Materská škola – Kubranská 20

MŠ na Kubranskej ulici sa nachádza v horami obklopenom prostredí v blízkosti prameňa Kyselky. Poloha materskej školy umožňuje deťom uvedomovať si na elementárnej úrovni hodnotu životného prostredia pre človeka a živočíchy. V okolí vnímať prírodné scenérie, ich krásu, čaro a ich jedinečnosť.

Zámerom  materskej školy je, aby sa deti stali citlivejšími voči prejavom ohrozenia a ničenia prírody, ochraňovali prírodu ako súčasť životného prostredia.

Web ms-stonozka.webnode.sk
Kontakty 
Suletyová Iveta

riaditeľka školy
Tel.: 0902 911 192
E-mail: iveta.suletyova@ms.trencin.sk

Kubišová Valéria

vedúca školskej jedálne
Tel.: 0902 911 103
E-mail: valeria.kubisova@ms.trencin.sk

Adresa Kubranská 20, 911 01, Trenčín

Materská škola vytvára veľmi dobré podmienky na upevňovanie spolupatričnosti a tradícií, organizuje rôzne športové a kultúrno – spoločenské podujatia pre deti, rodičov a pre širokú verejnosť, napr. karnevaly, MDD, Deň matiek, bábkové predstavenia, Mikuláš a rôzne projekty, napr. Mama ocko cvičme spolu, Deň Zeme, Revitalizácia školského dvora. Pre deti rok pred plnením školskej dochádzky pravidelne poskytujeme plavecký kurz.

Vo všeobecnosti sa ciele našej MŠ orientujú na komplexný, celostný rozvoj osobnosti dieťaťa, na podporu a doplnenie výchovy v rodine a na prípravu dieťaťa na bezproblémový vstup do ZŠ. Edukačné ciele vychádzajú z reálnych potrieb dieťaťa, zo sociokultúrneho a historického kontextu a z rekvalifikovania vzťahov medzi MŠ a inými výchovnými inštitúciami, medzi ktorými je na prvom mieste rodina a potom ZŠ. Je dôležité nachádzať a vytvárať otvorené vzťahy medzi nimi, so zámerom hľadať  spoločný cieľ a možnosti edukácie detí.

V MŠ pracuje dvanásť kvalifikovaných pedagogických zamestnancov, ktorí zodpovedajú za bezpečnosť a zdravie dieťaťa počas pobytu detí v škole.

MŠ disponuje hračkami, didaktickými pomôckami / počítače, interaktívne tabule /, telovýchovným náčiním, materiálom a doplnkami zodpovedajúce počtu detí a ich veku, sú priebežne doplňované a obnovované.   K priestorovým podmienkam patrí aj školský dvor vybavený prístupnou záhradnou architektúrou – preliezačky, šmýkačky, hojdačky, kladina pohyblivý chodník a pieskoviská.

Na rozvíjanie environmentálnej výchovy  máme vytvorené  vyvýšené záhony. Pri likvidácii prírodných materiálov využívame drvič záhradného odpadu a kompostér. V areáli materskej školy pribudol záhradný altánok.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!