Centrum poradenstva a prevencie

Centrum poradenstva a prevencie Trenčín je školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne.

Riaditeľ zariadenia: 
PaedDr. Dana Zikmund Perašínová, PhD.
e-mail: dana.zikmund@cpptn.sk

Ste rodičia a potrebujete pomoc a podporu  v komplikovaných životných situáciách? V takýchto prípadoch môžete spoločne s našimi odborníkmi hľadať cesty ako zvládať a  ovplyvňovať ťažké obdobia a nachádzať cesty k rozvoju a zmene. 

Vážime si každého kto sa s dôverou na nás obráti a snažíme sa pomáhať so srdcom a s profesionálnym prístupom. Ponúkame odbornosť a profesionalitu. Ponúkame priestor pre dôverný a diskrétny rozhovor a spolu s Vami a so školou spoločne hľadáme riešenia s ktorými sa snažíme pomôcť Vášmu dieťaťu.

Poskytujeme bezplatnú starostlivosť deťom od narodenia po ukončenie prípravy na povolanie, zákonným zástupcom detí, pedagogickým zamestnancom.

Vykonávame odbornú činnosť – poradenskú, psychologickú, pedagogickú, špeciálno-pedagogickú, logopedickú, liečebno-pedagogickú, sociálno-pedagogickú – zameranú na optimalizáciu výchovného, vzdelávacieho, psychického, sociálneho a kariérového vývinu detí od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie.

Poskytujeme poradenstvo, terapiu deťom, mládeži, zákonným zástupcom detí alebo žiakov, zástupcom zariadenia, pedagogickým zamestnancom alebo odborným zamestnancom.

Odborná činnosť sa uskutočňuje v súlade s výkonovými a obsahovými štandardmi výchovného poradenstva prostredníctvom podporných úrovní tretieho a štvrtého stupňa podľa § 130 ods. 1 zákona 245/2008 Z.z..

 

Ponuka služieb

 • poradenstvo v oblasti vývinu, výchovy a vzdelávania;
 • komplexná psychologická, špeciálnopedagogická starostlivosť a sociálna činnosť;
 • posudzovanie školskej spôsobilosti detí v predškolskom veku;
 • riešenie adaptačných  a socializačných problémov detí v materskej škole a pri vstupe do základnej alebo strednej školy;
 • identifikácia detí a žiakov s intelektovým nadaním a talentovaných žiakov a usmerňovanie ich vývinu, poradenstvo pri riešení osobnostných a sociálnych problémov nadaných žiakov;
 • individuálna psychologická diagnostika, poradenstvo a terapia pre nadaných žiakov, spolupráca so školami a rodičmi v oblasti starostlivosti o žiakov so špecifickým a všeobecným intelektovým nadaním;
 • pomoc pri riešení osobnostných ťažkostí, emočných problémov, ťažkostí v sociálnom kontakte, poruchách pozornosti, pomoc pri zvládaní trémy a pod.
 • poradenstvo v oblasti kariérového vývinu a voľby povolania, skupinový program na reorientáciu žiakov a študentov základných a stredných škôl, poradenstvo so špecifickým zreteľom na neadekvátnu voľbu povolania;
 • psychologická a špeciálno-pedagogická diagnostika, poradenstvo a terapia pri ťažkostiach v učení;
 • diagnostika porúch správania, individuálna i skupinová práca s deťmi s ťažkosťami v správaní;
 • psychologické poradenstvo deťom a mládeži v oblasti sociálnych vzťahov, pri riešení adaptačných a socializačných problémov a začleňovaní sa do sociálnych štruktúr, vzťahov a činnosti v duchu humanizácie, eliminácie foriem diskriminácie, intolerancie, agresivity, rasizmu a iné;
 • poskytovanie psychologickej pomoci a poradenstva žiakom s narušenými sociálnymi vzťahmi, žiakom s neurotickými prejavmi a sociálne znevýhodneným žiakom;
 • poradenské služby pri aktuálnych krízových situáciách;
 • preventívna starostlivosť a pomoc pri odstraňovaní sociálno-patologických javov;
 • poradenstvo pre deti so zdravotným znevýhodnením a zdravotným postihnutím
 • komplexná špeciálnopedagogická činnosť, psychologická, diagnostická, poradenská, rehabilitačná, preventívna, metodická, výchovno-vzdelávacia a iná odborná činnosť a súbor špeciálnopedagogických intervencií pre deti so zdravotným postihnutím vrátane detí s vývinovými poruchami
 • metodická pomoc a supervízna činnosť pre školské podporné tímy, výchovných poradcov, koordinátorov prevencie, pedagógov, odborných zamestnancov (školských psychológov, školským špeciálnych pedagógov, sociálnych pedagógov, asistentov učiteľa) v materských, základných aj stredných školách. Má formu pravidelných periodických stretnutí, prípadne inú podľa aktuálnych požiadaviek a potrieb.

 

Kde nás nájdete?

O služby je potrebné požiadať vopred – osobne, telefonicky alebo písomne:

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva Trenčín
Kukučínova 473, 911 01 Trenčín
tel.: 032/ 7436 152
mob: 0901 711 744
e-mail: cpptn@cpptn.sk
web: www.cpptn.sk

Elokované pracovisko
Nemocničná 4, 911 01 Trenčín
tel.: 0948 853 113
e-mail: elokovane.pracovisko@cpptn.sk
web: www.cpptn.sk

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!