Pravidlá pre prijímanie detí do materských škôl

V súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. sa do materskej školy prijímajú deti priebežne alebo pre nasledujúci školský rok. Riaditeľ materskej školy po dohode so zriaďovateľom určí miesto a termín podávania žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre nasledujúci školský rok a podmienky prijatia zverejní na budove MŠ a inom verejne prístupnom mieste spravidla od 15. februára do 15. marca.

Riaditeľ  spolu s miestom a termínom zverejní aj podmienky prijímania detí do materskej školy. V prvom rade riaditeľ akceptuje podmienky prijímania detí stanovené zákonom č. 245/2008 Z. z. Okrem týchto podmienok  v súlade s § 3 ods.2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. zverejní aj  ostatné podmienky prijímania detí po prerokovaní v pedagogickej rade. 

Všetky materské školy majú na stránke Mesta Trenčín webové stránky, na ktorých zverejňujú všetky informácie ohľadne zápisu do materskej školy.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!