Otázky a odpovede

Téma: Dane a poplatky

Dobrý deň. Chcem sa informovať. V roku 2020 som v dedičskom konaní získala 1/4 bytu. Je to potrebné oznámiť Mestu Trenčín a na Daňový úrad Trenčín.
Prosím uviesť ako a na akom tlačive. Ďakujem. S pozdravom.

Odpoved:

Ján Margetín, útvar ekonomický, 11.1.2021

Ak ste nadobudli v dedičskom konaní časť nehnuteľností, je potrebné si podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností. Pri dedení v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti. Tlačivá k podaniu dane z nehnuteľností sú prístupné aj na stránke Mesta Trenčín v sekcii Ako vybaviť, Dane a poplatky, Tlačivá. Vypíšete základné údaje daňového priznania k dani z nehnuteľností , príslušnú prílohu bytu uvedeného tlačiva, pričom odporúčame priložiť fotokópiu právoplatného osvedčenia o dedičstve.
Ak nehnuteľnosť vlastnia viacerí vlastníci, je tu v zmysle zákona aj možnosť, že sa medzi sebou vlastníci dohodnú a daňové priznanie k dani z nehnuteľností podá len jeden z nich, pričom túto skutočnosť preukazujú formou písomnej dohody správcovi dane (Mestu Trenčín) ako prílohu daňového priznania k dani z nehnuteľností. Ohľadne tejto dohody spoluvlastníkov sa Vám telefonicky ozveme a vysvetlíme spôsob realizácie takejto dohody.
Daňové priznanie k dani z nehnuteľností odporúčame v aktuálnej epidemiologickej situácii podávať elektronicky, musí byť však podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom. Ak nemáte možnosť podpísať daňové priznanie k dani z nehnuteľností kvalifikovaným elektronickým podpisom, môžete ho zaslať aj poštou na adresu: Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín. Podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností len mailom nepostačuje, nakoľko nie je právne účinné.
Čo sa týka Daňového úradu v Trenčíne, je potrebné sa priamo obrátiť na nich, nakoľko nie je v našej kompetencii sa vyjadrovať.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!