Zmena a doplnok č. 6 ÚPN mesta – Lokalita Suchý Dub – Juh

Mesto Trenčín ako orgán územného plánovania podľa zákona č. 50/76 Zb., v znení neskorších predpisov oznamuje verejnosti i dotknutým orgánom prerokovanie Zmeny a doplnku č. 6 Územného plánu mesta Trenčín – Lokalita Suchý Dub – Juh.

Nutnosť obstarať, spracovať, ukončiť a schváliť v orgánoch mesta Zmenu a doplnok č. 6 k ÚPN mesta vyplynula na základe petície zo strany verejnosti, a následne záujmu investora riešiť predmetné záujmové územie tak, že bude po Zmene a doplnku ÚPN mesta č. 6 funkčne definované v tesnom dotyku s ul. Južnou funkčnou reguláciou a špeciálnym účelovým regulatívom, s možnosťou výstavby výhradne rodinných domov, s maximálnou výškou zástavby 2 NP, a časť územia bude ponechaná so súčasnou funkčnou reguláciou a navýšením maximálnej výšky na 4 NP + S. Zároveň mesto Trenčín ako orgán územného plánovania môže pri obstaraní postupovať aj podľa §19 zákona.

Verejnosť i dotknuté orgány sa môžu k navrhovanej Zmene a doplnku č. 6 ÚPN mesta Trenčín – Lokalita Suchý Dub – Juh vyjadriť v lehote 30 dní odo dňa zverejnenia na úradnej tabuli mesta, resp. doručenia písomnosti, kompletný materiál – grafická a textová časť Zmeny a doplnku č. 6, je zverejnený v sekcii Územné plánovanie.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!