Otázky a odpovede

Téma: Životné prostredie

Bývame v rod dome,takmer v centre mesta. Nas pozemok susedí s pozemkom,o ktorý sa majiteľ nestará, bude tam stavať. Problem je v tom, že sa do našej záhrady šíria invazívne buriny. Napriek výzvam majiteľ pokosil pozemok začiatkom sezóny. Prosím, ako sa dá situácia riešiť?

Odpoved:

Miroslava Dudová, útvar stavebný a životného prostredia, 6.7.2020

Ak sa na pozemku nachádzajú invázne druhy rastlín, je potrebné túto skutočnosť oznámiť na Okresnom úrade v Trenčíne – Odbor starostlivosť o životné prostredie, ktorý je príslušný na riešenie. Invázne dreviny sú riešené podľa zákona č. 150/2019 o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Iveta Plešová, útvar právny:
Najlepším a najjednoduchším riešením je opätovne sa dohodnúť s vlastníkom pozemku na jeho pokosení. Mesto nemá na základe akého právneho predpisu v tejto veci konať, pretože neexistuje právna úprava na ochranu nepoľnohospodárskej pôdy. Iná by bola situácia, ak by šlo o poľnohospodársku pôdu alebo o invázne rastliny. Ochrana poľnohospodárskych pozemkov patrí obvodnému pozemkovému úradu v zmysle zákona č.220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia. Podľa tohto zákona je každý vlastník poľnohospodárskej pôdy alebo nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy povinný predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch. Čo sa týka inváznych nepôvodných druhov, kompetencie podľa zákona č. 150/2019 Z.z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov patria okresnému úradu. Aj tu platí, že vlastník alebo správca pozemku sú povinní za podmienok a spôsobom, ktoré ustanoví ministerstvo vykonávacím predpisom, odstraňovať zo svojho pozemku invázne nepôvodné druhy uvedené v národnom zozname alebo v zozname Európskej únie a starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich šíreniu.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!