Materská škola – Pri parku 16

Materská škola Pri Parku sa nachádza v tichom prostredí na okraji mesta Trenčín (Záblatie), v blízkosti krásnej prírody. Materská škola je dvojtriedna a poskytuje celodennú starostlivosť deťom od 3 do 6 rokov, v prípade záujmu zákonných zástupcov detí poskytuje aj možnosť poldennej výchovy a vzdelávania (predprimárne vzdelávanie) spravidla v dopoludňajších hodinách. Výchova a vzdelávanie v MŠ sa uskutočňuje podľa Školského vzdelávacieho programu ŠMOLKOVIA, ktorý je vypracovaný v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. MŠ poskytuje predprimárne vzdelanie, po skončení dochádzky dieťa dostane osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.

Web www.mspriparku.edupage.org/
Kontakty 
Mgr. Ivana Čonková

riaditeľka
Tel.: 0902 911 195
E-mail: ivana.conkova@ms.trencin.sk

Andrea Chropeňová

vedúca školskej jedálne
Tel.: 0902 911 102
E-mail: andrea.chropenova@ms.trencin.sk

Adresa Pri parku 16, 911 06 Trenčín
Zameranie materskej školy
  1. V zdravom tele zdravý duch – zameriavame sa na zdravý životný štýl, zabezpečenie racionálnej výživy, otužovanie, ochrana svojho zdravia i zdravia druhých, prevencia úrazov na základe primeraných poznatkov z pravidiel cestnej premávky (dopravná výchova), ochrana prírody a svojho okolia,(enviromentálna výchova – separovanie, starostlivosť o vtáčiky a zvieratá v zime). Materská škola sa 1.septembra 2002 stala členom národnej siete škôl podporujúcich zdravie v Slovenskej republike.
  2. Poznávame tradície – v modernej dobe nezabúdame na ľudové tradície našich predkov. Prostredníctvom zážitkového učenia sa deti oboznamujú s tradíciami regiónu – Vianočné sviatky, Fašiangy, Veľká noc, stavanie mája a ďalšie. Deti sa oboznamujú s ľudovou piesňou a tancom, prezentujeme sa pred rodičmi, ale aj na verejnosti v Domovoch a kluboch pre dôchodcov alebo vystúpeniami pre verejnosť.
Pre deti ponúkame
  • kvalitný výchovno-vzdelávací proces, ktorý zabezpečujú 4 kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci
  • výučbu anglického jazyka (každý rok podľa želania zákonných zástupcov)
  • výtvarný krúžok
  • tanečný krúžok
  • projekty: „Zdravá škola“,  „Medvedík Nivea“.

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!