Pravidlá pre prijímanie detí do materských škôl

V súlade  s § 59 a § 59a zákona č. 245/2008 Z.z. na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku; výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku. Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta  je predprimárne vzdelávanie povinné. Povinné predprimárne vzdelávanie môže dieťa plniť aj individuálnou formou.

Riaditeľ materskej školy spolu s miestom, termínom a spôsobom podávania žiadostí zverejní aj podmienky prijímania detí do materskej školy. Žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia (ďalej len „rodič“) o prijatie dieťaťa do materskej školy  sa  podávajú v čase od 1. mája do 31. mája.

Materské školy majú na stránke mesta Trenčín webové stránky, na ktorých zverejňujú všetky informácie ohľadne zápisu do materskej školy.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!