Čo je RIÚS?

Regionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS)

Regionálna integrovaná územná stratégia a Integrovaná územná stratégia udržateľného mestského rozvoja

Integrované územné stratégie sú plánovacím nástrojom pre aplikáciu integrovaného prístupu, ktorý sa bude uplatňovať pri realizácii IROP v programovom období 2014 – 2020. Zohľadňujú princípy pre integrované územné investície definované vo všeobecnom nariadení, kde sú uvedené zásady partnerstva a integrovaného prístupu k územnému rozvoju, ako aj v nariadeniach upravujúcich špecifiká pre jednotlivé fondy.

V podmienkach SR sa integrované územné investície budú realizovať na základe tzv. regionálnych integrovaných územných stratégií (ďalej aj „RIÚS“), ktoré vychádzajú z programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja VÚC, programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja miest a obcí, regionálnych, sektorových koncepčných a ďalších relevantných strategických dokumentov. RIÚS je záväzným strategickým dokumentom implementácie IROP v danom regióne definujúcim konkrétne plánované opatrenia, ktoré budú východiskom pre žiadosti o podporu, s dôrazom na integrovaný prístup pre rozvoj územia.

Súčasťou RIÚS je integrovaná územná stratégia udržateľného mestského rozvoja (IÚS UMR), ktorá sa bude realizovať v rámci mestských funkčných oblastí.

Na príprave RIÚS TSK (vrátane IÚS UMR) sa podieľal Trenčiansky samosprávny kraj v spolupráci s krajským mestom Trenčín.

Dokument RIÚS TSK (vrátane IÚS UMR) je zverejnený na webovej stránke TSK.

Rada partnerstva pre Regionálnu integrovanú územnú stratégiu

Postavenie a úlohy rady partnerstva RIÚS/UMR popisuje Partnerská dohoda SR na roky 2014 -2020, zákon o príspevku EŠIF a Systém riadenia EŠIF.

Radu Partnerstva pre Regionálnu integrovanú územnú stratégiu Trenčianskeho kraja na roky 2014 – 2020 zriadil Riadiaci orgán pre IROP O v súlade s ods. 1 písm. b) § 15 zákona o príspevku z EŠIF ako spoločnú rada partnerstvu pre regionálnu integrovanú územnú stratégiu a integrovanú územnú stratégiu mestskej oblasti. V zmysle štatútu a rokovacieho poriadku rady partnerstva pre regionálnu integrovanú územnú stratégiu Trenčianskeho kraja na roky 2014 – 2020 (ďalej len „rada partnerstva“) je rada partnerstva spoločnou platformou zástupcov štátnej správy, regionálnej a miestnej samosprávy a sociálno-ekonomických partnerov pri príprave, realizácii, monitorovaní a hodnotení regionálnej integrovanej územnej stratégie a integrovanej územnej stratégie mestskej oblasti na území každého kraja a príslušnej funkčnej mestskej oblasti.

Medzi hlavné úlohy rady partnerstva vo vzťahu k implementácií RIÚS (a IÚS UMR ako jej súčasti) patrí podľa štatútu a rokovacieho poriadku vydávanie stanoviska k návrhu RIÚS, iniciovanie jeho aktualizácie, vydávanie odporúčaní pre zlepšenie implementácie RIÚS a spolupodieľanie sa na monitorovaní a hodnotení realizácie RIÚS, o. i. berie na vedomie podklady pre výročné a záverečnú správu o vykonávaní IROP a hodnotiace správy o dosiahnutom pokroku RIÚS.

Udržateľný mestský rozvoj

Udržateľný mestský rozvoj (UMR) je povinnou súčasťou RIÚS. Stratégia udržateľného mestského rozvoja je upravená v článku 7. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 zo 17. decembra 2013, o Európskom fonde regionálneho rozvoja. K aplikácii nástroja UMR v územnom rozvoji boli v podmienkach SR definované krajské mestá so svojím funkčným územím.

Mestská funkčná oblasť

Mestské funkčné oblasti boli vymedzené v zmysle Analýzy rozvojového potenciálu regiónov SR a ich územných rozdielov s priemetom na tematickú koncentráciu EŠIF v Partnerskej dohode SR na roky 2014 – 2020 a v znení Zmien a doplnkov č. 1 KURS 2011, ako celoštátnom územnoplánovacom dokumente.
Mestská funkčná oblasť krajského mesta Trenčín (MFO) vznikla s cieľom naviazania spolupráce obcí a ich predstaviteľov pri tvorbe spoločných verejných politík, spoločnom zabezpečovaní služieb pre obyvateľov MFO tak, aby bol dodržaný integrovaný prístup k riešeniu špecifických potrieb územia.

MFO Trenčín je tvorená nasledovnými obcami: Skalka nad Váhom, Soblahov, Kostolná Záriečie, Trenčianska Teplá, Trenčianska Turná, Trenčín, Veľké Bierovce, Zamarovce

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!