Otázky a odpovede

Téma: Stavebný poriadok

Dobrý deň. Chcem sa spýtať kedy bude odstránená čierna stavba z ulice Úzka, ktorá bráni jej voľnému prechodu. Čierna stavba vznikla 22.3.2019, aké kroky odvtedy mesto podniklo na jej odstránenie? Ďakujem za odpoveď.

Odpoved:

Iveta Kubišová, vedúca útvaru stavebného a životného prostredia, 7.5.2019

Stavebný úrad postupuje vo veci oplotenia v Úzkej ulici podľa platných právnych predpisov, ako je stavebný zákona, správny poriadok a k nim prislúchajúce vyhlášky. Každému nariadeniu odstránenia stavby musí v zmysle stavebného zákona predchádzať preskúmanie, či je alebo nie je možné stavbu dodatočne povoliť.
Stavebník bol listom vyzvaný na predloženie dokladov k dodatočnému povoleniu stavby a aby preukázal, že stavba nie je v rozpore s verejným záujmom a to v určenej lehote. Ak nepredloží požadované doklady, stavebný úrad začne konanie o nariadení odstránenia stavby. Tu bude stavebník opäť vyzvaný na predloženie ďalších dokladov a pokiaľ ich nepredloží, stavebný úrad prerokuje postup odstránenia v konaní s účastníkmi konania a následne nariadi odstránenie stavby.
Stavebný úrad koná vo veci v súlade so zákonom a v uvedenom postupe nie je možné vynechať ani jeden z procesných krokov predpísaných zákonom.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!