Dotácie na aktivity v oblasti práce s mládežou

V roku 2023 mesto Trenčín opäť vyhlasuje dotácie a opäť len v elektronickej podobe. Požiadať o dotáciu môžete jednoducho elektronicky, vyplnením formulára a priložením Vášho projektu. Webstránku na podávanie žiadostí nájdete na odkaze trencin.egrant.sk. Na podanie žiadosti nepotrebujete elektronický občiansky preukaz. Elektronicky môžete požiadať o dotáciu na projekt týkajúci sa oblasti práce s mládežou. V roku 2023 sa žiadatelia registrujú do systému len raz, prostredníctvom svojho e-mailu, na ktorý je možné podať žiadosť vo viacerých programoch. Uzávierka pre žiadosti v oblasti mládeže je 1. marec 2023 do 23.59 hod. Ďakujeme.

trencin.egrant.sk

Koordinátor práce s mládežou a garant dotácií

Jakub Halgoš

koordinátor práce s mládežou

mobil: 0902 911 026
e-mail: jakub.halgos@trencin.sk

Mesto Trenčín poskytuje každoročne dotácie na aktivity v oblasti práce s mládežou. Cieľom oblasti aktivity s mládežou je vytvoriť podmienky na rozvoj práce s deťmi a mládežou zameranej na všestranný rozvoj osobnosti, pozitívnu hodnotovú orientáciu, rozvoj kľúčových zručností a kompetencií. Cieľovou skupinou aktivít sú deti a mládež do veku 30 rokov.

  • Dotácie sa poskytujú najmä na:
    podujatia a záujmové činnosti zamerané na kultúrne a pohybové aktivity, tvorivosť, samostatnosť, neformálne vzdelávacie aktivity, podporu rozvoja talentu detí a mládeže, zamestnania, aktívneho občianstva a účasti mládeže na spoločenskom a politickom živote,
  • semináre, školenia, propagácia a osveta zamerané na získavanie vedomostí v práci s deťmi a mládežou, posilňovanie spolupatričnosti, inklúzie a zdravia detí a mládeže,
  • vydávanie tlačovín na podporu záujmových, pohybových, tvorivých a vzdelávacích aktivít detí a mládeže a na podporu rozvoja zdravého životného štýlu,
  • iné aktivity pre deti a mládež

Všeobecne záväzné nariadenie o dotáciách

Tento právny dokument upravuje spôsob akým môžu subjekty požiadať o dotácie z rozpočtu mesta Trenčín
VZN 7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín

Dotácie v rokoch 2015 až 2023

V tabuľke sú zverejnené informácie o dotáciach:

  • poskytnutých na projekty
  • neposkytnutých na projekty

Údaje v tabuľku je možné filtrovať zadávaním ľubovoľných kľúčových slov (napríklad názov žiadateľa, projektu alebo činnosti) do poľa Hľadaj. Ak chcete zobraziť neposkytnuté dotácie zadajte do poľa Hľadaj slovo „neposkytnuté“. 

Generated by wpDataTables

Zoznam poskytnutých a neposkytnutých dotácií z minulosti

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!