Hackathony

Logá NextGenerationEU, Plán obnovy, MIRRI

Názov projektu: Budovanie mesta s prehľadným systémom investícií
Kód projektu: 17I05-04-V01-00009
Názov investície: Investícia 5 Granty so zjednodušenou administratívou („Fast grants“) – Hackathony
Názov komponentu: Komponent 17“ Digitálne Slovensko
Kód výzvy: 17I05-04-V01
Názov vykonávateľa: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Zmluva: http://egov.trencin.sk/Default.aspx?NavigationState=778%3a0%3a

 

Cieľ projektu:

Cieľom projektu s názvom Budovanie mesta s prehľadným systémom investícií je vytvorenie informačného systému, ktorý slúži  na proces prípravy a implementácie investičných akcií a zároveň zjednoduší a sprehľadní  všetky súvisiace vnútorné  procesy a zároveň vytvorí platformu pre informovanie verejnosti o pripravovaných a realizovaným investičným akciách mesta Trenčín, a taktiež umožní zlepšiť manažérsky prehľad.

Hackathon je podujatie, počas ktorého tímy zložené zo zástupcov odbornej verejnosti prevažne z IT oblasti (študenti, IT firmy, experti atď.) intenzívne spolupracujú na riešení problému/témy hackathonu. Cieľom hackathonu je spravidla navrhnúť konkrétne softwérové riešenie, či vytvoriť IT aplikáciu. Trvanie hackathonu bude zvyčajne 48 hodín. Dĺžka hackathonu bude závisieť od náročnosti konkrétnej témy hackathonu a bude určená na základe dohody medzi vykonávateľom a prijímateľom. Návrhy riešení bude vyhodnocovať nezávislá porota zložená najmä zo zástupcov biznis sektora, prijímateľa, mentorov, partnerov a pod. Zloženie poroty bude podliehať dohode medzi prijímateľom a vykonávateľom.  

 

Opis projektu:

Téma na riešenie hackatonu, vychádza zo súčasného systému implementácie investičných akcií v meste Trenčín od identifikácie potreby takejto investičnej akcie, návrhu, cez zadanie na projektovanie, rozpočtovanie, inžiniering (povoľovacie procesy, územné a stavebné konanie), verejného obstarávanie, samotnú realizáciu vrátane kontrolingu (dozorovania) a následnú prezentáciu verejnosti.

  • Výstupom hackathonu by mal byť návrh interného systému na prehľadnú správu investičných akcií s viacerými funkčnými modulmi, ktorý by slúžil zamestnancom útvaru investícií a spolupracujúcim oddeleniam, ktoré sú do procesov zapojení.
  • Sekundárnym výstupom by mal byť návrh verejného systému, ktorý by slúžil na komunikovanie jednotlivých investičných akcií navonok pre obyvateľov krajského mesta Trenčín (cca 55 000 obyvateľov)
  • Terciárnym výstupom by mal byť návrh manažérskeho systému na sledovanie stavu investičných akcií, plnenie rozpočtu, a pod. ktorý bude slúžiť vedúcemu útvaru investícií ako aj vrcholovým manažérskym pozíciám v organizačnej štruktúre mesta.

 

Rozpočet projektu
Celková výška oprávnených výdavkov 100 000 €
Výška spolufinancovania zo zdrojov mechanizmu POO SR 100 000 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov mechanizmu POO SR 100 %
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa 0 €
Percento spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa 0 %

 

(PDF, 193 KB)

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!