Technická mapa mesta Trenčín

Technická mapa Mesta Trenčín (TMM Trenčín)

Je tematická mapa veľkej mierky vyhotovená podľa jednotných technických predpisov, ktorá podrobne zobrazuje objekty a technické zariadenia na povrchu, pod povrchom alebo nad ním v urbanizovaných obvodoch. TMM Trenčín slúži ako podklad na plánovanie, projekciu alebo evidenciu a zároveň ako základný dátový pilier geografického informačného systému (GIS). Mesto Trenčín ju priebežne buduje od roku 1991. Momentálne je zmapovaného cca 90 % územia. Mapa je pravidelne aktualizovaná na základe porealizačných geodetických zameraní nových objektov. Je udržiavaná v CAD súborovom formáte DGN V8 s hierarchickým usporiadaním jednotlivých mapových prvkov do vrstiev podľa predpísanej dátovej štruktúry pomocou nadstavby MGEO od firmy GISOFT v.o.s. 

Webová Mapová Služba (WMS)

je štandardom vyvinutým združením Open Geospatial Consortium (OGC). Služba pracuje na princípe klient-server a umožňuje zdieľanie priestorových údajov vo forme georeferencovaných rastrových máp v prostredí Internetu. Spúšťanie WMS zaznamenáva v poslednej dobe nárast  hlavne pri elektronizácii služieb štátu a jeho inštitúcií (napr. realizácia projektov OPIS – Elektronické služby katastra nehnuteľností v podobe ZBGIS, Katastrálna mapa, Ortofotomozaika …) Publikovanie vektorových dát v podobe WMS nie je v samosprávach obvyklé. Mesto Trenčín sa publikovaním svojej WMS TMM Trenčín tak zapíše na popredné miesta v poskytovaní informácií odbornej ale aj laickej verejnosti. Web mapová služba TMM Trenčín je prevádzkovaná na serveroch firmy GISOFT v.o.s. pomocou ich vlastnej aplikácie Mapserver, ktorá umožňuje publikovanie dát v pôvodnom vzhľade originálnych vektorových dát spolu so zachovaním symbológie značiek podľa STN 01 3411.

 

Web mapová služba TMM Trenčín je georeferencovaná v dvoch súradnicových systémoch:

Súradnicový systém S-JTSK v realizácii JTSK (EPSG: 5514)

WMS TMM Trenčín v tomto súradnicovom systéme môžu využívať napr. geodeti vo svojich špecializovaných CAD softvéroch alebo poľných softvéroch pre zber dát alebo projektanti, správcovia vedení, ktorých softvér im umožní pripojenie danej služby.

Súradnicový systém WGS 84 / Pseudo-Mercator (EPSG: 3857)

WMS TMM Trenčín v tomto súradnicovom systéme môžu využívať všetci vo svojich inteligentných mobilných zariadeniach (smartfón, tablet …) pomocou aplikácií dostupných z Google Play alebo App Store, ktoré umožňujú pripojenie WMS. Medzi také aplikácie patria napr. outdoorová aplikácia rady Locus alebo taktiež populárna aplikácia GPX Viewer a mnohé ďalšie.

URL adresa pre pripojenie služby v oboch súradnicových systémoch je http://tmm.trencin.sk/wms

Mapu si môžete pozrieť aj bez použitia špecializovaného softvéru na stránkach http://tmm.trencin.sk/test alebo www.mapsfy.com

Video návody

Pripojenie WMS Trenčín v GPX Viewer

Pripojenie WMS v Locus map Free full

Pripojenie WMS TMM Trenčín do aplikácie geoportálu ZBGIS/Kataster nehnuteľností

Práca s portálom TMM Trenčín

Aktuálnosť dát v podobe poskytovanej informácie pomocou WMS TMM Trenčín sa môže líšiť od skutočného stavu z dôvodu ešte nezapracovaných porealizačných zameraní alebo z dôvodu ich absencie. Inžinierske siete nemajú záväzný charakter a sú len informatívneho charakteru aj keď boli zapracované z porealizačných zameraní. Jedinou autoritou pre vydávanie informácií o priebehu svojich vedení majú výhradne ich správcovia. Obnova publikovaných dát bude prebiehať v kvartálnych termínoch.

Originálne dáta TMM Trenčín pre iné subjekty je možné zakúpiť v zmysle  Smernice primátora mesta Trenčín č. 3/2002 o geografickom informačnom systéme Mesta Trenčín a poskytovaní jeho výstupov.

Upozornenie – Klikanie na URL adresu WMS a snaha o zobrazenie služby v internetových prehliadačoch bez ďalšej aplikácie na pozadí umožňujúcej jej podporu je irelevantné. Služba ohlási chybu. URL adresa funguje len v špecializovaných portálových službách obdobne ako portál Moja mapa alebo ZBGIS/Kataster nehnuteľností.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!