Vrecia na odpad

Kompostovateľné vrecia

Kompostovateľné vrecia určené výhradne na biologicky rozložiteľný komunálny odpad si občania môžu kúpiť v Klientskom centre Mestského úradu.

Vrecia na bioodpad sú doplnkovou službou pre triedenie bioodpadu. Nemajú nahrádzať domácnosťou zvolený systém triedenia bioodpadu. V súčasnom období sa však obyvateľom môže stať, že napríklad pri upratovaní a čistení záhrad majú väčšie množstvo bioodpadu, ako sa im vojde do klasickej hnedej bionádoby alebo viac, ako dokážu sami skompostovať. Bioodpadom tak môžu naplniť aj kompostovateľné 120-litrové vrecia označené nálepkou „Marius Pedersen“ určené výlučne na tento druh odpadu. Naplnené vrece bude vyvezené na kompostáreň. Je však potrebné ho vyložiť v termíne podľa Harmonogramu vývozu bioodpadu, ktorý nájdete na stránke harmonogramov vývozov odpadu. Vrece treba vyložiť na ulici, kde sa nachádzajú bionádoby. Nie na ulici, kde sa nenachádza žiadna bionádoba, lebo takú ulicu nemá vývozné vozidlo v trase. Vrecia na bioodpad je možné zakúpiť v Klientskom centre MsÚ. V cene vreca 2,31 € sú zahrnuté náklady na jeho odvoz a uloženie odpadu na kompostáreň. Keďže ide o kompostovateľné vrece, jeho trvanlivosť je 90 dní odkedy sa začne využívať. Pripomíname, že do biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRO) nepatrí biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad. V žiadnom prípade tam nepatria plasty, sklo, kovy, kamene, nebezpečný odpad, rôzne oleje a iné kvapaliny, zmesový odpad, stavebný odpad, textil, popol, uhlie, jednorazové plienky, uhynuté zvieratá a časti tiel uhynutých zvierat, ani zvieracie exkrementy. Do zbernej nádoby alebo vreca na bioodpad patrí slama, tráva, seno, burina, lístie, odrezky z konárov, vypletá burina, piliny, drevná štiepka, kvety a iné rastliny.

Kompostovateľné vrecia

 

Vrecia na komunálny odpad

V prípade, že pôvodcovi odpadu príležitostne vznikne väčšie množstvo odpadu a nádoba nie je postačujúca alebo v prípade organizovania nejakých kultúrnych, športových či iných akcií a potreby vyriešiť si likvidáciu odpadu,  je možné v Klientskom centre MsÚ zakúpiť si čierne 100 l logom  „MARIUS PEDERSEN“ označené vrecia. Tieto môžu byť vyložené k zbernej nádobe a  pri najbližšom vývoze zbernej nádoby budú  odvezené. V cene tohto vreca sú zahrnuté náklady na jeho odvoz a uloženie odpadu na skládku. Cena vreca je 2,12 €/vrece.

Vrecia na komunálny odpad

Neoznačené vrecia s odpadom od zberných nádob nie sú odvážané. Ukladať zmesový KO vedľa nádob, alebo do nádob, ktoré nemá pôvodca odpadu oficiálne pridelené v súlade s týmto VZN  je zakázané.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!