Mestské hospodárstvo a správa lesov, m. r. o.

Profil verejného obstarávateľaZmluvy organizácieStarostlivosť o lesyObjekty v správe

Zriaďovateľ

Mesto Trenčín, Mierové námestie č. 2, 911 64 Trenčín, IČO: 00 312 037, DIČ: 2021079995

Kontakt

Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín
Soblahovská 65, 912 50 Trenčín

Telefón: 032/6505 113
E-mail: mhsl@trencin.sk

IČO: 379 20 413
DIČ: 2021916083

Ochrana osobných údajov

Organizačná štruktúra

Meno zamestnanca

Telefón, e-mail

Ing. Roman Jaroš
riaditeľ organizácie, štatutárny zástupca

mobil: 0902 911 276
e-mail: roman.jaros@trencin.sk

 

Technicko-ekonomický odbor

V rámci odboru sú vytvorené strediská a oddelenia, ktoré zabezpečujú úlohy vyplývajúce zo zriaďovacej listiny.

Oddelenie správy majetku
 • Oddelenie zabezpečuje prevádzku a údržbu majetku mesta v prenájme fyzických a právnických osôb.
 • Zabezpečuje dodávky služieb a energií v týchto objektoch.
 • Vykonáva opravy a údržbu majetku organizácie.

Vedúci: Ing. Emil Jarabý
Telefón:
0902 911 040

Etický kódex zamestnanca

Predstavenie organizácie

Organizácia je zriadená na výkon správy a údržby majetku mesta, ktorý slúži verejnoprospešným záujmom a potrebám mesta. Našim hlavným cieľom je zabezpečenie bezpečného, estetického a po všetkých stránkach pre život občanov vhodného životného prostredia.1

Opravujeme a udržiavame v prevádzke zábranový systém, mestský rozhlas, CO úkryty, prevádzkujeme verejné WC a trhovisko Družba.

Pre potešenie detí a ovlaženie občanov a návštevníkov mesta v letných mesiacoch, zabezpečujeme plynulý chod a prevádzku fontány Vodník a pitnej fontány na Štúrovom námestí.

Mesto Trenčín vlastnínebytové priestory, ktoré sú v prenájme fyzických a právnických osôb. Naša organizácia zabezpečujeprevádzkua údržbu tohto nehnuteľného majetku, vrátane zabezpečenia energií, podľa dispozícií zriaďovateľa.

MHSL, m. r. o., TN spravuje časť lesov vo vlastníctve mesta Trenčín s výmerou 460,12 ha:

 • 405,14 ha hospodárske s prevažujúcou produkčnou funkciou
 • 34,76 ha ochranné na mimoriadne nepriaznivých stanovištiach
 • 20,22 ha s funkciou ochrany pôdy

Nachádzajú sa v bezprostrednej blízkosti Trenčína a tvoria významný prvok životného prostredia obyvateľov mesta.

Pre zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja lesov ako súčasti životného prostredia mesta MHSL, m. r. o., TN hospodári podľa schváleného 10-ročného lesného hospodárskeho plánu. Ako formu hospodárenia využíva najmä podrastový hospodársky spôsob a účelový výber, kedy nový porast vzniká pod ochranou materského porastu.

Okrem hospodárenia v lese, pozostávajúceho zo zakladania, pestovania lesa, ochrany lesných porastov a ťažby dreva má MHSL, m. r. o., TN v zriaďovacej listine aj výkon činností rozvíjajúcich informovanosť verejnosti o význame lesa a o práci v lese, zameraných na zlepšenie vzťahu človeka k lesu a prírode.

Predmet činnosti

Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín je zriadená ako mestská rozpočtová organizácia  za účelom zabezpečenia verejnoprospešných činností., ktoré sú úplne financované z rozpočtu mesta.

Činnosti zabezpečované v zmysle zriaďovacej listiny:

 • Správa zvereného majetku v zmysle platných vnútorných noriem mesta.
 • Prevádzkovanie a údržbamestského rozhlasu, vodníka a pitných fontán a mobilnej ľadovej plochy.
 • Prevádzkovanie verejných WC.
 • Prevádzkovanie športovísk a plavární. 
 • Oprava a údržba zábranového systému.
 • Oprava a údržba zverených motorových vozidiel a mechanizmov.
 • Prevádzkovanie a údržba nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Trenčín, vrátane zabezpečenia energií, podľa dispozícii zriaďovateľa.
 • Správa CO úkrytov. 
 • Správa lesného majetku mesta Trenčín na vymedzenom území pozostávajúca z lesov osobitného určenia, lesov ochranných a hospodárskych a vykonáva na tomto majetku zakladanie, pestovanie, výchova, obnova a ochrana lesov v záujme ich zachovania a zveľaďovania pri rešpektovaní ich diferencovaného obhospodarovania s cieľom zabezpečenia produkčných a ostatných funkcií lesa.
 • Výkon ťažby dreva v lesných porastoch vrátane približovania, manipulácie, dopravy dreva a jeho spracovania za účelom verejnoprospešného použitia.
 • Realizácia dodávky a predaj surového dreva, sortimentov a iných lesných výrobkov z produktov lesa.
 • Výkon neodkladných opatrení na likvidáciu následkov živelných pohrôm, prípadne kalamít, spôsobom a v termínoch určených zákonom.
 • Výkon ochrannej služby a protipožiarne opatrenia na zverenom lesnom majetku mesta.
 • Zabezpečenie dôslednej hygieny lesných porastov, údržby ciest, zvážnic, chodníkov, budov a iných stavieb potrebných pre obhospodarovanie lesov v k.ú. Soblahov a Mníchova Lehota.
 • Výkon správy poľnohospodárskeho fondu, ktorý súvisí s lesným pôdnym fondom mesta a zabezpečovať na ňom poľnohospodársku výrobu pre potreby mesta.
 • Zabezpečovanie úloh v záujme záchrany a zachovania genofondu lesných drevín.
 • Zabezpečovanie dostatku osiva a kvalitného sadbového materiálu.
 • Zabezpečovanie lesotechnickýchmeliorácií a iných opatrení na zlepšenie funkcií lesov a úrodnosti lesných pôd.
 • Výkon činností súvisiacich s výkonom práva poľovníctva v rozsahu zodpovedajúcom veľkosti majetkového podielu mesta v uznanom poľovnom revíri.
 • Výkon činností rozvíjajúcich informovanosť verejnosti o význame lesa a o práci v lese zameranú na zlepšenie vzťahu človeka k lesu a prírode.
 • Podporaoživenia a uchovania regionálnych tradícií a historizujúcich udalostí.
 • Údržba a výsadba verejnej zelene.
 • Správa, prevádzkovanie trhovísk a príležitostného trhu.

Registratúra zrušených podnikov

Organizácia MHSL, m.r.o., TN spravuje registratúru zrušených podnikov a organizácií a pre bývalých zamestnancov a pre Sociálnu poisťovňu vydáva potvrdenia o dobe zamestnania. Jedná sa o nasledovné zrušené podniky.

  • TEXING, š. p. Trenčín (aj projekty a matrice)
  • STAVOPROJEKT š. p. Trenčín (aj projekty a matrice)
  • Reštaurácie š.p. Trenčín
  • Združené služby mesta Trenčín (Komunálne služby mesta Trenčín)
  • Okresná správa cest. ruchu (časť dokladov)
  • Mestská správa cest. ruchu (časť dokladov)
  • OSANA š.p., Trenčín
  • Mestské kultúrne stredisko Trenčín
  • INTEGRO m.o., Trenčín
 • Mestské komunikácie Trenčín (Okresná údržba mestských komunikácií)
 • Technické služby mesta Trenčín
 • Mestské hospodárstvo m. p. o., Trenčín

 1. Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o. Trenčín, bola zriadená na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 396 ods. 1, písm. e) zo dňa 28.10.2004, ako právny nástupca zrušených organizácií MHT, m.p.o. a SML, m.p.o. s účinnosťou od 1. januára 2005. Svojimi príjmami a výdavkami je priamo napojená na rozpočet mesta Trenčín. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré jej určilo mesto Trenčín v rámci svojho rozpočtu.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!