Materská škola – Šmidkeho 12

Hlavným poslaním našej materskej školy „Kohútik“, je doviesť dieťa na konci predškolského veku k tomu, aby v rozsahu svojich osobných predpokladov získalo základy kľúčových  kompetencií dôležitých pre jeho ďalší rozvoj i učenie.

Školský vzdelávací program našej materskej školy je koncipovaný ako otvorený dokument celostne rozvíjajúci osobnosť dieťaťa, z toho dôvodu sa nezameriava osobitne na rozvíjanie špecifických osobitostí dieťaťa.

Tvorivo-humanistický prístup orientovaný na rozvoj osobnosti dieťaťa je charakterizovaný rešpektovaním jedinečnosti osobnosti dieťaťa. Aby sme tieto požiadavky naplnili, zameriame sa na prípravu podnetného prostredia, ktoré je základom pre zážitkové učenie, učenie vlastnou aktivitou, skúmaním, bádaním, prostredníctvom hier a edukačných aktivít. Dieťa pri pobyte v materskej škole musí byť obklopené prostredím, ktoré ho k aktivitám nabáda. Iba takto môže zmysluplne prežiť obdobie dochádzky do materskej školy.

Web www.mssmidkeho.edupage.org
Kontakty 
Bc. Adriana Jakušová

riaditeľka školy
Tel.: 0902 911 189
E-mail: adriana.jakusova@ms.trencin.sk

Jana Letková

vedúca školskej jedálne
Tel.: 0902 911 104

Adresa Šmidkeho 12, 911 08 Trenčín
Naše aktivity:
 • jesenné čarovanie
 • divadielka, výchovné koncerty
 • vianočné posedenia s rodičmi alebo tvorivé dielničky
 • Fašiangový karneval
 • rôzne exkurzie – u hasičov, na letisko, galéria
 • oboznamovanie detí s prácou policajtov, záchranárov
 • týždeň hier pri príležitosti MDD – piknik, kolobežkovanie, skákací hrad a iné
 • návšteva v ZŠ s predškolákmi, depistáž školskej zrelosti
 • rozlúčka s predškolákmi
 • Dni otvorených dverí pre novoprijaté deti
 • plávanie. korčuľovanie (podľa záujmu rodičov)
 • športové popoludnie s rodičmi – rôzne súťaže pre deti a ich rodičov a mnoho iných aktivít

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!