Fyzická osoba platiaca paušálny poplatok

Sadzba poplatku

Správca dane Mesto Trenčín stanovuje sadzbu poplatku: 0,1090 € na osobu a kalendárny deň – sadzba poplatku za komunálne odpady u subjektov, pre ktorých nie je zavedený množstvový zber komunálnych odpadov.

 

Odpustenie poplatku

Správca dane odpustí poplatok za obdobie, za ktoré poplatník správcovi dane ak preukáže splnenie podmienok na základe žiadosti a predložených podkladov ustanovených vo VZN, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta Trenčín. K žiadosti je potrebné doložiť doklady v zmysle VZN. K predloženým podkladom je poplatník povinný písomne oznámiť počet dní v zdaňovacom období, počas ktorých sa nezdržiava na území mesta Trenčín.

Vybavuje: Útvar ekonomický – oddelenie daní a poplatkov
meno:
Denisa Bočáková, Bc. Iveta Šedivá, Bc. Ľubica Otrubčáková
tel.: 032/6504 212, 6504 291, 6504 227
e-mail: odpady@trencin.sk
spôsob vybavenia:
listinne, elektronicky, osobne v KC
doba vybavenia: v zákonnej lehote do 30 dní
potrebné doklady: Odpustenie poplatku (Podklady preukazujúce uvedenú skutočnosť sú najmä doklady):

  • z obecného úradu a o zaplatení poplatku
  • o návšteve školy, ak ide o žiaka alebo študenta študujúceho mimo územia SR a o zaplatení poplatku
  • potvrdenie o ubytovaní v mieste štúdia u žiaka alebo študenta študujúceho na území SR
  • od zamestnávateľa a o zaplatení poplatku v mieste zamestnania,
  • o ubytovaní a o zaplatení poplatku v mieste ubytovania,
  • o umiestnení poplatníka v ústave na výkon trestu odňatia slobody,
  • doklad o trvalom pobyte v zahraničí alebo iné doklady zo zahraničia, v ktorých bude uvedený dátum preukazujúci nárok na uplatnenie odpustenia poplatku a dátum kedy nárok na odpustenie zaniká,
  • prípadne iné doklady, v ktorých bude uvedený dátum preukazujúci nárok na uplatnenie odpustenia poplatku a dátum kedy nárok na odpustenie zaniká.
elektronický formulár:
Žiadosť o vrátenie dane, poplatku – FO (C3)
tlačivá na stiahnutie:
súvisiace predpisy: VZN č. 14/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (Daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!