Podané projekty rok 2017

Operačný program  Kód výzvy  Názov projektu  Podanie žiadosti
IROP
Integrovaný regionálny operačný program 
IROP-PO1-SC121-2016-9 Plán udržateľnej mobility  jún 2017
IROP-PO2-SC222-2016-13 Modernizácia priestorov ZŠ Bezručova
pre zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov
jún 2017
IROP-PO2-SC222-2016-13 Modernizácia priestorov ZŠ Dlhé Hony 
pre zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov
jún 2017
IROP-PO2-SC222-2016-13 Modernizácia priestorov ZŠ Hodžova
pre zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov
jún 2017
IROP-PO2-SC222-2016-13 Modernizácia priestorov ZŠ Kubranská
pre zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov
jún 2017
IROP-PO2-SC222-2016-13 Modernizácia priestorov ZŠ Na dolinách 
pre zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov
jún 2017
IROP-PO2-SC222-2016-13 Modernizácia priestorov ZŠ Novomeského
pre zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov
jún 2017
IROP-PO2-SC222-2016-13 Modernizácia priestorov ZŠ Veľkomoravská 
pre zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov
jún 2017
IROP-PO2-SC222-2016-13 Modernizácia priestorov ZŠ Východná 
pre zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov
jún 2017
IROP-PO4-SC431-2017-16 Zelené pľúca mesta –
Revitalizácia Parku M.R. Štefánika 
jún 2017
IROP-PO4-SC431-2017-16 Stratégia adaptability mesta
Trenčín na klimatické zmeny 
jún 2017
IROP-PO1-SC122-2016-15 Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej
infraštruktúry v Trenčíne – Centrum sídlisko JUH 2.etapa 
jún 2017
IROP-PO1-SC122-2016-15 Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej
infraštruktúry v Trenčíne – ul. Karpatská
jún 2017
IROP-PO1-SC122-2016-15 Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej
infraštruktúry v Trenčíne – Chodník a cyklotrasa Kasárenská ul.
september 2017
IROP-PO1-SC122-2016-15 Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Vetva D – ul. Zlatovská a Prepojenie ul. Zlatovská – Hlavná december 2017
IROP-PO1-SC122-2016-15 Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Ul. Stárka k priemyselnému parku december 2017
IROP-PO4-SC431-2017-16 Zlepšenie environmentálnych aspektov v meste Trenčín – vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pri regenerácii vnútrobloku J. Halašu december 2017
IROP-PO4-SC431-2017-16 Zlepšenie environmentálnych aspektov v meste Trenčín – vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pri regenerácii vnútrobloku Východná ulica december 2017

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!