Úradná tabula

FILTER

Názov
Dátum
VZN 3/2018 - o určení názvu ulice v mestskej časti ZÁPAD
9. 4. 2018
VZN 1/2018 - ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.12/2012 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy alebo školského zariadenia, ktoré sú zriadené na území mesta
26. 2. 2018
VZN 2/2018 - ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré všeobecne záväzné nariadenia v súvislosti s novou právnou úpravou ochrany osobných údajov
26. 2. 2018
VZN 15/2017 - ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.6/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Trenčín
27. 11. 2017
VZN 16/2017 - ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trenčín
27. 11. 2017
VZN 17/2017 - o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia
27. 11. 2017
VZN 18/2017 - ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín
27. 11. 2017
VZN 19/2017 - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.14/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
27. 11. 2017

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!