Materská škola – Stromová 3

Materská škola „Vodníček“ patrí k najmladším predškolským zariadeniam v meste. Škôlka má 4 triedy. Nachádza v tichom, pokojnom a krásnom bezprašnom prostredí v blízkosti rieky Váh, mimo hlavnej cestnej komunikácie – v mestskej časti Noviny. Poskytuje celodennú, v prípade záujmu a potrieb rodičov aj poldennú výchovu a vzdelávanie. Materskú školu navštevujú  deti vo veku od 3 do 6 rokov a deti s odloženou povinnou školskou  dochádzkou.

Web www.msstromova.flox.sk/
Kontakty 
PhDr. Bc. Silvia Kozinková

riaditeľka školy
Tel.: 0902 911 193
E-mail: silvia.kozinkova@ms.trencin.sk

Mária Dobiašová

vedúca školskej jedálne
Tel.: 0902 911 198
E-mail: maria.dobiasova@ms.trencin.sk

Adresa Stromová 3, 911 01 Trenčín

Dochádzanie do materskej školy nepresahuje 15 minút pešej chôdze z okolitých ulíc a sídlisk. Pre rodičov, ktorí privážajú deti autom je možnosť dobrého parkovania pred materskou školou.

Materská škola je 4-triedna a k svojej činnosti využíva budovu zloženú z troch pavilónov: v nich sa nachádzajú  triedy s herňami a spálňami, so sociálnymi zariadeniami a hospodársky pavilón, v ktorom sú školská kuchyňa a kancelária vedúcej jedálne. Súčasťou materskej školy je  školský dvor s rozsiahlou zatrávnenou plochou, na ktorej sa nachádzajú  pieskoviská, hrové prvky, hojdačky, záhradný domček, domček so šmýkačkou.

Materská škola prechádza postupnou  rekonštrukciou: vymenené boli  plastové okná v triedach, spálňach, kuchyni,  nové podhľady v triedach a spálňach, kompletnou rekonštrukciou prešli sociálne a hygienické zariadenia. V septembri 2016 sa uskutočnila kompletná rekonštrukcia strechy. Materiálno-technické vybavenie sa postupne zlepšuje. Všetky triedy  a šatne sú vybavené novým nábytkom. Materská škola je nadštandardne vybavená IKT.V každej triede je interaktívna tabuľa, PC, tlačiareň. Vo všetkých triedach je zabudovaný internet.

Prevádzka materskej školy je od 6.30 do 16.30 hod.

Výchovno-vzdelávací proces realizuje materská škola v súlade so Štátnym vzdelávacím programom schváleným a vydaným Ministerstvom školstva,  vedy, výskumu a športu SR.Materská škola má vypracovaný  Školský vzdelávací program pod názvom „Kľúčik do sveta“, ktorého  ciele rozvíjajú  základné kľúčové kompetencie detí. Výchova a vzdelávanie materskej školy je zameraná na enviromentálnu výchovu, uchovanie a zvyšovanie úcty k tradíciám našich predkov, na podporovanie zdravia a zdravého životného štýlu prostredníctvom rôznych pohybových aktivít.

Neoddeliteľnú súčasť edukačnej činnosti tvoria rôzne podujatia, projekty a akcie do ktorých sa materská škola zapája napr.: popoludňajšie tvorivé dielne detí a rodičov, divadelné predstavenia, vystúpenia ľudových umelcov, fašiangový karneval, Mikulášska besiedka, vynášanie Moreny, stavanie mája,  kultúrne programy pre Akadémiu III. veku, hudobné koncerty,  Deň matiek, MDD, účasť detí na  výtvarných súťažiach.

Výchovno-vzdelávaciu činnosť MŠ rozširujeme o návštevy  neďalekých kurtov  HOSS Sport Centrum,  kde majú deti možnosť športového vyžitia  pri rôznych športových aktivitách, podľa záujmu rodičov uskutočňujeme plavecký výcvik a logopedickú starostlivosť.

Výchovu a vzdelávanie detí  zabezpečuje 8 kvalifikovaných pedagogických zamestnancov. Prevádzku zabezpečuje 5 nepedagogických zamestnancov.

Útulné a príjemné prostredie materskej školy poskytuje priestor pre dosiahnutie optimálnej vyváženosti rozvoja osobnosti detí, ktoré materskú školu navštevujú.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!