Podmienky používania

Webový formulár

Uvedením osobných údajov vo formulári dávam svoj súhlas so spracovaním predmetných osobných údajov za účelom zasielania newsletterov, vzájomnej komunikácie (napríklad prístup k otázkam a odpovediam, prihlásenie sa odoberania noviniek).

Prevádzkovateľ Mesto Trenčín vyhlasuje, že v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 písm. c) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, osobné údaje bude získavať výlučne na vyššie uvedené účely a v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 písm. i) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

Osobné údaje budú spracovávane po dobu 5 rokov, resp. do času odvolania súhlasu, ak nastane skôr. Po tejto dobe budú zlikvidované. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže byť na základe písomnej žiadosti kedykoľvek bezplatne odvolaný na adrese oou@trencin.sk

Osobné údaje budú nebudú poskytnuté tretím osobám.

Poučenie o právach dotknutej osoby

Dotknutá osoba má v zmysle § 28 zákona 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov právo:

 • vyžadovať od prevádzkovateľa na základe písomnej žiadosti:
  • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o dotknutej osobe spracúvané,
  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa zákona,
  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej osoby na spracúvanie,
  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže dotknutá osoba požiadať o ich vrátenie,
  • likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
  • blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva údaje na základe súhlasu dotknutej osoby,
 • na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch uvedených v § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia,
 • na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, kedykoľvek namietať, nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote najneskôr 30 dní odo dňa doručenia žiadosti,
 • pri podozrení, že sa jej osobné údaje neoprávnene spracúvajú, podať Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!