Technická mapa mesta Trenčín

Technická mapa Mesta Trenčín (TMM Trenčín)

Je tematická mapa veľkej mierky vyhotovená podľa jednotných technických predpisov, ktorá podrobne zobrazuje objekty a technické zariadenia na povrchu, pod povrchom alebo nad ním v urbanizovaných obvodoch. TMM Trenčín slúži ako podklad na plánovanie, projekciu alebo evidenciu a zároveň ako základný dátový pilier geografického informačného systému (GIS). Mesto Trenčín ju priebežne buduje od roku 1991. Momentálne je zmapovaného cca 90 % územia. Mapa je pravidelne aktualizovaná na základe porealizačných geodetických zameraní nových objektov. Je udržiavaná v CAD súborovom formáte DGN V8 s hierarchickým usporiadaním jednotlivých mapových prvkov do vrstiev podľa predpísanej dátovej štruktúry pomocou nadstavby MGEO od firmy GISOFT v.o.s. 

Webová Mapová Služba (WMS)

je štandardom vyvinutým združením Open Geospatial Consortium (OGC). Služba pracuje na princípe klient-server a umožňuje zdieľanie priestorových údajov vo forme georeferencovaných rastrových máp v prostredí Internetu. Spúšťanie WMS zaznamenáva v poslednej dobe nárast  hlavne pri elektronizácii služieb štátu a jeho inštitúcií (napr. realizácia projektov OPIS – Elektronické služby katastra nehnuteľností v podobe ZBGIS, Katastrálna mapa, Ortofotomozaika …) Publikovanie vektorových dát v podobe WMS nie je v samosprávach obvyklé. Mesto Trenčín sa publikovaním svojej WMS TMM Trenčín tak zapíše na popredné miesta v poskytovaní informácií odbornej ale aj laickej verejnosti. Web mapová služba TMM Trenčín je prevádzkovaná na serveroch firmy GISOFT v.o.s. pomocou ich vlastnej aplikácie Mapserver, ktorá umožňuje publikovanie dát v pôvodnom vzhľade originálnych vektorových dát spolu so zachovaním symbológie značiek podľa STN 01 3411.

Web mapová služba TMM Trenčín je georeferencovaná v dvoch súradnicových systémoch:

Súradnicový systém S-JTSK v realizácii JTSK (EPSG: 5514)

WMS TMM Trenčín v tomto súradnicovom systéme bude využívaná zamestnancami Mesta Trenčín v softvérovej platforme Panorama obdobne ako Katastrálna mapa, Mapa určeného operátu a Ortofotomozaika. Taktiež bude využívaná prevažne geodetmi vo svojich špecializovaných CAD softvéroch alebo poľných softvéroch pre zber dát. Obdobne ju môžu používať aj projektanti, správcovia vedení … pracujúci v danom súradnicovom systéme, ktorých softvér im umožní pripojenie danej služby.

URL adresa pre pripojenie služby v tomto súradnicovom systéme je http://tmm.trencin.sk/wms

Mapu si môžete pozrieť aj bez použitia špecializovaného softvéru na stránke www.mapsfy.com

Súradnicový systém WGS 84 / Pseudo-Mercator (EPSG: 3857)

WMS TMM Trenčín v tomto súradnicovom systéme bude využívaná zamestnancami Mesta Trenčín v mobilných voľne dostupných aplikáciách z Google Play alebo App Store, ktoré umožňujú pripojenie WMS. Medzi také aplikácie patria napr. outdoorová aplikácia rady Locusalebo taktiež populárna aplikácia GPX Viewer a mnohé ďalšie. Zamestnanci, ktorí majú povolené dátové služby budú tak môcť priamo v teréne vyhodnotiť aktuálnosť mapy alebo získať informáciu z mapy. Samozrejme budú môcť v tejto podobe danú službu využívať aj samotný občania mesta Trenčín.

URL adresa pre pripojenie služby v tomto súradnicovom systéme je http://tmm3857.trencin.sk:81/wms

Táto adresa bude poskytovať dáta v danom súradnicovom systéme len dočasne do 30.09.2020. Po ukončení prevádzky mapového servera na tejto adrese bude služba poskytovaná na jedinej adrese http://tmm.trencin.sk/wms

Video návody

Pripojenie WMS Trenčín v GPX Viewer

Pripojenie WMS v Locus map Free full

Upozornenie – Klikanie na URL adresy a snaha o zobrazenie služby v internetových prehliadačoch bez ďalšej aplikácie na pozadí umožňujúcej jej podporu je irelevantné. Služba ohlási chybu. URL adresy fungujú len v špecializovaných portálových službách obdobne ako portál Moja mapa alebo Mapka/ZBGIS.

Aktuálnosť dát

V tejto podobe poskytovanej informácie pomocou WMS TMM Trenčín sa môže líšiť od skutočného stavu z dôvodu ešte nezapracovaných porealizačných zameraní alebo z dôvodu ich absencie. Inžinierske siete nemajú záväzný charakter a sú len informatívneho charakteru aj keď boli zapracované z porealizačných zameraní. Jedinou autoritou pre vydávanie informácií o priebehu svojich vedení majú výhradne ich správcovia. Obnova publikovaných dát bude prebiehať v kvartálnych termínoch.
Originálne dáta TMM Trenčín pre iné subjekty je možné zakúpiť v zmysle  „Smernice primátora mesta Trenčín č.3/2002 o geografickom informačnom systéme Mesta Trenčín a poskytovaní jeho výstupov“.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!