Materská škola – Soblahovská 6

Materská škola sa nachádza v lokalite dolného mesta, v časti Soblahovská. V súčasnosti je 4 triedna, s veľkým školským dvorom, slúžiacim na výchovno – vzdelávacie aktivity, hry, záujmové činnosti,  rozvíjanie pohybových zručností a zvyšovanie fyzickej zdatnosti detí.

Hlavným cieľom je cielenou prípravou predprimárneho vzdelávania dosiahnuť celostný osobnostný rozvoj, optimálnu kognitívnu, senzomotorickú a sociálno – emocionálnu úroveň dieťaťa a tým utvárať predpoklady na ďalší stupeň jeho vzdelávania v základnej škole.

Web www.mssoblahovska.edupage.org
Kontakty Tel.: 032/652 2696
Mgr. Janka Babálová

riaditeľka školy
Tel.: 0902 911 188
E-mail: janka.babalova@ms.trencin.s

Mária Dobiašová

vedúca školskej jedálne
Tel.: 0902 911 198
E-mail: maria.dobiasova@ms.trencin.sk

Adresa Soblahovská 6, 911 01 Trenčín

Vlastné zameranie materskej školy je multikultúrno – komunikačné v duchu priateľstva, ochrany zdravia a životného prostredia s dôrazom na zvyšovanie emocionálnej inteligencie.

Učíme deti identifikovať a analyzovať problémy, navrhovať  riešenia a riešiť ich, získavať ústne spôsobilosti, predčitateľskú a matematickú gramotnosť, prírodovedné vedomosti, využívať informačné technológie na získavanie vedomostí, vytvárať efektívne rebríčky hodnôt v ochrane zdravia a životného prostredia. Rozširujeme vedomie o iných národoch, o dôležitosti vedieť sa s nimi dorozumieť /v rámci záujmových aktivít v odpoludňajších hodinách zabezpečujeme oboznamovanie s anglickým jazykom/, tolerovať odlišné kultúry a upevňovať vlastnú identitu. Prehlbujeme u detí zdravé sebavedomie a emocionálnu inteligenciu, schopnosť kooperovať v skupine, podporujeme ich jedinečnosť. Deti učíme samostatne sa vyjadrovať, pre deti s poruchami výslovnosti zabezpečujeme logopedickú starostlivosť v spolupráci s Centrom špeciálno – pedagogického psychologického poradenstva. Rozvíjame umelecké nadanie a individuálny talent o.i. i v spolupráci so ZUŠ Karola Pádivého v Trenčíne koncertmi Deti deťom, prípravným ročníkom ZUŠ – odbor výtvarný, Mestským divadlom v Trenčíne, Galériou M.A.Bazovského, Knižnicou M.Rešetku. Netradičnými aktivitami vytvárame citlivosť na rôzne kultúrne artefakty, tradície, oslavy. Spájame výchovu so životom mesta a regionálnou históriou. Výchovno – vzdelávací proces obohacujeme o nové prvky, formy a metódy výchovnej práce, čím  kultivujeme detskú osobnosť podľa individuálnych predpokladov.

Pri materskej škole aktívne dlhoročne pôsobí občianske združenie Rodičovské združenie pri MŠ Soblahovská 22 v Trenčíne, participujúce s riaditeľkou a ostatnými zamestnancami školy na  skvalitňovaní podmienok pre výchovno – vzdelávací proces a prostredie, v ktorom sa proces uskutočňuje. V záujme vedenia školy, jej personálu a zriaďovateľa Mesta Trenčín je vytvárať vysoko kvalitné podmienky pre  výchovu a vzdelanie detí predškolského veku.

 

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!