Sčítanie obyvateľov 2021

Posledný víkend asistovaného sčítania

Počas víkendu 12.-13.06.2021 majú obyvatelia poslednú šancu sčítať sa.  Linky Call centra Štatistického úradu SR budú pre obyvateľov k dispozícii aj počas tohto víkendu v čase od 8.00 h do 16.00 h.

Ak ste sa ešte nesčítali, zavolajte na Call centrum:

 +421 2 22 11 9999 alebo

+421 2 20 92 4919

a požiadajte o mobilného asistenta, ktorý Vás sčíta vo Vašej domácnosti.

 

Asistované sčítanie

Asistované sčítanie potrvá 6 týždňov, začne 3.mája 2021 a skončí 13.júna 2021. V prípade zhoršenia epidemiologickej situácie môže byť asistované sčítanie prerušené. Asistované sčítanie je určené obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami a ani s pomocou blízkej osoby. Ide najmä o digitálne vylúčených obyvateľov, starších obyvateľov, obyvateľov v sociálnych zariadeniach  a obyvateľov marginalizovaných komunít.

Rozhodnutie predsedu ŠÚ SR o začatí dosčítavania

Asistované sčítanie bude realizované 2 spôsobmi:

1.obyvateľ príde do kontaktného miesta, kde sa sčíta sám alebo s pomocou stacionárneho asistenta. V našom meste sú zriadené kontaktné miesta, kde sa obyvatelia môžu prísť sčítať v čase ich prevádzkových hodín:

MESTSKÝ  ÚRAD V TRENČÍNE – KLIENTSKE CENTRUM,  MIEROVÉ NÁM.1/2, TRENČÍN

Prevádzkové hodiny kontaktného miesta:

Pondelok: 8.00-15.30             

Utorok: 8.00-15.30                   

Streda: 8.00-15.30                     

Štvrtok: 8.00-15.30                           

Piatok: 8.00-14.00 

DENNÉ CENTRUM SIHOŤ, OSVIENČIMSKÁ 1720/3, TRENČÍN

Prevádzkové hodiny kontaktného miesta:

Pondelok: 9.00 14.00                                                                                                                        Utorok: 9.00 – 14.00                                                                                                                        Streda: 9.00 -16.00                                                                                                                          Štvrtok: 9.00 – 14.00                                                                                                                          Piatok: 9.00 – 13.00 

KULTÚRNE CENTRUM AKTIVITY, O.Z. , KYJEVSKÁ 3183

Prevádzkové hodiny kontaktného miesta:

Pondelok: 14.00 – 19.00                                                                                                                  Utorok: 9.00 – 14.00                                                                                                                          Streda: 9.00 – 14.00                                                                                                                        Štvrtok: 14.00 – 19.00                                                                                                                        Piatok: 9.00 – 14.00 

2.obyvateľ požiada o službu mobilného asistenta Mobilný asistent navštívi obyvateľa doma  a pomôže mu sčítať sa.

Počas doby asistovaného sčítania v pracovných dňoch môže obyvateľ požiadať o mobilného asistenta Mestský úrad v Trenčíne na týchto telefonických  kontaktoch: 32/6504 209, 32/6504 302, 32/6504 303, 32/6504 306, 032/6504 307, 032/6504 308, 032/6504 309 alebo  032/6504 310.  Požiadať o mobilného asistenta je možné aj prostredníctvom  „call centra“   (číslo zverejní Štatistický úrad SR).

Pri telefonickom nahlasovaní požiadavky na mobilného asistenta uvediete meno a priezvisko, adresu,  na ktorej Vás má mobilný asistent navštíviť (teda  ulicu, súpisné a orientačné číslo) a telefónne číslo, aby si mobilný asistent mohol s Vami dohodnúť termín a čas návštevy.

Mesto požiadavku zaeviduje a pridelí ju na vybavenie konkrétnemu mobilnému asistentovi, ktorý občana bude následne telefonicky kontaktovať za účelom dohodnutia si konkrétneho termínu a času návštevy.  Upozorňujeme, že asistované sčítanie neprebieha formou telefonického rozhovoru, mobilný asistent Vás sčíta pri osobnej návšteve.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

 

Elektronické sčítanie obyvateľov sa uskutoční, posúva sa len asistované sčítanie.

Elektronické sčítanie obyvateľov sa uskutoční v predpokladanom termíne od 15.2.2021 do 31.3.2021, ale vzhľadom na pandemickú situáciu došlo k novelizácii zákona o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a  asistované sčítanie (t.j.   sčítanie vykonané  s pomocou asistenta sčítania v kontaktnom mieste alebo s pomocou mobilného asistenta sčítania v domácnosti) sa v tejto dobe  nezrealizuje. Asistované sčítanie sa v zmysle novelizácie zákona uskutoční najneskôr do 31.10.2021.

Tlačová správa Štatistického úradu

Obdobie, počas ktorého sa obyvatelia elektronicky sčítavajú  je od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Rozhodujúcim okamihom sčítania, na ktorý sa vzťahujú všetky údaje, ktoré obyvateľ vyplní, alebo poskytne je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.  

V tomto období sa obyvateľ sa sčíta sám alebo s pomocou blízkej osoby prostredníctvom počítača, tabletu alebo mobilu s pripojením na internet. Sčítací formulár bude dostupný na webovej stránke www.scitanie.sk alebo sa obyvateľ sčíta cez mobilnú aplikáciu.

Ak sa nemôžete sčítať sami, poproste blízku osobu alebo rodinného príslušníka, aby Vám pomohli so sčítaním sa. V prípade akýchkoľvek otázok využite  infolinku Štatistického úradu SR  02/20 92 49 19.

Viac informácií nájdete na www.scitanie.sk

Vzor elektronického formuláru spolu s postupom ako vyplniť elektronický formulár  je zverejnený na https://www.scitanie.sk/storage/app/media/dokumenty/Vzor%20formul%C3%A1ra_SK.pdf.

Zoznam ďalších komunikačno-propagačných materiálov, ktoré pripravil Štatistický úrad SR v súvislosti s realizáciou SODB:

https://www.youtube.com/watch?v=JCEjhHZDh-o&list=PLXeMdWzNwnwSXHGSCqVc_IK71eEcSxpuH&index=2&t=11s

https://www.youtube.com/watch?v=4yBvz1fglpo&list=PLXeMdWzNwnwSXHGSCqVc_IK71eEcSxpuH&index=3

https://www.youtube.com/watch?v=8pmtJE3CpWE&list=PLXeMdWzNwnwSXHGSCqVc_IK71eEcSxpuH&index=4

Základné informácie:

Povinnou osobou, čiže osobou, ktorá vypĺňa pre sčítanie obyvateľov sčítací formulár, je obyvateľ, o ktorom sa údaje zisťujú, zákonný zástupca obyvateľa a zriaďovateľ alebo zakladateľ zariadenia, ak takej osoby niet, štatutárny orgán zariadenia. Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie,  ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt. Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.

Obyvateľ sa má prioritne sčítať sám vyplnením sčítacieho formulára pomocou počítača, tabletu, notebooku alebo mobilného zariadenia. V prípade, ak sa obyvateľ nemôže/nechce takto sčítať, môže navštíviť v prevádzkových hodinách kontaktné miesto zriadené mestom  pre účel sčítania, kde ho sčíta stacionárny asistent alebo mu umožní použiť počítač, aby sa sám sčítal. Ak ide o osoby so zdravotným postihnutím, seniorov alebo iné digitálne vylúčené osoby, tieto môžu telefonicky požiadať o asistenciu mobilného asistenta. Požiadavky na  mobilného asistenta sa majú nahlásiť prioritne počas prvých dvoch týždňov doby sčítania, tzn. od 15. februára do 28. februára 2021. O mobilného asistenta môžu obyvatelia požiadať telefonicky mesto alebo call centrum. Mobilný asistent navštívi obyvateľa v dohodnutom čase a sčíta ho pomocou tabletu.

Sčítanie obyvateľov sa realizuje výlučne elektronicky informačného systému ESO (elektronické sčítanie obyvateľov), v ktorom sú k dispozícii dva typy sčítacieho formulára (typ A a typ B).

Pre účely SODB 2021 sa prostredníctvom elektronického zberu údajov o obyvateľoch zisťujú nasledujúce premenné:

 • miesto trvalého pobytu je miesto stáleho bydliska obyvateľa na území Slovenskej republiky, na ktorom je prihlásený podľa osobitného predpisu,
 • miesto súčasného pobytu je skutočné bydlisko obyvateľa, na ktorom nemusí byť prihlásený na trvalý pobyt, prechodný pobyt alebo tolerovaný pobyt, a mesiac a rok, odkedy sa v ňom obyvateľ zdržiava,
 • pobyt v zahraničí a rok príchodu do krajiny od roku 1980 je pobyt obyvateľa v zahraničí od roku 1980 kedykoľvek v trvaní najmenej jedného roka a rokom príchodu do krajiny od roku 1980 je rok posledného prisťahovania obyvateľa na územie Slovenskej republiky po skončení jeho posledného pobytu v zahraničí,
 • pohlavie je znak osoby určený pri narodení alebo pri zmene pohlavia,
 • dátum narodenia je údaj o dni, mesiaci a roku narodenia obyvateľa,
 • rodinný stav je vyjadrením právneho vzťahu obyvateľa vo väzbe na manželstvo,
 • rok uzavretia manželstva je časový údaj o uzavretí súčasného alebo posledného manželstva obyvateľa,
 • počet živonarodených detí je údaj o počte všetkých detí, ktoré sa obyvateľovi narodili živé počas jeho života, údaj sa zisťuje u ženy aj u muža,
 • štát a miesto narodenia je bydlisko matky v čase narodenia dieťaťa, ak obyvateľ nepozná bydlisko matky v čase svojho narodenia, uvedie sa miesto pôrodnice,
 • štátna príslušnosť je údaj o právnom vzťahu medzi obyvateľom a jeho štátom podľa právnych predpisov jeho štátu, sčítací formulár umožní uviesť aj údaj o ďalšej štátnej príslušnosti,
 • súčasná ekonomická aktivita je údaj o postavení obyvateľa na trhu práce,
 • zamestnanie je konkrétny druh práce podľa štatistickej klasifikácie zamestnaní, ktorú obyvateľ vykonáva,
 • odvetvie ekonomickej činnosti je druh výroby alebo činnosti podniku alebo iného subjektu, v ktorom má obyvateľ zamestnanie,
 • postavenie v zamestnaní je súčasné postavenie obyvateľa v pracovnom procese,
 • najvyššie dosiahnuté vzdelanie je najvyšší získaný stupeň vzdelania obyvateľa, ktorý dovŕšil aspoň 15 rokov veku, najvyšším dosiahnutým vzdelaním je aj vzdelanie uznané podľa osobitného predpisu,
 • miesto výkonu zamestnania je adresa pracoviska obyvateľa,
 • miesto školy je adresa základnej školy, strednej školy alebo vysokej školy, do ktorej obyvateľ dochádza,
 • periodicita dochádzky do zamestnania alebo do školy je údaj o pravidelnosti dochádzky obyvateľa do zamestnania alebo do školy,
 • spôsob dopravy do zamestnania alebo do školy je údaj o prevažujúcom spôsobe dopravy obyvateľa do zamestnania alebo do školy,
 • národnosť je príslušnosť obyvateľa k národu alebo etnickej skupine, obyvateľ môže uviesť aj údaj o ďalšej národnosti,
 • materinský jazyk je jazyk, ktorým s obyvateľom najčastejšie hovorili doma v detstve,
 • náboženské vyznanie je vzťah obyvateľa k cirkvi, náboženskej spoločnosti alebo náboženstvu,
 • vzťahy medzi členmi domácnosti sú vyjadrením príbuzenského alebo iného vzťahu obyvateľa k osobe alebo osobám žijúcim spolu v jednom byte.

Právna úprava:

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!