Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN mesta Trenčín

Mesto Trenčín ako orgán územného plánovania oznamuje verejnosti a dotknutým orgánom prerokovanie Zmien a doplnkov (ZaD) č. 3 Územného plánu mesta (ÚPN) Trenčín.

Proces obstarania Zmien a doplnkov č. 3 vyplynul z uznesenia MsZ č. 683 zo dňa 12. 12. 2012, ktorým sa schvaľoval platný ÚPN, ďalej z ustanovení §30 ods. 4 a §31 zákona, ktorým je orgán územného plánovania povinný pravidelne, najmenej však raz za 4 roky preskúmať schválený ÚPN, a následne z uznesenia MsZ č. 946 zo dňa 21. 6. 2017, ktorým orgány mesta schválili proces obstarania ZaD č. 3, vrátane prílohovej časti, tvoriacej sumár podnetov na ZaD č. 3.

Mesto Trenčín ako orgán územného plánovania podal listom zo dňa 26.4.2018 Oznámenie o strategickom dokumente Okresnému úradu v Trenčíne – Odbor starostlivosti o životné prostredie v rámci príslušnej legislatívy.

Nutnosť obstarať, spracovať, ukončiť a schváliť v orgánoch mesta Zmeny a doplnky č. 3 k ÚPN mesta vyplynula z potreby zosúladiť územno-technické, hospodárske a sociálne predpoklady, na základe ktorých bola navrhnutá koncepcia organizácie územia s novými skutočnosťami a požiadavkami vlastníkov, investorov a vybraných orgánov, ako aj potreba opraviť zrejmé chyby a zapracovať skutočnosti vyplývajúce z rozhodnutí v zmysle stavebného zákona.

Zároveň mesto Trenčín ako orgán územného plánovania zvoláva aj verejné prerokovanie spojené s odborným výkladom spracovateľa, ktoré sa uskutoční v stredu 13. 6. 2018 o 16.00 h vo veľkej zasadacej miestnosti MsÚ v Trenčíne, Mierové nám. 2, 1. poschodie. Písomné pripomienky môže podať verejnosť v termíne do 30 dní odo dňa zverejnenia na Úradnej tabuli mesta Trenčín.

Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN mesta Trenčín – súbory na stiahnutie:

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!