

 • Kancelária riaditeľa
 • Úsek ekonomický a prevádzkový
 • Úsek MŠ: Niva č. 9, Kubranská č. 20, Opatovská č. 39, Považská č. 5, M. Turkovej č. 5, Švermova č. 24, Medňanského č. 9, Na dolinách č. 27, Pri parku č. 10, Legionárska č. 37, 28. októbra č. 7, Soblahovská č. 22, Stromová č. 3, Šmidkeho č. 12, Jána Halašu č. 11
 • Úsek ZŠ: ZŠ Potočná č. 86
 • Ůsek ŠJ: Niva č. 9, Kubranská č. 20, Opatovská č. 39, Považská č. 5, M. Turkovej č. 5, Švermova č. 24, Medňanského č. 9, Pri parku č. 10, Legionárska č. 37, Soblahovská č. 22, Stromová č. 3, Šmidkeho č. 12, Šafárikova č. 11, Jána Halašu č. 11

Kontakty

Adresa Školské zariadenia mesta Trenčín, m.r.o.
Mládežnícka 4, Trenčín
Riaditeľ Ing. Rastislav Masaryk
Kontakt 

Tel: 0902 911 200
Email: rastislav.masaryk@ms.trencin.sk

mzdy a personalistka 0911 046 627
ekonóm 0911 046 626
fakturantka 0910 115 192
pokladňa, majetok 0902 911 181
nákup, verejné obstarávanie 0902 229 345

 

Úsek materských škôl, základnej školy a školských jedální
MŠ M.Turkovej 5, Trenčín
riaditeľka 0902911187
vedúca ŠJ 0902911101
školská jedáleň 0902901045
trieda A 0902901076
trieda B 0902728901
trieda C 0902738901
trieda D 0902739014
MŠ Považská 1, Trenčín
riaditeľka 0902911186
vedúca ŠJ 0902911101
školská jedáleň 0902901039
pavilón A 0902759015
pavilón B 0902749012
pavilón C 0902901078
MŠ Švermova 24, Trenčín
riaditeľka 0902911182
vedúca ŠJ 0902911101
školská jedáleň 0902901153
trieda 1 0902901046
trieda 2 0902901048
trieda 3 0902901092
MŠ Opatovská 39, Trenčín
riaditeľka 0902911194
vedúca ŠJ 0902911103
školská jedáleň 0902901188
trieda A 0902779016
trieda B hore 0902790187
trieda B dolu 0902797901
trieda C hore 0902789012
trieda C dolu 0902790153
MŠ Kubranská 20, Trenčín
riaditeľka 0902911192
vedúca ŠJ 0902911103
školská jedáleň 0902901187
trieda 1A 0902800901
trieda 1B 0902809011
trieda 2A 0902809901
trieda 2B 0902810901
trieda 3A 0902815901
trieda 3B 0902817901
MŠ Niva 9, Trenčín
riaditeľka 0902911197
vedúca ŠJ 0902911103
školská jedáleň 0902901189
trieda 1 0902819015
trieda 2 0902836901
trieda 3 0902839011
MŠ Legionárska 37, Trenčín
riaditeľka 0902911184
vedúca ŠJ 0902911183
školská jedáleň 0902901023
trieda 1 0902861901
trieda 2 0902890101
trieda 3 0902890105
trieda 4 0902890110
trieda 5 0902890116
trieda 6 0902890131
MŠ 28. októbra 7, Trenčín
riaditeľka 0902911185
trieda 0326521378
MŠ Soblahovská 22, Trenčín
riaditeľka 0902911188
0326522696
vedúca ŠJ 0902911198
školská jedáleň 0326522696
MŠ Stromová 3, Trenčín
riaditeľka 0902911193
vedúca ŠJ 0902911198
školská jedáleň 0902901154
trieda A 0902890157
trieda B 0902890152
trieda C 0902890144
trieda D 0902890140
MŠ J.Halašu 11, Trenčín
riaditeľka 0902911191
vedúca ŠJ 0902911102
školská jedáleň 0902901183
trieda 1A 0902890165
trieda 2B 0902890168
trieda 3C 0902890170
trieda 4D 0902890174
trieda 5E 0902890175
trieda 6F 0902890177
MŠ Šmidkeho 12, Trenčín
riaditeľka 0902911189
vedúca ŠJ 0902911104
školská jedáleň 0902901155
trieda A1 0902890179
trieda A2 0902890180
trieda B1 0902890183
trieda B2 0902890184
trieda C1 0902890185
trieda C2 0902890186
MŠ Medňanského 9, Trenčín
riaditeľka 0902911199
vedúca ŠJ 0902911183
školská jedáleň 0902901024
trieda včielky 0902890189
trieda lienky 0902890197
trieda myšky 0902892901
trieda žabky 0902894901
MŠ Na dolinách 27, Trenčín
riaditeľka 0902911196
pavilón A

0902901598

0327445570

pavilón B 0902911751
pavilón C 0904631900
pavilón D 0902911753
pavilón E 0902911752
triedy v ZŠ 0902911560
MŠ Pri parku 10, Trenčín
riaditeľka 0902911195
vedúca ŠJ 0902911102
školská jedáleň 0902901184
trieda 1 0902899010
trieda 2 0902899013
MŠ Šafárikova 11, Trenčín
riaditeľka 0902911190
vedúca ŠJ 0902911104
školská jedáleň 0902901160

trieda A1

trieda A2

trieda B3

trieda B4

trieda C5

trieda D6

0902901594

0902901004

0902901005

0902901595

0902901592

0902901020

zástupkyňa elokované pracovisko v ZŠ Východná 0902911073
elokované pracovisko v ZŠ Východná – školská jedáleň 0326527496

trieda A

trieda B

trieda C

0902901022

0902901593

0902901596

ZŠ Potočná 86, Trenčín
riaditeľka 0902911169
školský klub detí 0902899019

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!