Hudobný život v Trenčíne

Trenčín už v  17. storočí bol centrom vzdelanosti a intenzívneho hudobného života. Pôsobil tu postupne rad významných osobností sveta hudby, a v prostredí trenčianskeho jezuitského, neskôr piaristického kolégia sa darilo kultúrnemu životu: hrali sa tu skladby významných európskych skladateľov, študenti a pedagógovia gymnázia realizovali svoje tvorivé ambície v pravidelných školských hrách, v pašiových hrách, v piaristickom archíve sa dochovalo množstvo dobových notových zápisov, medzi ktorými sa nachádzajú aj doteraz neznáme diela vynikajúcich skladateľov. Hudobný život v Trenčíne do roku 1918  možno rekonštruovať a sledovať na troch zbierkach hudobných pamiatok uložených v Štátnom okresnom archíve v Trenčíne (Hudobná zbierka jezuitského a piaristického kláštora, Hudobná zbierka Jozefa Braneckého a Hudobná zbierka Karola Gašpara Richtera). Všetky tri zbierky sú po stránke hudobnej výnimočné a priam predurčené na skúmanie a oživenie. Tak v poslednej dobe robí trenčiansky rodák – vynikajúci muzikant, dirigent a znalec starej hudby – Peter Zajíček, umelecký vedúci komorného orchestra Musica

Na prelome 19. a 20. stor. do hudobného života v Trenčíne zasiahol aj MUDr. Karol Brančík (1842 – 1915), všestranný lekár, vedec, skladateľ a prvý riaditeľ trenčianskeho múzea. Bol výborným klaviristom a dirigentom a skomponoval niekoľko hudobných diel salónneho charakteru. K niektorým napísal po nemecky alebo po maďarsky písané verše.

Do hudobnej histórie Trenčína patria aj dve ženy – Ida Gallová-BrunovskáMargita Dubnicayová, ktoré založili dve hudobné školy, boli výbornými klaviristkami a pričinili sa nemalou mierou o rozvoj hudobného cítenia najmä medzi mládežou. M. Dubnicayová bola dlhšiu dobu riaditeľkou Hudobnej školy v Trenčíne a podieľala sa na rozkvete hudobného života v meste.

Nemožno nespomenúť hudobné telesá, ktoré pôsobili v Trenčíne: Hudobné a spevácke združenie (1922), Spevácky zbor trenčianskeho Sokola, Vojenský hudobný zbor, Katolícky spevokol, Sláčikové kvinteto a Trenčianske kvinteto, Kvinteto Rudolfa Michalca.

Trenčín sa stal kolískou Speváckeho zboru slovenských učiteľov (1920).

V Trenčíne vznikli a pôsobili viaceré školské i iné spevácke zbory: Spevácky zbor trenčianskych učiteľov (dir. J. Majtás), Holubica mieru pri SZŠ, detské spevácke zbory pri viacerých ZŠ a ZUŠ v Trenčíne.

Veľký kus práce pre rozvoj estetickej výchovy medzi deťmi a mládežou vykonáva už vyše 50 rokov Základná umelecká škola v Trenčíne, v ktorej úspešne pracujú odbory hudobný, výtvarný, literárno-dramatický a tanečný. V súčasnosti navštevuje trenčiansku ZUŠ 1 060 žiakov a pôsobí v nej 43 umeleckých pedagógov.

Nemalý kus práce pre rozvoj hudobného cítenia v meste vykonal za posledných 15 rokov Komorný orchester mesta Trenčín, ktorý vznikol v roku 1990. Nadšenie, sprevádzajúce jeho prvé kroky, bolo dobrou živnou pôdou pre umelecké ambície zakladateľov – pedagógov  Základnej umeleckej školy v Trenčíne Jozefa Guldána a Jozefa Polomského. Devätnásťčlenné teleso sa špecializuje na barokovú hudbu v autentickej interpretácii. Okrem domácich koncertných pódií s úspechom vystupoval  v Budapešti a Békéscsabe (Maďarsko), v Sandvikene  a Motale (Švédsko), ako kvarteto v Cran-Gevrier (Francúzsko). Komorný orchester mesta Trenčín hrá pod vedením Roberta Zemeneho.

V súčasnej dobe v Trenčíne pôsobia viaceré spevácke zbory: Trenčiansky spevácky zbor(dir. J. Vakoš), Spevácky zbor ZVON pri Evanjelickej cirkvi a. v. Trenčín (dir. M. Zajacová), Spevácky zbor Piaristického gymnázia J. Braneckého (dir. M. Holúbek), Cirkevný zbor pri Farskom kostole…

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!