Otázky a odpovede

Téma: Ostatné

Dobrý deň, chcem sa opýtať, ako je možné, že náš bytový dom (Zlatovská 2482/22M) 40 bytov dodnes neobdržal volebný prehlad a oznam o konajúcich sa prezidentských volbách?? Žiadame okamžitú nápravu!
S pozdravom zástupca správcu.

Odpoved:

Iveta Plešová, útvar právny, 21.3.2024

Lehota na doručenie oznámení o mieste a čase konania volieb prezidenta uplynula už 27.2.2024. Oznámenia o mieste a čase konania volieb boli doručované voličom už od začiatku februára. Pri voľbách prezidenta sa podľa zákonnej úpravy zoznamy kandidátov voličom nedoručujú.
Situáciu sme preverovali u doručovateľky oznámení, ktorá bola na uvedenej adrese viackrát, lebo schránky sa nachádzajú vo vnútri bytového domu a oznámenia po opakovanom pokuse boli podľa jej vyjadrenia doručené. Vzhľadom k uvedenému nie je možné situáciu objektívne preveriť, preto, ak ste počas februára oznámenie nedostali, za danú situáciu sa ospravedlňujeme.
Nedoručenie oznámenia o mieste a čase konania volieb ale neznamená, že sa volieb nemôžete zúčastniť, dôležité je to, či ste zapísaný v zozname voličov. Oznámenie má informatívny charakter, informuje voliča, kedy sú voľby a kde má ísť voliť. Vo Vašom prípade oznámenie o mieste a čase konania volieb prezidenta SR obsahovalo informáciu, že voľby sa konajú 23.3.2024: 7.00 h – 22.00 h, druhé kolo volieb sa koná: 6.4.2024: 7.00 h – 22.00 h., patríte do volebného okrsku č. 42 so sídlom Základná škola, Veľkomoravská 2160/12.
Oznámenie obsahuje poučenie nasledujúceho znenia:
1. Volič preukáže pred hlasovaním svoju totožnosť občianskym preukazom.
2. Od členov okrskovej volebnej komisie dostane volič hlasovací lístok a prázdnu obálku, čo potvrdí vlastnoručným podpisom.
3. V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov volič volí zakrúžkovaním poradového čísla, ktoré je uvedené pred menom kandidáta. Volič môže zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta. Upravený hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej schránky. Nesprávne upravený hlasovací lístok odloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!