Komplexná modernizácia časti verejného osvetlenia v meste Trenčín

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 10 % zo štátneho rozpočtu SR.

„INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI“

Riadiaci orgán OP KaHR: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, www.economy.gov.sk

Stručný opis projektu: Realizáciou projektu bolo modernizovaných 275 ks svietidiel na desiatich uliciach v meste Trenčín. Výmena bola  realizovaná na uliciach:  Beckovská, Bezručova, Dlhé Hony, Družstevná, Inovecká, Kalinčiakova, kpt. Jaroša, Lidická, 28. Októbra, Strojárenská.

Začiatok realizácie aktivít projektu: 9/2015

Ukončenie realizácie aktivít projektu: 12/2015

Celková výška oprávnených výdavkov: 229 728,07 EUR

Výška poskytnutého príspevku z EU a zo ŠR (95%): 218 241,66 EUR

Cieľ projektu: Komplexná modernizácia časti verejného osvetlenia v meste Trenčín

Názov Projektu:        Komplexná modernizácia časti verejného osvetlenia v meste Trenčín 
Kód projektu:            25120220475
Operačný program:  OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast
Prioritná os:         Prioritná os 2 – Energetika
Opatrenie: 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky
Kód výzvy: KaHR-22VS-1501
Prijímateľ:  Mesto Trenčín
Miesto realizácie: Trenčín

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!