Programy a termíny zasadnutí MsZ v rokoch 2001 – 2010

Programy a termíny zasadnutí MsZ v roku 2010

Programy a termíny zasadnutí MsZ v roku 2009

Programy a termíny zasadnutí MsZ v roku 2008

Programy a termíny zasadnutí MsZ v roku 2007

Programy a termíny zasadnutí MsZ v roku 2006

Programy a termíny zasadnutí MsZ v roku 2005

24.2.2005

1. Otvorenie a schválenie programu
2. Interpelácie poslancov MsZ
3. Informatívna správa z kontroly plnenia uznesení MsZ v Trenčíne 
Predkladá: Ing. Martin Bičan 
hlavný kontrolór
4. Informatívna správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Trenčín za II. polrok 2004
Predkladá: Ing. Martin Bičan
hlavný kontrolór
5. Informatívna správa o stave a úrovni vybavovania sťažností a petícií občanov za rok 2004
Predkladá: Ing. Martin Bičan
hlavný kontrolór
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Trenčín na rok 2005
Predkladá: Ing. Martin Bičan 
hlavný kontrolór
7. Majetkové prevody 
Predkladá: Ing. Ján Krátky 
člen MsR 
8. Návrh novelizácie Štatútu Mesta Trenčín
Predkladá: JUDr. Iveta Orgoníková
prednostka MsÚ
9. Organizačný poriadok Mestského úradu v Trenčíne
Predkladá: JUDr. Iveta Orgoníková
prednostka MsÚ
10. Návrh novelizácie VZN č. 5/2003 Zásady nakladania s finančnými prostriedkami Mesta Trenčín
Predkladá: Ing. Ján Krátky
člen MsR
11. Návrh novelizácie VZN č. 2/2001 O mestskej polícii v Trenčíne
1. Zrušenie Prílohy č. 2 – Zásady pre výberové konanie na prijatie do zamestnania v Mestskej polícii v Trenčíne
2. Novelizácia Prílohy č. 3 – Zásady pre vystrojovanie príslušníkov Mestskej polície v Trenčíne
Predkladá: Mgr. František Országh
náčelník MsP Trenčín
12.Návrh Štatútu Domova penziónu pre dôchodcov Trenčín, m.r.o.
Predkladá: Ing. Beáta Sládkovičová
riaditeľka DPD Trenčín, m.r.o. 
13A. Návrh zmeny Zriaďovacej listiny m.r.o. Sociálne služby mesta Trenčín
13B. Návrh zmeny Štatútu m.r.o. Sociálne služby mesta Trenčín
Predkladá: JUDr. Alena Fischerová
riaditeľka SsmT, m.r.o.
14. Návrh Zmeny VZN Mesta Trenčín č. 9/2003 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb v m.r.o. Sociálne služby mesta Trenčín 
Predkladá: JUDr. Alena Fischerová
riaditeľka SsmT, m.r.o.
15. Návrh VZN č. 1/2005 O určení názvu ulice mestskej časti Stred – Pod Komárky
Predkladá: JUDr. Iveta Orgoníková
prednostka MsÚ
16. Návrh na zrušenie MŠ Hanzlíkovská ul. č. 2, 911 05 Trenčín a ŠJ pri MŠ Hanzlíkovská ul. č. 2, Trenčín
Predkladá: Mgr. Anna Plánková
členka MsR
17. Návrh na doplnenie člena – odborníka Komisie kultúry, cestovného ruchu a cirkví MsZ z radov občanov
Predkladá: PhDr. Marián Kvasnička
člen MsR

 

28.4.2005

1. Otvorenie a schválenie programu

2. Informatívna správa z kontroly plnenia uznesení MsZ v Trenčíne

Predkladá: Ing. Martin Bičan

hlavný kontrolór

3. Majetkové prevody

Predkladá: Ing. Ján Krátky

člen MsR

4. Záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2004

Predkladá: Ing. Ján Krátky

člen MsR 

5.Návrh novelizácie VZN č.6/1997o určovaní cien za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Trenčín a výške úhrad za dočasné užívanie pozemkov vo vlastníctve Mesta Trenčín

Príloha č. 2 – Zásady krátkodobého a jednorazového prenajímania majetku Mesta Trenčín v kultúrnych zariadeniach

Predkladá: Ing. Ján Krátky

člen MsR

6. Návrh novelizácie VZN č. 7/2003 o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta

Predkladá: Ing. Ján Krátky

člen MsR

7. Návrh novelizácie VZN č. 4/2004 o odpadoch

Predkladá: RNDr. Jozef Mertan

člen MsR

8. Návrh na určenie odmien sobášiacich funkcionárov

Predkladá: Ing. Anton Boc

zástupca primátora

9. Návrh na menovanie riaditeľa Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o.  Trenčín

Predkladá: Ing. Branislav Celler

primátor mesta                                                                                                                                                                                                                         

10. Návrh na menovanie riaditeľa Školských zariadení, m.r.o. Trenčín

Predkladá: Ing. Branislav Celler

primátor mesta

11.  Návrh Zmluvy o partnerstve v projekte: Kongresové centrum Zlín

Predkladá: Ing. Branislav Celler

primátor mesta

12.  Interpelácie poslancov MsZ

 

30.6.2005

1.  Otvorenie a schválenie programu

2.   Informatívna správa z kontroly plnenia uznesení MsZ v Trenčíne

Predkladá: Ing. Martin Bičan

                 hlavný kontrolór

3.   Majetkové prevody

Predkladá: Ing. Ján Krátky

                člen MsR

4.   Vyhodnotenie plnenia Rozpočtu Mesta Trenčín k 31.3.2005

Predkladá: Ing. Ján Krátky

                člen MsR

5.   Návrh na zmenu VZN č. 10/2004 Rozpočet Mesta Trenčín na roky 2005 – 2007

Predkladá: Ing. Ján Krátky

                člen MsR

6.   Návrh novelizácie VZN č. 2/2004 poskytovanie dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín

Predkladá: Ing. Anton Boc

                zástupca primátora

7.   Návrh novelizácie VZN č. 5/2003 Zásady nakladania s finančnými prostriedkami Mesta Trenčín

Predkladá: Ing. Ján Krátky

                 člen MsR

 8.   Návrh VZN č. 2/2005 O určovaní cien za prenájom priestorov vo vlastníctve Mesta Trenčín a výške úhrad za dočasné užívanie pozemkov vo vlastníctve Mesta Trenčín

Predkladá: Ing. Ján Krátky

                 člen MsR

9.    Návrh VZN č. 3/2005 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane na území mesta Trenčín

Predkladá: JUDr. Iveta Orgoníková

                prednostka MsÚ

10.  Návrh VZN č. 4/2005 o verejných kultúrnych, telovýchovných, športových a turistických podujatiach

Predkladá: PhDr. Marián Kvasnička

                 člen MsR

11.  Návrh novelizácie VZN Mesta Trenčín č. 2/2001 o Mestskej polícii v Trenčíne

1. Novelizácia prílohy č. 1 – Organizácia Mestskej polície

2. Novelizácia prílohy č. 2/1 – Zoznam základných výstrojných súčastí a pomôcok príslušníkov MsP

Predkladá: Mgr. František Országh         

                 náčelník MsP

12.  Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 258 zo dňa 28.11.2002

Predkladá: Ing. Ján Krátky

                člen MsR

 13.  Informatívna správa o plnení úloh vyplývajúcich zo Zásad poskytnutia pomoci a súčinnosti mesta Trenčín vo veci náhradného bývania občanov dotknutých modernizáciou železničnej trate vo variante č. 1

Predkladá: Ing. Anton Boc

                zástupca primátora

 14.  Návrh na spoluprácu Mesta Trečnín a O.Z. FINESTRINA pri realizácii Projektu Mestského divadla

Predkladá: Branislav Zubričaňák

                poslanec dlhodobo plne uvoľnený pre výkon funkcie

 15.  Interpelácie poslancov MsZ

 

 

25.8.2005

 

1.      Otvorenie a schválenie programu

 

2.      Informatívna správa o plnení uznesení MsZ v Trenčíne

Predkladá: Ing. Martin Bičan

                 hlavný kontrolór

 

3.      Informatívna správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Trenčín za I. polrok 2005

Predkladá: Ing. Martin Bičan

                 hlavný kontrolór

 

4.      Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Trenčín na  II. polrok 2005

Predkladá: Ing. Martin Bičan

                 hlavný kontrolór

 

5.      Majetkové prevody

Predkladá: Ing. Ján Krátky

                člen MsR

 

6.      Vyhodnotenie plnenia Rozpočtu Mesta Trenčín k 30.06.2005

Predkladá: Ing. Ján Krátky

                člen MsR

 

7.      Východiská Rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2006

Predkladá: Ing. Ján Krátky

                člen MsR

 

8.      Návrhu Novelizácie Zásad vydávania všeobecne záväzných nariadení a vnútorných noriem Mesta Trenčín

Predkladá: JUDr. Iveta Orgoníková

                prednostka MsÚ

 

9.      Návrh na zmenu uznesenia MsZ v Trenčíne č. 494 zo dňa 24.02.2005

Predkladá: JUDr. Iveta Orgoníková

                prednostka MsÚ

Prizvaný:   Mgr. Milan Marko

                okresný prokurátor

 

10.    Zmluva o spolupráci medzi Mestom Trenčín a Obcou Zamarovce pri zabezpečovaní verejného poriadku

Predkladá: Ing. Branislav Celler

                 primátor mesta

 

11.    Návrh na vyradenie MŠ Gagarinova ul. č. 3 Trenčín, zo siete škôl a školských zariadení

Predkladá: Mgr. Anna Plánková

                 člen MsR

 

12.    Interpelácie poslancov MsZ

 

3.10.2005

 

1.  Otvorenie a schválenie programu

 

2.  Doplnok č. 2 k Územnému plánu sídelného útvaru Trenčín a VZN č. 5/2005, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/1999 o Územnom pláne sídelného útvaru Trenčín. 

Predkladá:  Ing. Branislav Celler

                  primátor mesta

 

27.10.2005

 

1.       Otvorenie a schválenie programu

  

2.      Informatívna správa o plnení uznesení MsZ v Trenčíne

Predkladá: Ing. Martin Bičan

                 hlavný kontrolór

 

3.      Majetkové prevody

Predkladá: Ing. Ján Krátky

                člen MsR

 

4.      VZN č. 6/2005, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2004 – Rozpočet Mesta Trenčín na rok 2005

Predkladá: Ing. Ján Krátky

                člen MsR

 

5.      Návrh zadania Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Trenčín

Predkladá: Dipl. Ing. Július Homola

                 člen MsR

 

6.      Rekonštrukcia verejného osvetlenia mesta Trenčín

Predkladá: Ing. Anton Boc

                zástupca primátora

 

7.      Návrh na zmenu Štatútu m.r.o. Sociálne služby mesta Trenčín

Predkladá: Gabriela Hubinská

                 člen MsR

 

8.      Návrh na vyradenie Školskej jedálne pri ZŠ Ul. L. Novomeského č. 10, Trenčín zo siete škôl a školských zariadení

Predkladá: Mgr. Anna Plánková

                člen MsR

 

9.      Návrh na doplnenie člena – odborníka Komisie životného prostredia a dopravy MsZ v Trenčíne z radov občanov

Predkladá: RNDr. Jozef Mertan

                člen MsR

 

10.  Interpelácie poslancov MsZ

 

15.12.2005

 

1.   Otvorenie a schválenie programu

 

2A. Informatívna správa o plnení uznesení MsZ v Trenčíne – ústne

Predkladá: Ing. Martin Bičan

                 hlavný kontrolór

 

2B. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Trenčín na I. polrok 2006

Predkladá: Ing. Martin Bičan

                 hlavný kontrolór

 

3.    Majetkové prevody

Predkladá: Ing. Ján Krátky

                 člen MsR

 

4.    Návrh ďalšieho postupu pri nakladaní s majetkom mesta – hotel TATRA

Predkladá: Ing. Ján Krátky

                 člen MsR

 

4A. Návrh Zmluvy o spolupráci medzi Mestom Trenčín a Slovenskou správou ciest, Bratislava

Predkladá: RNDr. Jozef Mertan

                člen MsR

 

4B. Návrh Zmluvy o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy a o výkone vo verejnom záujme

      v mestskej autobusovej doprave na území mesta Trenčín  a v súvisiacich oblastiach

Predkladá: Ing. Anton Boc

                zástupca primátora

 

5.   Nájomné byty 30 b.j. Ul. Kožušnícka

Predkladá: Gabriela Hubinská

                 členka MsR

       

6.   Návrh VZN č. 9/2005, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2003 o rozsahu a bližších

      podmienkach poskytovania sociálnych  služieb  v m.r.o. SSmT

Predkladá : Gabriela Hubinská

                  členka MsR

 

7. Návrh VZN č. 10/2005, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2003 o poskytovaní starostlivosti v Domove penzióne pre dôchodcov Trenčín, m.r.o.

Predkladá : Gabriela Hubinská

                  členka MsR

 

8. Návrh VZN č. 11/2005, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2004 o odpadoch

Predkladá : RNDr. Jozef Mertan

                  člen MsR

 

9.  Návrh VZN č. 8/2005 o miestnych daniach a miestnych poplatkoch za komunálny  odpad  a drobný stavebný odpad

Predkladá : Ing. Ján Krátky

                  člen MsR

 

10. Návrh VZN č. 7/2005 – Rozpočet Mesta Trenčín na roky 2006 – 2008

Predkladá : Ing. Ján Krátky

                 člen MsR

 

11. Návrh zmluvy o spolupráci pri zabezpečení činnosti Hudobného divadla  Trenčín v roku 2006

Predkladá : PhDr. Marián Kvasnička 

                  člen MsR

 

12. Návrh dodatkov k zmluvám o zabezpečení výkonu činnosti kultúrnych centier na rok  2006

Predkladá : PhDr. Marián Kvasnička

                  člen MsR

 

13. Návrh zmluvy o spolupráci pri zabezpečení činnosti ART-KINA  METRO v roku 2006   

Predkladá : PhDr. Marián Kvasnička  

                 člen MsR

 

14.  Návrh na zrušenie Materskej školy Gagarinova ul. č. 3, Trenčín

Predkladá: Mgr. Anna Plánková

                člen MsR

 

15.  Návrh na zmenu financovania Základnej umeleckej školy, m.p.o. 

Predkladá : Mgr. Anna Plánková

                  členka MsR

 

16.  Návrh na zmenu zástupcu v orgánoch spoločnosti ,,Trenčín Invest, s.r.o.“ – konateľa spoločnosti

Predkladá: Ing. Anton Boc

                zástupca primátora

 

17.  Návrh Dodatku č. 2 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu

Predkladá: Ing. Anton Boc

                zástupca primátora

 

18.  Prehľad projektov Mesta Trenčín pre eurofondy

Predkladá: Ing. Anton Boc

                zástupca primátora

 

19.  Interpelácie poslancov MsZ

Programy a termíny zasadnutí MsZ v roku 2004

16.12.2004

1. Otvorenie a schválenie programu

2. Interpelácie poslancov MsZ

3. Informatívna správa z kontroly plnenia uznesení MsZ v Trenčíne 
Predkladá: Ing. Martin Bičan 
hlavný kontrolór

4. Návrh na zrušenie Zásad kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy mesta Trenčín 
Predkladá: Ing. Martin Bičan 
hlavný kontrolór

5. Majetkové prevody 
Predkladá: Ing. Ján Krátky 
člen MsR

6. Vyhodnotenie plnenia Rozpočtu Mesta Trenčín k 30.9.2004
Predkladá: Ing. Ján Krátky
člen MsR

7. Návrh novelizácie VZN č. 6/1997 o určovaní nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Trenčín a výške úhrad za dočasné užívanie pozemkov vo vlastníctve Mesta Trenčín
Predkladá: Ing. Ján Krátky 
člen MsR

8. Návrh VZN č. 3/2004 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Trenčín
Predkladá: Ing. Ján Krátky 
člen MsR

9. Návrh VZN Mesta Trenčín č. 4/2004 o odpadoch
Predkladá: RNDr. Jozef Mertan 
člen MsR

10. Návrh VZN č. 5/2004 o určení školských obvodov na území mesta Trenčín
Predkladá: Mgr. Anna Plánková 
členka MsR

11. Návrh VZN Mesta Trenčín č. 6/2004, ktorým sa rušia niektoré všeobecne záväzné nariadenia mesta Trenčín 
Predkladá: JUDr. Iveta Orgoníková 
prednostka MsÚ

12. Návrh VZN č. 7/2004 o dodržiavaní čistoty a poriadku v meste Trenčín 
Predkladá: RND. Jozef Mertan 
člen MsR

13. Návrh Novelizácie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín číslo 2/2001 ,,O Mestskej polícii v Trenčíne”, Príloha č. 1 – Organizácia Mestskej polície
Predkladá: Mgr. František Országh
náčelník MsP

14. Návrh VZN Mesta Trenčín č. 9/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Predkladá: Ing. Ján Krátky 
člen MsR

15. Návrh VZN č. 10/2004 Rozpočet Mesta Trenčín na roky 2005 – 2007
Predkladá: Ing. Ján Krátky 
člen MsR

16. Návrh VZN č. 8/2004 Plán hospodárskeho aj sociálneho rozvoja Mesta Trenčín 2004 – 2006 a 2007 – 2015
Predkladá: Ing. Branislav Celler
primátor mesta

17A. Žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov –  
         Rekonštrukcia ZŠ, Ul. Hodžova 37, 911 81 Trenčín
17B. Žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov – 
         Rekonštrukcia ZŠ, Ul. Dlhé Hony 1, 911 01 Trenčín
17C. Žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov – 
         Rekonštrukcia ZŠ, Ul. P. Bezruča 66, 911 01 Trenčín
17D. Žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov – 
         Rekonštrukcia ZŠ, Ul. Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín
17E. Žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov – 
         Rekonštrukcia ZŠ, Ul. L. Novomeského 10, 911 08 Trenčín
         Predkladá:  Ing. Anton Boc
                               zástupca primátora

18. Návrh Zásad poskytnutia pomoci a súčinnosti Mesta Trenčín vo veci náhradného bývania občanov dotknutých modernizáciou železničnej trate vo variante č. 1
Predkladá: JUDr. Iveta Orgoníková 
prednostka MsÚ

19A.Návrh na zmenu Zriaďovacej listiny m.r.o. Školské zariadenia mesta Trenčín
19B.Návrh na zmenu Štatútu m.r.o. Školské zariadenia mesta Trenčín
Predkladá: Branislav Zubričaňák
člen MsR

20A.Návrh Zriaďovacej listiny Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o. Trenčín
20B.Návrh Štatútu Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o. Trenčín 
20C.Návrh na zverenie majetku Mesta Trenčín do správy m.r.o. Mestské hospodárstvo a správa lesov Trenčín  
Predkladá: Ing. Anton Boc 
zástupca primátora

21. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok evidovaných Mestským 
hospodárstvom Trenčín, m.p.o
Predkladá: Ing. Anton Boc 
zástupca primátora

22. Návrh na voľbu člena – odborníka komisie školstva a športu  MsZ z radov občanov
Predkladá: Ing. Anton Boc 
zástupca primátora

23. Návrh na vyplatenie odmien funkcionárom mesta 
Predkladá: Ing. Ján Krátky
člen MsR

28.10.2004

1. Otvorenie a schválenie programu

2. Interpelácie poslancov

3. Informatívna správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
Predkladá: Ing. Martin Bičan 
hlavný kontrolór

4. Majetkové prevody 
Predkladá: Ing. Ján Krátky
člen MsR

5. Návrh novelizácie VZN č. 6/1997 o určovaní nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Trenčín a výške úhrad za dočasné užívanie pozemkov vo vlastníctve Mesta Trenčín
Predkladá: Ing. Ján Krátky
člen MsR

6. Návrh na zmenu VZN č. 1/2004 – Rozpočet Mesta Trenčín na rok 2004
Predkladá: Ing. Ján Krátky
člen MsR

7. Návrh VZN č. 2/2004 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Trenčín
Predkladá: Ing. Ján Krátky  
člen MsR

8. Návrh zmluvy o výpožičke KS Kubra, Sihoť, Dlhé Hony a Juh
Predkladá: PhDr. Marián Kvasnička 
člen MsR

9. Návrh zmeny VZN Mesta Trenčín č. 4/2003 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu na území mesta Trenčín 
Predkladá: Gabriela Hubinská 
členka MsR

10. Návrh zmeny VZN Mesta Trenčín č. 9/2003 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb v m.r.o. Sociálne služby mesta Trenčín
Predkladá: Gabriela Hubinská 
členka MsR

11. Návrh Organizačného poriadku Sociálnych služieb mesta Trenčín, m.r.o. 
Predkladá: Gabriela Hubinská 
členka MsR

12. Návrh Štatútu komisie MsZ v Trenčíne podľa článku 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
Predkladá: Gabriela Hubinská 
členka MsR

13. Prehodnotenie Územného plánu sídelného útvaru mesta Trenčín – pokyn
Predkladá: Ing. arch. Július Homola
člen MsR

14. Návrh postupu transformácie mestských príspevkových organizácií na mestskú rozpočtovú organizáciu
Predkladá: Ing. Anton Boc 
zástupca primátora

15. Návrh na delegovanie zástupcov mesta do rád škôl 
Predkladá: Mgr. Anna Plánková 
členka MsR

16. Návrh na vyradenie samostatného Školského klubu detí Gagarinova ul. zo  siete škôl a školských zariadení 
Predkladá: Branislav Zubričaňák
člen MsR

17. Návrh na odvolanie riaditeľa m.r.o. Školské zariadenia a  poverenie vedením m.r.o. Školské zariadenia 
Predkladá: Branislav Zubričaňák
člen MsR

18. Požiarny poriadok Mesta Trenčín
Predkladá: Ing. Anton Boc
zástupca primátora

19. Návrh na odvolanie a voľbu člena – odborníka  finančnej a majetkovej komisie MsZ z radov občanov
Predkladá: Ing. Anton Boc 
zástupca primátora

20. Návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 108 bod 1 z 26.6.2000
Predkladá: JUDr. Iveta Orgoníková 
prednostka MsÚ

22.9.2004 mimoriadne zasadnutie

1. Otvorenie

2. Návrh na vyhlásenie náhradníka na uvoľnený mandát poslanca Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
Predkladá: Ing. Anton Boc
zástupca primátora  

3. Návrh na zriadenie Komisie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne podľa článku 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o   ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Predkladá: Ing. Anton Boc
zástupca primátora

25.8.2004

1. Otvorenie a schválenie programu

2. Interpelácie poslancov

3. Informatívna správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
Predkladá: Ing. Martin Bičan 
hlavný kontrolór

4. Majetkové prevody 
Predkladá: Ing. Ján Krátky
člen MsR

5. Návrh novelizácie VZN č. 6/1997, príloha č. 1 – Zásady prenajímania majetku Mesta Trenčín v školách a školských zariadeniach 
Predkladá:  Ing. Ján Krátky 
člen MsR

6. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Trenčín za I. polrok 2004
Predkladá:  Ing. Ján Krátky 
člen MsR

7. Východiská rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2005
Predkladá:  Ing. Ján Krátky 
člen MsR

8. Návrh na vyradenie MŠ Hanzlíkovská a ŠJ Hanzlíkovská zo siete škôl a školských zariadení
Predkladá: Mgr. Anna Plánková 
členka MsR

9. Návrh na vyradenie Strediska služieb škole zo siete škôl a školských zariadení 
Predkladá: Mgr. Anna Plánková 
členka MsR

10. Dotácie v oblasti kultúry pre rok 2003
Predkladá: Ing. Anton Boc 
zástupca primátora

11. Informatívna správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Trenčín za I. polrok 2004
Predkladá: Ing. Martin Bičan 
hlavný kontrolór

12. Návrh na určenie platu hlavného kontrolóra mesta 
Predkladá: Ing. Ján Krátky 
člen MsR

5.8.2004 mimoriadne zasadnutie

1. Otvorenie a schválenie programu

2. Modernizácia   železničnej   trate   Nové    Mesto   nad Váhom – Púchov žkm 100, 500 – 159, 100 pre traťovú rýchlosť do  160 km/h 

Predkladá: 
Ing. Branislav Celler 
primátor mesta

24.6.2004

1. Otvorenie a schválenie programu

2. Interpelácie poslancov

3. Informatívna správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
    Predkladá: Ing. Martin Bičan 
                         hlavný kontrolór

4. Majetkové prevody 
     Predkladá: Ing. Ján Krátky
                          člen MsR

5. Návrh riešenia vzniku Priemyselného parku – Bratislavská ulica 
    Predkladá: Ing. Branislav Celler 
                         primátor mesta

6. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Trenčín za I. štvrťrok 2004
    Predkladá: Ing. Ján Krátky 
                         člen MsR

7. Návrh na zmenu VZN č. 1/2004 Rozpočet Mesta Trenčín na rok 2004
     Predkladá: Ing. Ján Krátky 
                          člen MsR

8. Novelizácia VZN č. 4/1998 Zásady hospodárenia s bytovým fondom vo vlastníctve mesta Trenčín
     Predkladá: Ing. Ján Krátky 
                          člen MsR

9. Prevádzkovanie, využitie a správa kultúrnych stredísk
     Predkladá: PhDr. Marián Kvasnička 
                          člen MsR

10. Návrh zmeny Štatútu Sociálnych služieb mesta Trenčín, m.r.o.
       Predkladá: JUDr. Alena Fischerová
                            riaditeľka SsmT, m.r.o.

11. Návrh Zásad vydávania všeobecne záväzných nariadení a vnútorných noriem Mesta Trenčín
       Predkladá: JUDr. Iveta Orgoníková
                            prednostka MsÚ

12. Návrh na zmenu Vymedzenia úloh komisií MsZ v Trenčíne
       Predkladá: Ing. Anton Boc
                            zástupca primátora

29.4.2004

1.  Otvorenie a schválenie programu

2.  Interpelácie poslancov

3. Informatívna správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
    Predkladá: Ing. Martin Bičan 
                        hlavný kontrolór

4. Majetkové prevody 
    Predkladá: Ing. Ján Krátky
                        člen MsR

5. Návrh koncepcie školstva na území Mesta Trenčín
    Predkladá: Mgr. Anna Plánková
                         členka MsR

6. Záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2003 a návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2003
     Predkladá: Ing. Ján Krátky
                          člen MsR

7. Zmena ÚP SÚ mesta Trenčín – Rozšírenie priemyselného parku  Bratislavská II
    Predkladá: Dipl. Ing. Július Homola
                        člen MsR

8. Plnenie uznesenia MsZ č. 194 zo dňa 18.12.2003 o zmene VZN 2/1999 o ÚPN SÚ Trenčín
    Predkladá: JUDr. Iveta Orgoníková
                        prednostka MsÚ

9. Návrh novelizácie VZN č. 4/1998 Zásady hospodárenia s bytovým fondom     
     vo vlastníctve Mesta Trenčín
     Predkladá: Ing. Ján Krátky
                          člen MsR

10. Návrh novelizácie prílohy č. 3 VZN č. 3/1999 Poskytovanie finančných  
    príspevkov z rozpočtu Mesta Trenčín
    Predkladá: Branislav Zubričaňák
               člen MsR

11. Návrh na delegovanie poslancov MsZ a zástupcov Mesta Trenčín do rád  škôl
       Predkladá: Mgr. Anna Plánková
                           členka MsR

12. Záverečná správa likvidátora Trenčianskej kultúrnej a programovej agentúry,  m.p.o. 
      Predkladá: Ing. Ľubomír Kučerka
                           likvidátor TKPA, m.p.o.

13. Návrh na zloženie komisií MsZ 
      Predkladá: Ing. Anton Boc
                           zástupca primátora

25.3.2004 mimoriadne zasadnutie

1. Otvorenie

2. Oboznámenie s výsledkami volieb v meste Trenčín na funkciu primátora mesta  
     Predkladá: Ján Klčo 
     predseda mestskej volebnej komisie

3. Slávnostné zloženie sľubu primátora

4. Schválenie programu

5. Návrh na vyhlásenie náhradníka na uvoľnený mandát poslanca Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

6. Voľba zástupcu primátora mesta

7. Voľba dlhodobo plne uvoľneného poslanca na výkon funkcie

8. Návrh na rozdelenie komisie školstva, zdravotníctva a sociálnych vecí MsZ

9. Voľba predsedov komisií Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

10. Návrh na určenie počtu členov  Mestskej rady v Trenčíne

11. Určenie platu primátora, zástupcu primátora a dlhodobo plne uvoľneného poslanca na výkon funkcie

26.2.2004

1. Otvorenie a schválenie programu

2. Informatívna správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
Predkladá: Ing. Martin Bičan 
hlavný kontrolór

3. Majetkové prevody 
Predkladá: MUDr. Eugen Szép
poslanec MsZ

4. Návrh VZN č. 2/2004 Poskytovanie dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín
Predkladá: PhDr. Marián Kvasnička 
člen MsR                

5. Návrh novelizácie VZN č. 3/2002 o podmienkach držania psov v meste Trenčín
Predkladá: RNDr. Jozef Mertan 
člen MsR

6. Návrh novelizácie VZN č. 4/1998 Zásady hospodárenia s bytovým fondom vo vlastníctve mesta Trenčín
Predkladá: Dipl. Ing. Július Homola
člen MsR

7. Návrh novelizácie VZN č. 6/1997 o určovaní nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trenčín a výške úhrad za dočasné užívanie pozemkov vo vlastníctve mesta Trenčín
Predkladá: MUDr. Eugen Szép
poslanec MsZ

8. Návrh novelizácie VZN č. 2/2001 “O Mestskej polícii v Trenčíne” – Príloha č. 1 Organizácia mestskej polície
Predkladá: Mgr. František Országh 
náčelník MsP

9.  Riešenie objektu pre Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Predkladá: Ing. Branislav Celler
zástupca primátora

10. Návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 205 z 18.12.2003
Predkladá: RNDr. Jozef Mertan 
člen MsR

11. Informatívna správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Trenčín za II. polrok 2003
Predkladá: Ing. Martin Bičan
hlavný kontrolór

12. Informatívna správa zo stave a úrovni vybavovania sťažností a petícií občanov za rok 2003
Predkladá: Ing. Martin Bičan
hlavný kontrolór

13. Návrh zamerania kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Trenčín na rok 2004
Predkladá: Ing. Martin Bičan 
hlavný kontrolór

14. Návrh na zaradenie poslancov do Rád škôl
Predkladá: Mgr. Anna Plánková
člen MsR

15. Návrh na poskytnutie finančného príspevku pre SAD a.s. Trenčín na MHD 
Trenčín
Predkladá: RNDr. Jozef Mertan
člen MsR

16. Interpelácie poslancov

16.1.2004 mimoriadne zasadnutie

1. Otvorenie a schválenie programu

2. Prehodnotenie uznesenia MsZ č. 195 zo dňa 18.12.2003 ku koncepcii školstva v meste Trenčín 
Predkladá: Ing. Ján Krátky 
zástupca primátora

3. Metodika prideľovania nájomných bytov 
Predkladá: Ing. Ján Krátky 
zástupca primátora

Programy a termíny zasadnutí MsZ v roku 2003

18.12.2003

1. Otvorenie a schválenie programu

2. Zámery rozvoja Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Predkladá: doc. Ing. Juraj Wagner, PhD.

3. Informatívna správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
Predkladá: Ing. Martin Bičan 
hlavný kontrolór

4. Zmeny a doplnky Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu
Predkladá: Ing. Ján Krátky
zástupca primátora

5. Majetkové prevody 
Predkladá: Ing. Branislav Celler
člen MsR

6. Podklady k možnej zmene záväzného stanoviska Mesta Trenčín vydaného dňa 24.7.2003 k realizácii investičnej akcie „Modernizácia železničnej trate Nové mesto n/Váhom – Púchov na traťovú rýchlosť 140/160 km/hod.“
Predkladá: Ing. Branislav Celler 
člen MsR

7. Návrh na zmenu VZN č. 2/1999 o územnom pláne sídelného útvaru Trenčín 
Predkladá: Ing. Branislav Celler 
člen MsR

8. Koncepcia školstva v meste Trenčín
Predkladá: Mgr. Anna Plánková
člen MsR

9. Koncepcia kultúry v meste Trenčín 
Predkladá: PhDr. Marián Kvasnička 
člen MsR

10. Návrh VZN o určovaní a vyberaní dane z nehnuteľností 
Predkladá: Ing. Branislav Celler 
člen MsR

11. Návrh na prijatie dlhodobého úveru 
Predkladá: Ing. Branislav Celler 
člen MsR

12. Kúpa akcií AS Trenčín, a.s.
Predkladá: Ing. Branislav Celler 
člen MsR

13. Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Trenčín za III. štvrťrok 2003
Predkladá: Ing. Branislav Celler
člen MsR

14. Návrh VZN č. 1/2004 Rozpočet Mesta Trenčín na rok 2004
Predkladá: Ing. Branislav Celler 
člen MsR

15. Návrh novelizácie Štatútu Mesta Trenčín 
Predkladá: JUDr. Iveta Orgoníková 
poverená vedením MsÚ

16. Metodika prideľovania nájomných bytov na Ul. Východná, JUH II. v Trenčíne 
Predkladá: Mgr. Anna Plánková 
člen MsR

17. Návrh na doplnenie člena Dozornej rady za Mesto Trenčín do spoločnosti POS, a.s. po vzdaní sa RNDr. Jozefa Mertana
Predkladá: Ing. Ján Krátky 
zástupca primátora

18. Návrh komisie pre stanovenie podmienok na likvidáciu odpadu v meste Trenčín 
Predkladá: Ing. Ján Krátky 
zástupca primátora

19. Správa likvidátora Základnej školy v Trenčíne, Ul. 1. mája 9 v likvidácii a návrh opatrení 
Predkladá: Ing. Peter Kubinský 
likvidátor III. ZŠ na ul. 1. mája 9 v likvidácii

20. Návrh Vymedzenia úloh stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
Predkladá: Ing. Ján Krátky 
zástupca primátora

21. Návrh na odvolanie riaditeľa Základnej školy, Ul. Študentská 3 v Trenčíne
Predkladá: Ing. Ján Krátky 
zástupca primátora

22. Zrušenie uznesenia MsZ č. 108 zo dňa 29.6.2000
Predkladá: Ing. Branislav Celler
člen MsR

23. Interpelácie poslancov 

10.11.2003 mimoriadne zasadnutie

1. Zánik mandátu primátora mesta
Predkladá: JUDr. Iveta Orgoníková 
poverená vedením MsÚ

2. Určenie platu zástupcu primátora mesta
Predkladá: Ing. Branislav Celler 
člen MsR

27.10.2003

1. Informatívna správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
Predkladá: Ing. Martin Bičan 
hlavný kontrolór

2. Majetkové prevody 
Predkladá: Ing. Branislav Celler
člen MsR

3. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2003
Predkladá: Ing. Branislav Celler 
člen MsR

4. Návrh na prijatie dlhodobého úveru od DEXIA banka, a.s.
Predkladá: Ing. Branislav Celler
člen MsR

5. Návrh na určenie výšky nájmu v bytoch na Ul. Východná, JUH II. v Trenčíne
Predkladá: Ing. Branislav Celler
člen MsR

6a.Návrh na vstup Mesta Trenčín do združenia s firmou Byvyserv, a.s. Trenčín na výstavbu komunikácie a inžinierskych sietí
Predkladá: RNDr. Jozef Mertan
člen MsR

6b. Návrh na vstup Mesta Trenčín do združenia s firmou ADOZ, s r.o. Trenčín na výstavbu komunikácie a inžinierskych sietí
Predkladá: RNDr. Jozef Mertan
člen MsR

7. Návrh na novelizáciu Organizačného poriadku MsÚ 
Predkladá: JUDr. Iveta Orgoníková
vedúca právneho odboru

8. Návrh rokovacieho poriadku MsZ v Trenčíne, MsR v Trenčíne, komisií MsZ a VMČ 
Predkladá: Ing. Ján Krátky 
zástupca primátora

9. Správa „O podmienkach držania psov v meste Trenčín“
Predkladá: RNDr. Jozef Mertan
člen MsR

10. Interpelácie poslancov MsZ

10.10.2003 mimoriadne zasadnutie

1. Návrh na zmenu Štatútu Mesta Trenčín 
Predkladá: Ing. Juraj Liška 
primátor mesta

2. Návrh na voľbu dlhodobo plne uvoľneného poslanca 
Predkladá: Ing. Juraj Liška 
primátor mesta

3. Riešenie kritickej situácie III. Základnej školy na Ul. 1. mája v Trenčíne 
Predkladá: Mgr. Anna Plánková 
člen MsR

25.8.2003

1. Informatívna správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
Predkladá: Ing. Martin Bičan 
hlavný kontrolór

2. Majetkové prevody 
Predkladá: Ing. Branislav Celler
člen MsR

3. Návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 75 z 30.4.2002
Predkladá: Ing. Ján Krátky
zástupca primátora

4. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Trenčín za I. polrok 2003
Predkladá: Ing. Branislav Celler 
člen MsR

5. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2003
Predkladá: Ing. Branislav Celler 
člen MsR

6. Východiská rozpočtu na rok 2004
Predkladá: Ing. Branislav Celler 
člen MsR

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 8/2003 O miestnych poplatkoch na území mesta Trenčín
Predkladá: Ing. Branislav Celler
člen MsR

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 9/2003 o rozsahu a podmienkach poskytovania sociálnych služieb v m.r.o. Sociálne služby mesta Trenčín
Predkladá: Mgr. Anna Plánková
člen MsR

9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín č. 10/2003 o rozsahu a podmienkach poskytovania sociálnych služieb v Domove penzióne pre dôchodcov Trenčín, m.r.o. 
Predkladá: Mgr. Anna Plánková
člen MsR

10. Návrh na voľbu členov komisie školstva, zdravotníctva a sociálnych vecí – odborníkov z radov občanov 
Predkladá: Mgr. Anna Plánková 
člen MsR

11. Návrh rokovacieho poriadku MsZ v Trenčíne, MsR v Trenčíne, komisií MsZ a VMČ
Predkladá: Ing. Ján Krátky
zástupca primátora

12. Návrh kompenzácie z parkovacej činnosti na Rozmarínovej ulici
Predkladá: Ing. Ján Krátky
zástupca primátora

13. Návrh na opravu platu riaditeľa MHT, m.p.o. Trenčín 
Predkladá: Ing. Ján Krátky 
zástupca primátora

14. Informatívna správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Trenčín za I. polrok 2003
Predkladá: Ing. Martin Bičan
hlavný kontrolór

15. Návrh zamerania kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Trenčín na II. polrok 2003
Predkladá: Ing. Martin Bičan
hlavný kontrolór

16. Interpelácie poslancov MsZ

15.7.2003 mimoriadne zasadnutie

1. Návrh na vyňatie majetku – Športový areál Sihoť zo správy MHT, m.p.o. Trenčín a zmena zriaďovacej listiny MHT, m.p.o. Trenčín
Predkladá: Ing. Juraj Liška
primátor mesta

2. Návrh na prenechanie nehnuteľnosti – nebytového priestoru do nájmu
Predkladá: Ing. Juraj Liška 
primátor mesta

3. Odvolanie riaditeľa MHT, m.p.o. Trenčín
Predkladá: Ing. Juraj Liška 
primátor mesta

30.6.2003

1. Informatívna správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
Predkladá: Ing. Martin Bičan 
hlavný kontrolór

2A. Návrh na odpredaj tepelných zdrojov vo vlastníctve Mesta Trenčín 
2B. Návrh na uzavretie mandátnej zmluvy medzi Mestom Trenčín a spol. s r.o. TEBYS na správu domového a bytového fondu a nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Trenčín 
Predkladá: Ing. Branislav Celler 
člen MsR

3. Majetkové prevody 
Predkladá: Ing. Miroslav Velčko 
prednosta MsÚ

4. Návrh novelizácie VZN Mesta Trenčín č. 2/2001 O mestskej polícii v Trenčíne 
Predkladá: Mgr. František Országh 
náčelník MsP

5. Návrh VZN č. 3/2003 o určení názvu ulice v mestskej časti JUH – Južná 
Predkladá: Ing. Miroslav Velčko 
prednosta

6. Návrh VZN č. 6/2003 o určení názvu ulice v mestskej časti Západ
– K mlyniskám
Predkladá: Ing. Miroslav Velčko 
prednosta MsÚ

7. Návrh VZN č. 7/2003 o zmluvných prevodoch majetku mesta 
Predkladá: Ing. Branislav Celler 
člen MsR

8. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Trenčín za I. štvrťrok 2003
Predkladá: Ing. Branislav Celler 
člen MsR

9. Úhrada nákladov spojených s prevodom vlastníctva bytov, samostatných pozemkov a garáží firme TEBYS, spol. s r.o. v roku 2003
Predkladá: Ing. Branislav Celler 
člen MsR

10. Návrh na úpravu platu riaditeľky Sociálnych služieb mesta Trenčín, m.r.o. 
Predkladá: Ing. Ján Krátky
zástupca primátora

11. Súdne vysporiadanie dohodou – užívanie pozemku Rehole piaristov na Palackého ul. 
Predkladá: Ing. Ján Krátky 
zástupca primátora

12. Návrh na aktualizáciu členstva Mesta Trenčín v záujmových združeniach 
Predkladá: Ing. Juraj Liška 
primátor mesta

13. Návrh na vstup Mesta Trenčín do Združenia Región Biele Karpaty 
Predkladá: Ing. Juraj Liška 
primátor

14. Návrh na odvolanie riaditeľa Mestského hospodárstva Trenčín, m.p.o. 
Predkladá: Ing. Juraj Liška 
primátor

15. Návrh kritérií pre poskytovanie dotácií na šport v roku 2003
Predkladá: Branislav Zubričaňák
člen komisie kultúry, cestovného ruchu, športu a cirkví

16. Interpelácie poslancov MsZ

2.6.2003 mimoriadne zasadnutie

1. Návrh na vybavenie petície občanov mesta Trenčín zo dňa 12.5.2003
Predkladá: Ing. Juraj Liška
primátor mesta

2. Návrh prevodu vlastníctva majetku štátu do vlastníctva mesta
Predkladá: Ing. Juraj Liška 
primátor mesta

3. Návrh na poskytnutie finančného príspevku na sanáciu hradieb Trenčianskeho hradu
Predkladá: Ing. Juraj Liška 
primátor mesta 

5.5.2003

1. Programové vyhlásenie
Predkladá: Ing. Juraj Liška 
primátor

2. Informatívna správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
Predkladá: Ing. Martin Bičan 
hlavný kontrolór

3. Majetkové prevody 
Predkladá: Ing. Miroslav Velčko 
prednosta MsÚ

4. Záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2002
Predkladá: Ing. Branislav Celler 
člen MsR

5. Zásady nakladania s finančnými prostriedkami mesta Trenčín 
Predkladá: Ing. Branislav Celler 
člen MsR

6. Návrh na odpísanie pohľadávky 
Predkladá: Ing. Branislav Celler
člen MsR

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 5/2003 o premávke na pozemných komunikáciách na území mesta Trenčín
Predkladá: RNDr. Jozef Mertan 
člen MsR

8. Návrh VZN č. 2/2001 O mestskej polícii v Trenčíne – Príloha č. 1 – Organizačná schéma mestskej polície a príloha č. 6 – Štatút mestskej polície v Trenčíne
Predkladá: Mgr. František Országh 
náčelník MsP

9. Návrh na zmenu Pracovného poriadku zamestnancov Mesta Trenčín 
Predkladá: Ing. Miroslav Velčko 
prednosta

10. Návrh Pracovného poriadku Mestskej polície v Trenčíne 
Predkladá: Mgr. František Országh 
náčelník MsP

11. Návrh na vyradenie Základnej školy na ul. 1. mája v Trenčíne zo siete škôl 
Predkladá: Mgr. Anna Plánková 
člen MsR

12. Zmena plánu technického zhodnotenia na úseku prevádzky tepelných zariadení, domového a bytového fondu na rok 2003
Predkladá: Ing. Branislav Celler 
člen MsR

13. Návrh na určenie platu hlavného kontrolóra mesta Trenčín 
Predkladá: Ing. Ján Krátky 
zástupca primátora

14. Návrh na odmeny riaditeľom m.p.o., m.r.o. Trenčín za II. polrok 2002
Predkladá: Ing. Miroslav Velčko 
prednosta

15. Návrh na zmenu v zastupovaní Mesta Trenčín v Dozornej rade Spoločnosti Stredné Považie, a.s. 
Predkladá: Ing. Ján Krátky 
zástupca primátora

16. Interpelácie poslancov MsZ

10.4.2003

1. Informatívna správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
Predkladá: Ing. Gabriela Gajarská 
hlavný kontrolór

2. Majetkové prevody 
Predkladá: Ing. Miroslav Velčko 
prednosta MsÚ

3. Návrh VZN č. 4/2003 O poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu na území mesta Trenčín 
Predkladá: Mgr. Anna Plánková 
člen MsR

4. Návrh na zrušenie časti uznesenia č. 256 k Futbalovému klubu Laugaricio, a.s. Trenčín a na zverenie Mestského futbalového štadióna do správy m.p.o. Mestské hospodárstvo Trenčín 
Predkladá: Ing. Branislav Celler 
člen MsR

5. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2003
Predkladá: Ing. Branislav Celler 
člen MsR

6. Informatívna správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2002
Predkladá: Ing. Gabriela Gajarská
hlavný kontrolór

7. Informatívna správa o stave a úrovni vybavovania sťažností za rok 2002
Predkladá: Ing. Gabriela Gajarská 
hlavný kontrolór

8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2003
Predkladá: Ing. Gabriela Gajarská
hlavný kontrolór

9. Návrh na prizvanie externého špecialistu – súdneho znalca z odboru stavebníctva ku kontrole realizácie a nakladania s finančnými prostriedkami Mesta Trenčín 
Predkladá: Ing. Gabriela Gajarská 
hlavný kontrolór

10. Návrh na delegovanie poslancov MsZ v Trenčíne do rád škôl a Mestskej školskej rady 
Predkladá: PhDr. Marián Kvasnička 
člen MsR

11. Návrh na menovanie členov komisií MsZ – odborníkov z radov občanov 
Predkladá: Ing. Ján Krátky 
zástupca primátora

12. Návrh na zriadenie občianskeho združenia na rozvoj mesta Trenčín 
Predkladá: Ing. Juraj Liška 
primátor mesta

13. Správa o výsledkoch zahraničných pracovných ciest za IV. štvrťrok 2002 a návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 108 zo dňa 29.6.2000
Predkladá: Ing. Miroslav Velčko 
prednosta MsÚ

14. Návrh na poskytnutie náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku z roku 2002
Predkladá: Ing. Miroslav Velčko
prednosta MsÚ

15. Interpelácie poslancov MsZ

28.1.2003 mimoriadne zasadnutie

1. Zmluva o zriadení spoločného úradu
Predkladá : Ing. Miroslav Velčko
prednosta MsÚ

2. návrh novelizácie VZN č.2/2003 o miestnych poplatkoch na území mesta Trenčín
Predkladá : Ing. Branislav Celler
člen MsR

3.1.2003

1. Otvorenie

2. Oboznámenie s výsledkami volieb v meste Trenčín na funkciu primátora mesta a poslancov mestského zastupiteľstva 
Predkladá: Ján Klčo 
predseda mestskej volebnej komisie

3. Slávnostné zloženie sľubu primátora mesta

4. Slávnostné zloženie sľubu poslancov mestského zastupiteľstva

5. Určenie overovateľov zápisnice a uznesení

6. Voľba návrhovej a volebnej komisie

7. Zmena Štatútu Mesta Trenčín a súvisiacich predpisov

8. Voľba zástupcu primátora mesta

9. Zriadenie mestskej rady, komisií mestského zastupiteľstva, výborov mestských častí

10. Voľba predsedov komisií mestského zastupiteľstva

11. Voľba členov mestskej rady

12. Voľba predsedov výborov mestských častí

13. Určenie sobášiacich poslancov

14. Určenie platu primátora mesta

15. Určenie odmeny zástupcu primátora mesta

16. Schválenie uznesenia z prvého (ustanovujúceho) zasadnutia 

Programy a termíny zasadnutí MsZ v roku 2002

28.11.2002

Návrh na menovanie riaditeľa Materskej školy na Soblahovskej ulici v Trenčíne 
Návrh na menovanie riaditeľa Školského klubu na Ul. L. Novomeského v Trenčíne 
Predkladá: Ing. Jozef Žiška primátor mesta 
Informatívna správa o plnení uznesení MsZ v Trenčíne 
Predkladá: Ing. Gabriela Gajarská
hlavný kontrolór mesta Majetkové prevody
Predkladá: JUDr. Ľudmila Štefániková
prednostka MsÚ 
Návrh novelizácie VZN č. 1/2003 o určovaní a vyberaní dane z nehnuteľnosti
na území mesta Trenčín
Predkladá: Ing. Miroslav Maxon
člen MsR 
Návrh novelizácie VZN č. 2/2003 o miestnych poplatkoch
Predkladá: Ing. Miroslav Maxon
člen MsR 
Návrh novelizácie VZN č. 3/2002 O podmienkach držania psov v meste Trenčín
Predkladá: Ing. Branislav Celler
člen MsR 
Návrh na zvýšenie nepeňažného vkladu majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín na úseku odovodov a kanalizácií do a.s. Trenčianske vodárne a kanalizácie 
Predkladá: Ing. Miroslav Maxon 
člen MsR 
Návrh na určenie výšky nájomného v obytnom dome na ul. Kasárenská v Trenčíne 
Predkladá: MUDr. Pavol Sedláček
člen MsR 
Vstup do združenia pre financovanie stavby „Sociálne byty ul. Kasárenská objekt SO-04 Vzdušná NN prípojka, objekt SO-05 elektrická káblová prípojka NN“
Predkladá: Ing. Branislav Celler 
člen MsR 
Návrh Organizačného poriadku m.r.o. Školské zariadenia mesta Trenčín
Predkladá: Ing. Miloš Mažár
zástupca primátora 
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Trenčín za III. štvrťrok 2002
Predkladá: Ing. Miroslav Maxon 
člen MsR 
Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2002
Predkladá: Ing. Miroslav Maxon 
člen MsR 
Návrh rozpočtu mesta Trenčín na rok 2003 
Predkladá: Ing. Miroslav Maxon 
člen MsR 
Správa o výsledkoch zahraničných pracovných ciest za III. štvrťrok 2002 – II. časť
Predkladá: JUDr. Ľudmila Štefániková 
prednostka 
Návrh na preplatenie dovolenky primátorovi mesta
Predkladá: Ing. Miroslav Maxon 
člen MsR

24.10.2002

Informatívna správa o plnení uznesení MsZ v Trenčíne 
Predkladá: Ing. Gabriela Gajarská
hlavný kontrolór mesta 
Majetkové prevody
Predkladá: JUDr. Ľudmila Štefániková
prednostka MsÚ 
Použitie finančných prostriedkov z kompenzácie miest a obcí na vybudované plynárenské zariadenia, ktoré boli bez náhrady prevedené do vlastníctva štátu 
Predkladá: Ing. Miroslav Maxon 
člen MsR 
Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2002
Predkladá: Ing. Miroslav Maxon 
člen MsR 
Návrh novelizácie VZN č. 7/1998 Trhový poriadok pre trhovisko č. 1 pri NS Družba
Predkladá: Ing. Dušan Lobotka
člen MsR 
Návrh VZN č. 1/2003 o dani z nehnuteľnosti
Predkladá: Ing. Miroslav Maxon
člen MsR 
Návrh VZN č. 2/2003 o miestnych poplatkoch
Predkladá: Ing. Miroslav Maxon
člen MsR 
Návrh VZN č. 3/2002 O podmienkach držania psov v meste Trenčín
Predkladá: Ing. Branislav Celler
člen MsR 
Návrh novelizácie VZN č. 2/2001 o mestskej polícii
Predkladá: Ing. Dušan Lobotka
člen MsR 
Návrh Štatútu m.r.o. Školské zariadenia mesta Trenčín
Predkladá: Ing. Miloš Mažár
zástupca primátora 
Návrh na zriadenie Mestskej školskej rady v Trenčíne
Predkladá: Ing. Katarína Hegerová 
člen MsR 
Návrh novelizácie Štatútu m.r.o. Sociálne služby mesta Trenčín
A.Návrh Organizačného poriadku m.r.o. Sociálne služby mesta Trenčín
Predkladá: Ing. Miloš Mažár
zástupca primátora 
Návrh na menovanie kandidáta za riaditeľa Základnej školy na Ul. 
Kubranská v Trenčíne
A.Návrh na schválenie platu riaditeľa Základnej školy na Ul. Kubranská v Trenčíne
B.Návrh na schválenie platu riaditeľky Základnej školy, Ul. 1. mája 9 v Trenčíne
Predkladá: Ing. Jozef Žiška
primátor 
Informatívna správa o realizácii investičných akcií
Predkladá: Ing. Branislav Celler
člen MsR 
Register stavieb mesta Trenčín 
Predkladá: Ing. Branislav Celler 
člen MsR
Je potrebné priniesť si materiál č. 16 zo zasadnutia MsZ dňa 22.8.2002 
Plán technického zhodnotenia na úseku tepelného hospodárstva a bytového a domového fondu na rok 2003 
Predkladá: Ing. Branislav Celler 
člen MsR 
Rozpočet mesta Trenčín na rok 2003 – 1. čítanie 
Predkladá: Ing. Miroslav Maxon 
člen MsR 
Správa o výsledkoch zahraničných pracovných ciest za III. štvrťrok 2002
Predkladá: JUDr. Ľudmila Štefániková 
prednostka 
Návrh riešenia petície občanov za uchovanie zelene v lokalite Pod Sokolicami
Predkladá: JUDr. Ľudmila Štefániková
prednostka
Je potrebné priniesť si materiál č. 26 zo zasadnutia MsZ dňa 22.8.2002 
Návrh na riešenie petície obyvateľov m.č. JUH proti začatiu výstavby akcie 
„Statická doprava Juh, Trenčín“
Predkladá: JUDr. Ľudmila Štefániková
prednostka 
Návrh na úpravu platov riaditeľov mestských organizácií
Predkladá: Ing. Jozef Žiška
primátor 
Interpelácie poslancov MsZ

22.8.2002

Návrh na vyhlásenie náhradníka na uvožnený mandát poslanca Mestského zastupitežstva v Trenčíne
Predkladá: Ing. Jozef Žiška
primátor 
Menovanie riaditeža m.r.o. Školské zariadenia mesta Trenčín 
Predkladá: Ing. Jozef Žiška 
primátor  
Návrh na určenie platu riaditeža m.r.o. Školské zariadenia mesta Trenčín
Predkladá: Ing. Jozef Žiška 
primátor  
Návrh organizačnej štruktúry m.r.o. Školské zariadenia mesta Trenčín
Predkladá: Ing. Miloš Mažár
zástupca primátora 
Informatívna správa o plnení uznesení MsZ v Trenčíne 
Predkladá: Ing. Gabriela Gajarská
hlavný kontrolór mesta  
Majetkové prevody
Predkladá: JUDr. źudmila Štefániková
prednostka MsÚ 
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Trenčín za I. polrok 2002
Predkladá: Ing. Miroslav Maxon 
člen MsR 
Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2002
Predkladá: Ing. Miroslav Maxon 
člen MsR  
Návrh na zmenu garancie dlhodobého úveru vo výške 20 mil. Sk od PKB, a.s. Žilina 
Predkladá: Ing. Miroslav Maxon 
člen MsR  
Ponuka na odkúpenie akcií spoločnosti Terminál Trenčianska Teplá, a.s. od spoločnosti PVT, a.s. Bratislava – v konkurze 
Predkladá: Ing. Miroslav Maxon 
člen MsR  
Zmena plánu technického zhodnotenia na úseku tepelného hospodárstva 
Predkladá: Ing. Branislav Celler 
člen MsR  
Vstup Mesta Trenčín do združenia s fi ADOZ, s.r.o. za účelom výstavby IS pre výstavbu 15 b.j. v lokalite Noviny 
Predkladá: Ing. Branislav Celler 
člen MsR  
Návrh VZN o určení školských obvodov v meste Trenčín 
Predkladá: Ing. Katarína Hegerová 
člen MsR 
Návrh novelizácie VZN č. 4/1998 Zásady hospodárenia s bytovým fondom vo vlastníctve mesta Trenčín 
Predkladá: MUDr. Pavol Sedláček 
člen MsR  
Návrh na posun hraníc zastaveného územia mesta 
Predkladá: Ing. Dušan Bezák 
člen MsR 
Informácia o návrhu zadania územného plánu centrálnej mestskej zóny 
Predkladá: Ing. Dušan Bezák 
člen MsR 
Informácia o stave projektových príprav – II. etapa rozšírenia mestského cintorína Trenčín – JUH 
Predkladá: Ing. Branislav Celler 
člen MsR  
Register stavieb mesta Trenčín 
Predkladá: Ing. Branislav Celler 
člen MsR  
Informatívna správa o realizácii investičných akcií 
Predkladá: Ing. Branislav Celler 
člen MsR  
Návrh výšky nákladov do fondu opráv a údržby za ochranné stavby CO vo vlastníctve Mesta Trenčín v domoch v správe spoločenstiev vlastníkov bytov 
Predkladá: MUDr. Pavol Sedláček 
člen MsR  
Postup prechodu kompetencií z orgánov školskej správy na obce v školstve a návrh začlenenia škôl a školských zariadení bez právnej subjektivity na m.r.o. “Školské zariadenia mesta Trenčín, m.r.o.” – oprava uznesenia MsZ č. 113 z 27.6.2002 
Predkladá: JUDr. źudmila Štefániková 
prednostka  
Návrh na schválenie platu pre riaditežku ZŠ na Ul. 1. mája 9 v Trenčíne 
Predkladá: Ing. Jozef Žiška 
primátor  
Informatívna správa o výročných správach, o výsledkoch hospodárenia spoločností, resp. správach o ročnej účtovnej závierke, overenej audítorom, po ich prerokovaní vo valnom zhromaždení spoločností, v ktorých má mesto Trenčín účasť k 31.12.2001
Predkladá: JUDr. źudmila Štefániková 
prednostka  
Informatívna správa o rokovaniach orgánov jednotlivých akciových spoločností v I. polroku 2002, v ktorých má Mesto Trenčín účasť 
Predkladá: JUDr. źudmila Štefániková 
prednostka  
Správa o činnosti Mestskej polície v Trenčíne a o stave verejného poriadku v meste Trenčín za I. polrok 2002 
Predkladá: Ing. Jaroslav Siebert 
zástupca náčelníka MsP 
Preventívno – výchovná činnosť v boji proti kriminalite a inej protispoločenskej činnosti – Bezpečné mesto Trenčín
Predkladá: Ing. Jaroslav Siebert 
zástupca náčelníka MsP 
Informatívna správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 2002
Predkladá: Ing. Gabriela Gajarská 
hlavný kontrolór  
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Trenčín za II. polrok 2002 
Predkladá: Ing. Gabriela Gajarská 
hlavný kontrolór  
Správa o výsledkoch zahraničných pracovných ciest za II. štvrťrok 2002 
Predkladá: JUDr. źudmila Štefániková 
prednostka  
Návrh riešenie petície občanov za uchovanie zelene v lokalite Pod Sokolicami 
Predkladá: JUDr. źudmila Štefániková 
prednostka  
Návrh na úpravu platu primátora mesta 
Predkladá: Ing. Miroslav Maxon 
člen MsR  
Interpelácie poslancov MsZ 

27.6.2002

Informatívna správa z kontroly plnenia uznesení MsZ 
Predkladá: Ing. Gabriela Gajarská
hlavný kontrolór mesta  
Interpelácie  
Návrh na menovanie náčelníka MsP v Trenčíne 
Predkladá: Ing. Jozef Žiška 
primátor mesta  
Majetkové prevody
Predkladá: JUDr. źudmila Štefániková
prednostka MsÚ 
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Trenčín za I. štvrťrok 2002
Predkladá: Ing. Miroslav Maxon 
člen MsR 
Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2002
Predkladá: Ing. Miroslav Maxon 
člen MsR  
Zosúladenie funkčnej a ekonomickej klasifikácie rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2002 s metodickým materiálom Daňového úradu v Trenčíne – 
orientačné začlenenie výdavkov do funkčnej klasifikácie v roku 2002
Predkladá: Ing. Miroslav Maxon 
člen MsR  
Návrh Rokovacieho poriadku MsZ v Trenčíne 
Predkladá: Ing. Dušan Lobotka 
člen MsR  
Návrh na zriadenie m.r.o. “Školské zariadenia”
Predkladá: JUDr. źudmila Štefániková
prednostka 
Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov MsZ pre vožby do orgánov samosprávy obcí v roku 2002
Predkladá: JUDr. źudmila Štefániková
prednostka  
Návrh na zmenu Organizačného poriadku Mestského úradu v Trenčíne
Predkladá: JUDr. źudmila Štefániková
prednostka  
Návrh na zriadenie súkromnej materskej škôlky na Javorovej ulici č. 19 v Trenčíne 
Predkladá: JUDr. źudmila Štefániková 
prednostka  
Informácia o vyhodnotení zmlúv uzatvorených s obchodnými spoločnosťami, ktoré majú osobitné postavenie vo vzťahu k majetku mesta
Predkladá: JUDr. źudmila Štefániková
prednostka  
Informatívna správa o realizácii investičných akcií
Predkladá: Ing. Branislav Celler
člen MsR 
Návrh na zvolenie kandidátov za prísediacich Krajského súdu v Trenčíne 
Predkladá: Ing. Dušan Lobotka
člen MsR 
Návrh na zvolenie kandidátov za prísediacich Okresného súdu v Trenčíne 
Predkladá: Ing. Dušan Lobotka
člen MsR 
Správa o výsledkoch zahraničných pracovných ciest
Predkladá: JUDr. źudmila Štefániková
prednostka 
Návrh na odmeny riaditežom mestských organizácií za rok 2001 
Predkladá: Ing. Miloš Mažár 
zástupca primátora 

30.4.2002

Návrh na vyhlásenie náhradníka na uvožnený mandát poslanca Mestského zastupitežstva v Trenčíne
Predkladá: Ing. Jozef Žiška
primátor

Informatívna správa z kontroly plnenia uznesení MsZ 
Predkladá: Ing. Gabriela Gajarská
hlavný kontrolór mesta 

Správa z kontroly plnenia uznesení Mestského zastupitežstva v Trenčíne za obdobie január 1999 – 
december 2001
Predkladá: Ing. Gabriela Gajarská 
hlavná kontrolórka mesta

Interpelácie poslancov 

Majetkové prevody
Predkladá: JUDr. źudmila Štefániková
prednostka MsÚ

Návrh na zmenu názvu katastrálneho územia Trenčianske Biskupice na Biskupice
Predkladá: JUDr. źudmila Štefániková
prednostka

Záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2001
Predkladá: Ing. Miroslav Maxon
člen MsR

Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2002
Predkladá: Ing. Miroslav Maxon
člen MsR

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Trenčín v správe mestských organizácií
Predkladá: Ing. Miroslav Maxon
člen MsR

Novelizácia Štatútu mesta Trenčín
Predkladá: Ing. Dušan Lobotka
člen MsR

Novelizácia Organizačného poriadku Mestského úradu v Trenčíne
Predkladá: Ing. Dušan Lobotka
člen MsR

Pracovný poriadok zamestnancov Mesta Trenčín
Predkladá: Ing. Dušan Lobotka
člen MsR

Návrh Štatútu a Organizačného poriadku TKPA m.p.o.
Predkladá: Ing. Miloš Mažár
zástupca primátora

Návrh Štatútu a Organizačného poriadku MHT m.p.o.
Predkladá: Ing. Miloš Mažár
zástupca primátora

Informácia o zabezpečení úkonov smerujúcich k usporiadaniu pohžadávok, záväzkov a ďalších vzťahov súvisiacich s ukončením činnosti m.p.o. MsKS  zrušenej k 31.12.2001
Predkladá: Ing. Miloš Mažár
zástupca primátora

Návrh na menovanie náčelníka MsP v Trenčíne 
Predkladá: Ing. Jozef Žiška
primátor

Informatívna správa o realizácii investičných akcií 
Predkladá: Ing. Branislav Celler
člen MsR

Informatívna správa o prechode kompetencií zo štátnej správy na samosprávu
Predkladá: JUDr. źudmila Štefániková
prednostka

Komplexná informácia o doriešení pohžadávok mesta Trenčín
Predkladá: JUDr. źudmila Štefániková
prednostka

Návrh zmeny členov – odborníkov z radov občanov komisie dopravy, investícií a ŽP MsZ v Trenčíne
Predkladá: Ing. Miloš Mažár
zástupca primátora

Správa o výsledkoch zahraničných pracovných ciest
Predkladá: JUDr. źudmila Štefániková
prednostka

Návrh na úpravu platov primátora, zástupcu primátora, hlavného kontrolóra 
Predkladá: Ing. Miroslav Maxon
člen MsR

Návrh na úpravu platov riaditežov m.o.
Predkladá: Ing. Jozef Žiška
primátor

21.2.2002

Informatívna správa z kontroly plnenia uznesení MsZ 
Predkladá: Ing. Gabriela Gajarská
hlavný kontrolór mesta 

Interpelácie poslancov 

Majetkové prevody
Predkladá: JUDr. źudmila Štefániková
prednostka MsÚ

Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2002
Predkladá: Ing. Miroslav Maxon
člen MsR

Návrh vybraných kultúrnych a spoločenských podujatí financovaných Mestom Trenčín na rok 2002
Predkladá: Ing. Katarína Hegerová
člen MsR

Úhrada nákladov spojených s prevodom vlastníctva bytov, samostatných pozemkov a garáží firme 
TEBYS, s.r.o. v roku 2002
Predkladá: Ing. Miroslav Maxon
člen MsR

Návrh novelizácie VZN Mesta Trenčín č. 4/1999 o verejných, kultúrnych, telovýchovných, športových a turistických podujatiach
Predkladá: Ing. Katarína Hegerová
člen MsR

Príloha č. 3 k VZN č. 4/2001 o odpadoch
Predkladá: Ing. Branislav Celler
člen MsR 

A. Návrh na zmenu zriaďovacej listiny m.p.o. Trenčianska kultúrna a programová agentúra
B. Návrh na zmenu zriaďovacej listiny m.r.o. Sociálne služby 
Predkladá: Ing. Miloš Mažár 
zástupca primátora 

Návrh Štatútu m.r.o. Sociálne služby 
Predkladá: Ing. Miloš Mažár 
zástupca primátora

Návrh Organizačného poriadku m.r.o. Sociálne služby 
Predkladá: Ing. Miloš Mažár
zástupca primátora 

Reštrukturalizácia úverového portfólia Mesta Trenčín 
Predkladá: Ing. Miroslav Maxon
člen MsR

Vyhodnotenie plnenia zmluvných podmienok so spol. s r.o. Slovakia okolo sveta 
Predkladá: JUDr. źudmila Štefániková 
prednostka MsÚ

Správa o činnosti MsP v Trenčíne a o stave verejného poriadku v meste Trenčín za rok 2001
Predkladá: Ing. Dušan Lobotka
člen MsR

Návrh na platy riaditežom mestských organizácií
Predkladá: Ing. Jozef Žiška 
primátor mesta 

Návrh na menovanie náčelníka MsP v Trenčíne 
Predkladá: Ing. Jozef Žiška 
primátor mesta 

Návrh na zvolenie kandidátov za prísediacich Okresného súdu v Trenčíne 
Predkladá: Ing. Dušan Lobotka
člen MsR

Návrh na zmenu delegovaných zástupcov MsZ v Trenčíne v školských radách 
Predkladá: Ing. Miloš Mažár 
zástupca primátora 

Informatívna správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2001
Predkladá: Ing. Gabriela Gajarská 
hlavná kontrolórka mesta 

informatívna správa o stave a úrovni vybavovania sťažností za rok 2001
Predkladá: Ing. Gabriela Gajarská 
hlavná kontrolórka mesta 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2002
Predkladá: Ing. Gabriela Gajarská 
hlavná kontrolórka mesta 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!