Materská škola – Niva 9

Prostredie našej materskej školy vytvára podmienky pre celkovú pohodu dieťaťa, uspokojuje psychické, citové, estetické a telesné potreby, taktiež podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní.

MŠ pracuje na základe Školského vzdelávacieho programu „Niváčikove dobrodružstvá“ so zameraním – profiláciou našej MŠ, ktorou je osobnostný, sociálny a emocionálny rozvoj detí, rozvoj osobnosti, emocionality a emocionálnej inteligencie a tiež ochrana života a zdravia, environmentálna výchova a výchova k ochranárstvu.

V materskej škole Niva 9 pracuje päť kvalifikovaných pedagogických pracovníkov a päť nepedagogických pracovníkov (1 vedúca ŠJ, 2 kuchárky, 2 upratovačky).

,,Poď sa s nami hrať, s rozprávočkou čarovať, seba, iných spoznávať, denne úspech zažívať, smiať sa a radovať, farebný svet “čítať”, maľovať, dielničku srdiečka budovať….“

Web www.msniva.edupage.org/
Kontakty 
Alena Šeptáková

riaditeľka školy
Tel: 0902 911 197
Email: alena.septakova@ms.trencin.sk

Valéria Kubišová

vedúca školskej jedálne
Tel: 0902 911 103
Email: valeria.kubisova@ms.trencin.sk

Adresa Niva 9, 911 01, Trenčín

Budova materskej školy je účelová, školská časť pozostáva z 3 tried a priľahlých miestností (spálne, umyvárne, WC, šatne). Hospodárska časť pozostáva z kuchyne, kotolne, 1 skladu, archívu a 2 kancelárií. Dve samostatné budovy spája spojovacia chodba.

Areál materskej školy tvorí školská záhrada, ktorá je z bezpečnostných a hygienických dôvodov oplotená plotom. Zariadenie záhrady tvorí pieskovisko, šmykľavka, hojdačky, lavičky, iné hracie prvky a voľná zatrávnená plocha. V záhrade sú okrasné stromy a kríky.

Triedy sú jedinečné a podnetné pre deti, vytvárajú hravé prostredie, sú bezpečné, hygienické, estetické.

Psychosociálne podmienky– snažíme sa o vytváranie prostredia nadväzujúceho na prostredie rodiny – bezpečie, istota, láskavý prístup, citlivú a postupnú adaptáciu na prostredie, jednotnosť a spoluprácu učiteliek a prevádzkových zamestnancov – vzťahy a správanie sú vzorom pre deti. Zaistené je pravidelné ,,Usporiadanie denných činností“, ktoré umožňuje organizáciu činností detí v priebehu dňa a prispôsobenie potrebám a aktuálnym situáciám:

  • denný dostatočný pobyt vonku
  • odpočinok je upravený podľa potrieb detí, deti každej triedy odpočívajú v samostatných spálňach

V dennom poriadku sa striedajú:

  • hry a hrové činnosti
  • pohybové a relaxačné cvičenia
  • pobyt vonku
  • odpočinok
  • činnosti zabezpečujúce životosprávu ( osobná hygiena, stolovanie, stravovanie)

Podmienky zdravej výživy – životospráva– deťom je poskytovaná plnohodnotná vyvážená strava podľa príslušných predpisov

  • zachovaná vhodná skladba jedálnička
  • zaistený dostatočný pitný režim v priebehu dňa
  • deti do jedla nenútime, vhodnou formou nabádame a snažíme sa ich viesť k ochutnávke

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!