Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad

Mesto Trenčín v súlade s platnými právnymi predpismi a VZN č. 14/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zaviedlo miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Poplatníkom je:

  1. fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území mesta oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území mesta okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej „nehnuteľnosť“),
  2. právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie,
  3. podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania.

Fyzická osoba platiaca paušálny poplatok 
Fyzická osoba žijúca v rodinnom dome 
Podnikajúca osoba
Drobné stavebné odpady
Platobné údaje

 

Vybavuje Útvar ekonomický – oddelenie daní a poplatkov
tel.: 032/6504 203, 6504 212, 6504 227, 6504 291
e-mail: odpady@trencin.sk

Spôsob vybavenia:
listinne, elektronicky, osobne v KC

Doba vybavenia:
v zákonnej lehote do 30 dní

Súvisiace predpisy

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!