Dotácie na aktivity v oblasti práce s mládežou

V roku 2024 mesto Trenčín opäť vyhlasuje dotácie a opäť len v elektronickej podobe. Požiadať o dotáciu môžete jednoducho elektronicky, vyplnením formulára a priložením vášho projektu. Webstránku na podávanie žiadostí nájdete na odkaze trencin.egrant.sk. Na podanie žiadosti nepotrebujete elektronický občiansky preukaz. Elektronicky môžete požiadať o dotáciu na projekt týkajúci sa oblasti práce s mládežou. V roku 2024 sa žiadatelia registrujú do systému len raz, prostredníctvom svojho e-mailu, na ktorý je možné podať žiadosť vo viacerých programoch. Uzávierka pre žiadosti v oblasti mládeže je 29. február 2024 do 23.59 hod. Ďakujeme.

trencin.egrant.sk

 

Koordinátor práce s mládežou a garant dotácií

Jakub Halgoš
koordinátor práce s mládežou
mobil: 0902 911 026
e-mail: jakub.halgos@trencin.sk

 

Mesto Trenčín poskytuje každoročne dotácie na aktivity v oblasti práce s mládežou. Cieľom oblasti aktivity s mládežou je vytvoriť podmienky na rozvoj práce s deťmi a mládežou zameranej na všestranný rozvoj osobnosti, pozitívnu hodnotovú orientáciu, rozvoj kľúčových zručností a kompetencií. Cieľovou skupinou aktivít sú deti a mládež do veku 30 rokov.

  • Dotácie sa poskytujú najmä na:
    podujatia a záujmové činnosti zamerané na kultúrne a pohybové aktivity, tvorivosť, samostatnosť, neformálne vzdelávacie aktivity, podporu rozvoja talentu detí a mládeže, zamestnania, aktívneho občianstva a účasti mládeže na spoločenskom a politickom živote,
  • semináre, školenia, propagácia a osveta zamerané na získavanie vedomostí v práci s deťmi a mládežou, posilňovanie spolupatričnosti, inklúzie a zdravia detí a mládeže,
  • vydávanie tlačovín na podporu záujmových, pohybových, tvorivých a vzdelávacích aktivít detí a mládeže a na podporu rozvoja zdravého životného štýlu,
  • iné aktivity pre deti a mládež

 

Všeobecne záväzné nariadenie o dotáciách

Tento právny dokument upravuje spôsob akým môžu subjekty požiadať o dotácie z rozpočtu mesta Trenčín
VZN 7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín

 

Dotácie v rokoch 2015 až 2023

V tabuľke sú zverejnené informácie o dotáciach:

  • poskytnutých na projekty
  • neposkytnutých na projekty

Údaje v tabuľku je možné filtrovať zadávaním ľubovoľných kľúčových slov (napríklad názov žiadateľa, projektu alebo činnosti) do poľa Hľadaj. Ak chcete zobraziť neposkytnuté dotácie zadajte do poľa Hľadaj slovo „neposkytnuté“. 

 

Zoznam poskytnutých a neposkytnutých dotácií z minulosti

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!